Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Náhodné foto

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Krásné sólo... Foto Lukáš Kliment

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

 

Knihovní a výpůjční řád

Všenorské knihovny  a Informačního centra Berounka

 

I. Výklad pojmů

Pro účely tohoto řádu se rozumí

a) KŘ Knihovní a výpůjční řád Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

b) uživatelem je každý, kdo využívá služby Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

c) knihovní jednotkou jsou monografie, periodika,  rešerše,  multimédia, mapy

g) MVS meziknihovní výpůjční služba v rámci České republiky,

h) Prezenční výpůjčkou - uživatel si nemůže výpůjčku odnést mimo prostory Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

j) Absenční výpůjčkou - uživatel si může výpůjčku odnést mimo prostory Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

 

II. Základní ustanovení

1.Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen „knihovna“) je základní knihovnou  ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „knihovní zákon“). Provozovatelem  Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Obec Všenory (Obecní úřad  Všenory, U Silnice 151, 252 31  Všenory, tel. 257711010). E-mail Všenorské knihovny: knihovna@vsenory.cz .  Součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Centrum Mariny Cvětajevové, které se rovněž řídí tímto Výpůjčním a knihovním řádem.

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka je evidována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2010.  Má statut veřejné knihovny (§ 5 knihovního zákona).

2. Uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v zemích EU, starší 15 let, po řádném vyplnění přihlášky, ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů, a po písemně projeveném souhlasu s pravidly KŘ. Čtenář mladší 15 let musí mít písemný souhlas rodičů nebo  jiného zákonného zástupce.

3. Uživatel je povinen se seznámit  s KŘ a dodržovat jej.

4. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka  je otevřena v řádných otevíracích hodinách s výjimkou předem ohlášených změn. O státáních svátcích je uzavřena. Výpůjční doba je uvedena na vývěsce a na internetových  stránkách Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka.

Součástí KŘ je ceník placených služeb a poplatků (příloha č. 1).

 

III. Služby knihovny

1. Výpůjční služby

1.1. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka i Centrum Mariny Cvětajevové půjčují uživatelům knihovní jednotky. Většina je půjčována absenčně  a část (např. knihy z Centra Mariny Cvětajevové) je zpřístupněna pouze presenčně.  Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka zabezpečuje meziknihovní výpůjční službu  podle § 14 knihovního zákona a podle § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

2. Informační služby

2.1. Základní poradenskou službou je  poskytování infromací  o možnostech využívání knihovny a jejích zdrojů
2.2. Bibliograficko-informační a rešeršní služba  je vyhledání informací ze všech informačních zdrojů Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka, a to z vlastní knihovnické databáze a z  veřejně přístupných zdrojů

2.3. Referenční služba  – faktografické informace např.  k historii a současnosti obce Všenory a regionu

2.4. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za úplnost či přesnost poskytnutých informací v rámci informačních služeb. Knihovna rovněž neodpovídá za údaje poskytnuté v rámci vypracovaných rešerší ani za rozhodnutí či důsledky vyplývající z jejich užívání a nenese odpovědnost za žádné nepřímé či následné škody. Uživatel by neměl jednat na základě ničeho, co je obsažené v knihovnou vypracovaných rešerších, aniž by vzal v úvahu příslušné odborné poradenství.

3. Ostatní služby

3.1. Kopírovací služba pro materiály z knihovního fondu – Obecní úřad Všenory
3.2. Školící služba – seznámení s nabídkou služeb poskytovaných Všenorskou knihovnou a Informačním centrem Berounka  (provádí se při registraci v knihovně a průběžně podle potřeby).

4. Mimořádné služby

4.1. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka  může v ojedinělých případech poskytovat výjimečně další nadstandardní služby, vyhrazuje si však právo jejich poskytování kdykoliv zrušit. Dotčeným osobám tím nevzniká právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.
 

IV. Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel je povinen se řídit platným KŘ a dodržovat jej. Výtisk KŘ obdrží na požádání při registraci ve Všenorské knihovně a Informačního centra Berounka

2. V případě, že uživatel nebude dodržovat pravidla stanovená KŘ, vyhrazuje si Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka právo odepřít mu některé (především absenční) služby. Při hrubém nebo opakovaném nedodržování pravidel KŘ (např. odcizení dokumentu) může knihovna odmítnout poskytovat tomuto uživateli jakékoliv služby. Uživatel zodpovídá za případné škody, které svým jednáním způsobil.

3. Uživatel je povinen při odchodu ze Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka  předložit na požádání ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

4. Prostory a vybavení knihovny smí uživatel využívat jen v souladu s jejich určením.

V. Ochrana osobních údajů

1. Účelem, pro který Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených  právními předpisy.

2. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka je správcem osobních údajů, kterými se v souladu s § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách knihovny rozumějí identifikační údaje o uživateli.

3. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., Osobní údaje jsou zpracovávány  knihovnicemi manuálním a automatizovaným způsobem. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka zpracovává pouze pravdivé, úplné a přesné  osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

4. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka vyžaduje vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů podpisem na přihlášce uživatele. Přihlášky jsou uzamčeny a chráněny před zneužitím, stejně jako přístup do výpůjčního modulu elektronického knihovního systému Verbis. Po ukončení členství uživatele ve Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka jsou osobní údaje vymazány a přihláška uživatele skartována.

5. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka vyžaduje k registraci následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele, tj. příjmení, jméno, titul, trvalé bydliště, případně přechodné bydliště
b) další spojení na uživatele: telefon, e-mail, u zahraničních uživatelů státní příslušnost. Uživatel knihovny vyjadřuje souhlas s uvedením údajů svým podpisem na přihlášce.

6. Uživatel je povinen uvést základní identifikační údaje a povolit jejich zpracování Všenorskou knihovnou a Informačním centrem Berounka, pokud chce využívat služeb knihovny v celém rozsahu. Dále je uživatel povinen nahlásit neprodleně (telefonicky nebo při osobní návštěvě) změnu svých osobních údajů (např. změna příjmení nebo trvalého bydliště). Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může využívat pouze těch služeb
Všenorské  knihovny a Informačního centra Berounka, které jsou poskytovány anonymně (např. prezenční výpůjčka ve studovně).

7. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka dále o uživateli vede

a) údaje využívané pro statistické účely,  pokud je uživatel uvede (např. škola nebo zaměstnavatel),
b) údaje služební, tj. údaje o tzv. transakcích (např. uskutečněné objednávky, registrace výpůjčky, její případná prolongace, odeslané upomínky),
c) údaje účetní, tj. údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou. Doklady s těmito údaji musejí mít náležitosti účetních dokladů podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8. Po ukončení členství uživatele v knihovně jsou odstraněny všechny údaje týkající se jeho osoby, s výjimkou účetních údajů, které jsou předávány do účtárny Obecního úřadu Všenory.

.

VI. Výpůjční proces

1. Při půjčování knihovních jednotek se vychází z platných právních předpisů.

2. Uživatel souhlasí s tím, že data uložená v elektronickém knihovním systému KP jsou prokazatelná, nezpochybnitelná a rovnocenná s písemnými záznamy. Knihovní systém umožňuje zpětné dohledání jakékoliv změny v datech s uvedením jména zaměstnance knihovny, který změnu provedl, včetně data a přesného času.

3. Podepsáním výpůjčky vznikne uživateli právo po dohodnutou dobu bezplatně užívat knihovní jednotku. Knihovna je povinna předat uživateli knihovní jednotku ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Uživatel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl dohodnut, nebo kterému obvykle slouží.

4. Uživatel je povinen knihovní jednotku vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené výpůjční doby. Knihovna může požadovat vrácení knihovní jednotky i před ukončením stanovené výpůjční doby, jestliže uživatel věc neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému má sloužit.

5. Výpůjčku knihy stvrzuje uživatel podpisem na vytištěném výpůjčním  lístku.

6. Výpůjční lhůta je následující:

Knihy  i ostatní dokumenty  jeden měsíc

7. Před uplynutím výpůjční lhůty může uživatel požádat o její prodloužení (nejvýše 2x po sobě). Bude mu však vyhověno jen v případě, že Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka nebude na tento materiál evidovat žádný další požadavek (rezervace). Pokud bude kniha rezervována, může si ji uživatel v případě potřeby znovu rezervovat jako poslední v pořadí.

8. Nevrátí-li uživatel knihovní jednotku ve výpůjční lhůtě, obdrží od knihovny 1. upomínku. Pokud uživatel ani po upomenutí nereaguje, budou mu knihovnou v měsíčních intervalech zasílány další upomínky. Mohou mít formu e-mailové zprávy nebo dopisu. Po 2. upomínce nebude již uživateli absenčně zapůjčena další knihovní jednotka, dokud upomínanou knihovní jednotku nevrátí. Možnou výjimku v urgentních a odůvodněných případech schvaluje knihovnice. Po poslední – 3.  bezvýsledné upomínce bude uživatel vyzván k projednání věci v prostorách Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka   Pokud ani potom uživatel knihovní jednotku nevrátí, příp. ztrátu podle KŘ nenahradí, bude ztráta knihovní jednotky považována za škodu způsobenou Obci Všenory  a její náhrada vymáhána soudní cestou. Poplatky za upomínky se sčítají.

9. Uživatel má právo požádat o rezervaci knihovní jednotky, která je právě půjčena. O tom, že je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení, je uživatel informován e-mailem, pokud je knihovně jeho e-mailová adresa známa.

10. V nutných případech je možné ze strany Všenorské knihovny a Informačního centra  Berounka výpůjční lhůtu zkrátit.

11. Uživatel může mít současně vypůjčeno maximálně 10 svazků (knih). V odůvodněných případech může knihovnice povolit výjimku.

12. Při vrácení knihovní jednotky je knihovnice  povinna knihovní jednotku zkontrolovat, zda není poškozena nebo zničena a je-li úplná. Uživatel je po celou dobu výpůjčky za knihovní jednotku zodpovědný a nesmí ji zapůjčit jiné osobě bez vědomí Všenorské knihovny a Informačního  centra  Berounka. Uživatel ručí po dobu výpůjčky zodpovědnost za stav knihovní jednotky a za její případné poškození či ztrátu. Pokud uživatel zjistí poškození knihovní jednotky při převzetí, má povinnost upozornit na tuto skutečnost, a zaměstnanec knihovny pak zjištěnou skutečnost zaznamená s datem zjištění do pracovního deníku. Uživatel má právo si to ověřit. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na jeho pozdější stížnosti.

13. Uživatel má povinnost si na místě zkontrolovat správné zaevidování jím vrácených knihovních jednotek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kontrolu může provést sledováním procesu vrácení na monitoru u výpůjčního pultu. Uživatel má právo si na požádání nechat kdykoliv vytisknout aktuální stav svých výpůjček.

14. Uživatel je povinen zaplatit knihovnou určený poplatek (viz ceník v příloze č. 1).

VII. Čtenářská konta

1.Každý registrovaný uživatel má možnost pomocí vzdáleného přístupu zkontrolovat stav svého čtenářského konta a provést základní operace s výpůjčkami, které toto čtenářské konto umožňuje (rezervace a prolongace). Prolongace je možná pouze v případě, není-li čtenář upomínán ohledně vrácení dané výpůjčky a není-li na danou výpůjčku již registrována rezervace jiného čtenáře.

2.Při prvním přihlášení do svého čtenářského konta musí uživatel zadat identifikační údaje v podobě svého jména a čísla čtenářského průkazu. Číslo čtenářského průkazu je zájemcům o tuto službu sděleno na požádání ve Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka.  

 

VIII. Ztráty a náhrady

1. Při ztrátě knihovní jednotky je knihovna oprávněna od uživatele požadovat její nahrazení v tomto pořadí:

a) tentýž titul,

b) fotokopie knihovní jednotky pořízená uživatelem,

c) náhrada nákladů za fotokopii pořízenou knihovnou (která může i několikanásobně převýšit původní cenu knihovní jednotky),

d) peněžní náhrada ve výši nákupní ceny dokumentu, včetně manipulačního poplatku,

e) náhrada obdobnou knihovní jednotkou.

2. O uplatnění možností podle odst. 1 písm. d) a e) rozhoduje vedoucí zaměstnanec, do jehož působnosti Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka spadá

3. V případě soudního sporu s uživatelem je knihovní jednotka oceněna s přihlédnutím k její dostupnosti na vnitřním trhu takto:

a) cena knihovní jednotky se rovná ceně jejího nového exempláře. K ceně se případně připočítá poštovné a balné, pokud je nutno je zaplatit, nebo

b) cena knihovní jednotky se rovná ceně pořízení její fotokopie a vazby.

IX. Reklamace

1. Uživatel, který není spokojen,

a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka poskytla,

b) s tím, že mu služba ze strany knihovny poskytnuta nebyla, ač poskytnuta měla být,

c) s jednáním zaměstnance knihovny, který službu jejím jménem poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo

d) s jakoukoliv další skutečností týkající se knihovny,
má právo uvedenou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. To neplatí pro reklamaci chybného vyřízení vrácení knihovní jednotky a nesprávného vrácení finančního obnosu při všech platbách v hotovosti v prostorách knihovny, kdy musí být reklamace vyřízena ihned na místě. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro uživatele plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

2. Reklamace se podává ústně nebo písemně. Za písemné podání se považuje i zaslání reklamace e-mailem na adresu knihovna@vsenory.cz. Reklamaci lze podat ústně jen tehdy, když musí být vyřízena ihned na místě (odstavec 1). Pokud není reklamace podána uvedenými způsoby, není ji možné vyřídit.

3. Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má knihovna odeslat zprávu o vyřízení reklamace.

4. Ústní reklamace se přijímají pouze v době otevíracích hodin knihovny. V této době je vždy přítomen zaměstnanec knihovny pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace vyřizuje zaměstnanec knihovny v půjčovně. Pouze v případě, že dojde k neshodě, vyřídí reklamaci vedoucí  knihovnice.

5. Reklamace se vyřizuje zprávou, která má stejnou nebo obdobnou formu, jakou byla podána reklamace.

6. Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne jejího doručení.

Není-li písemná reklamace vyřízena včas, nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti způsobu vyřízení podat stížnost starostovi obce.

X. Závěrečná ustanovení

1. Knihovna si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, po schválení starostou obce,  omezit provoz knihovny. Uživatelé jsou o takových nebo jiných závažných událostech informováni na vývěskách a na internetových a intranetových stránkách knihovny. Dotčeným osobám v těchto odůvodněných případech nevzniká právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

2. Přehled souvisejících právních předpisů je uveden v příloze č. 2.

3. Zrušuje se Knihovní a výpůjční řád z roku 1995.

4. KŘ nabývá účinnosti dnem jeho schválení.