Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 7. 2017

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Náhodné foto

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pozdrav ze Všenor

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Knihovní řád

 

Obsah

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen knihovna) je základní knihovna zřízená Obcí Všenory, v níž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené knihovním zákonem (257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a  informačních služeb).

Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každý občan České republiky nebo cizinec starší 15 let, který se prokáže občanským průkazem či cestovním pasem a dítě od 6 - 15  let (u kterého je třeba souhlas rodičů). Uživatelem se může stát i  instituce, organizace, firma atd. (dále právnická osoba). Zástupce pověřený pro styk s veřejnou institucí a knihovnou se musí prokázat občanským průkazem a pověřením pro tyto záležitosti. Nositelem čtenářských práv je vždy instituce. Každý uživatel je povinen se s knihovním řádem plně seznámit a dodržovat jej. Současně vyplní přihlášku obsahující nezbytné údaje (jméno, příjmení, adresa a v  případě, že na stejné adrese jsou uvedeni dva nebo více lidí stejného jména i datum narození. U  právnické osoby se uvádí název, adresa a  jméno pověřeného pracovníka.
Přiloženo je pověření.

Telefon a e-mail se uvádějí pro případ oznámení rezervace nebo urgence výpůjčky, pokud např. uživatel nereaguje na písemnou výzvu nebo další uživatel potřebuje půjčený dokument před vypršením výpůjční lhůty tohoto dokumentu.


Současně podepisuje níže uvedené Prohlášení, které je součástí přihlášky.

PROHLÁŠENÍ Po seznámení se s Knihovním řádem Všenorské knihovny a  Informačního centra Berounka souhlasím s uvedenými podmínkami pro poskytování knihovních a informačních služeb.Souhlasím se zařazením výše uvedených údajů na přihlášce do elektronické databáze čtenářů.

Uživatel je povinen hlásit změny v uvedených údajích.

Přihlášky čtenářů jsou uzamčeny a chráněny před zneužitím a vstup do elektronické databáze KP- SQL (verze KP-SQL) chráněn heslem.

Knihovna je otevřena v hodinách odsouhlasených provozovatelem a informace je uvedena na webových stránkách Všenor.


Veřejné knihovnické a informační služby je provozovatel knihovny, Obec Všenory, povinna poskytovat bezplatně (dle knihovnického zákona).

 

 • Zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny
 • Poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
 • Zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy
 • Umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení

 

Další poskytované služby, kdy je provozovatel (Obec Všenory) oprávněna požadovat úhradu:


Provozovatel knihovny (Obec Všenory) je dále oprávněna (dle knihovnického zákona) požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

 • v umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
 • kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti
 • poskytování reprografických služeb (je možno využít kopírovacího zařízení v prostorách obecního úřadu)
 • vydávání tematických publikací ve spolupráci s Obcí Všenory


VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
 

Výpůjční lhůty jsou u všech druhů dokumentů jeden měsíc.

Před uplynutím výpůjční doby může uživatel požádat o její prodloužení (nejvýše 3x po sobě) a bude mu vyhověno v případě, že knihovna nebude na tento dokument evidovat žádný další požadavek.

Dokumenty označené presenčně se mohou půjčovat pouze presenčně, např.  dokumenty z příruční knihovny (slovníky, encyklopedie atd.) nebo mimořádně cenné dokumenty.

  • Knihovník je povinen předat uživateli věc ve stavu způsobilém k  řádnému užívání. Uživatel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s  účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, nebo kterému obvykle slouží. Je povinen ji chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Není-li dohodnuto jinak, nesmí uživatel přenechat věc k užívání jinému. Je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Knihovník může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže uživatel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v  rozporu s účelem, kterému slouží."
  • Výpůjčku dokumentu stvrzuje uživatel podpisem.


VRÁCENÍ DOKUMENTŮ
 

 • Nevrátí-li uživatel vypůjčený materiál po 2  písemných upomínkách a  nebude ochoten příp. ztrátu nahradit, bude úhrada vymáhána soudní cestou. Každou upomínku je povinen podle platného ceníku knihovny uhradit.
 • V nutných případech je možné ze strany knihovny výpůjčku zkrátit.
 • Uživatel může mít současně půjčeno maximálně 15 dokumentů a 5 jednotlivých čísel periodik.
 • Při vrácení výpůjčky je knihovník povinen materiál zkontrolovat, zda není zničen a je-li úplný. Uživatel je po celou dobu výpůjčky za dokument odpovědný a nesmí jej zapůjčit jiné osobě bez vědomí knihovníka. Uživatel na sebe přebírá po dobu výpůjčky zodpovědnost za stav dokumentu a nese případnou zodpovědnost za zničení či ztrátu. Je povinen zaplatit knihovnou určený poplatek.
 • Při ztrátě dokumentu je knihovna oprávněna požadovat:
  1. tentýž titul
  2. fotokopii
  3. finanční náhradu ve výši aktuální ceny dokumentu
  4. náhradu nákladů na fotokopii (které mohou i několikanásobně převýšit původní cenu dokumentu).
 • Konečnou výši náhrady stanoví knihovnice. V  případě sporu pak rozhodne zřizovatel. Poplatky za upomínky adresované do místa trvalého bydliště jsou uvedeny v Ceníku placených služeb a  poplatků.