Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 8. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, ráno místy vydatný déšť, během dne místy přeháňky nebo déšť, na JV ojediněle i bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Přehrát/Zastavit Další

Náhodné foto

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Územní plán

Územní plán

1.10.2014 - Zadání nového územního plánu


Územní plán

Vyhláška 1994 - Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Všenory

Všenory - Vyhláška 1997/1 - o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Všenory

Všenory - Vyhláška 2003/1

Návrh dopravy Ochrana zemědělského půdního fondu Plán funkčního využití území Zásobování elektrickou energií a telekomunikace Územní systém ekologické stability


Obec Všenory - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OZNAMOVNÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

ZMĚNA č.2 ÚPNSÚ VŠENORY

 Zastupitelstvo Obce Všenory, jako příslušný správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 55 odst.2 a § 188 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona, podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, a v souladu s § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vydává změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Všenory (dále jen „ÚPNSÚ Všenory“) na základě usnesení zastupitelstva č. ................. ze dne ......................

 

Zadavatel:      Obec Všenory, U Hřiště 450, 252 31 Všenory

 

Pořizovatel: Městský úřad Černošice

 

Zpracovatel návrhu: Ing.arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24

Na Petynce 84 , 169 00 Praha 6

atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6

Ing.arch. Zuzana Hrochová

 

Odůvodnění

 

OBSAH

 

TEXTOVÁ ČÁST

a)   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b)   Údaje o splnění zadání

c)   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného ..................................... rozvoje území

d)   Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

e)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní    fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

 

Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem ............................................................................. 6

 

a)      Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

Všenory leží v území, pro které je zpracován a schválen „Návrh územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu“ (AURS s.r.o., 2006).  

Z uvedené dokumentace nevyplývají z hlediska širších vztahů pro obec Všenory žádné požadavky.

Schválený ÚPNSÚ sledoval v souladu se Generelem dopravy Dolního Poberouní záměr přeložky silnice II/115 s mimoúrovňovou křižovatkou na území Všenor, pro který byla navržena územní rezerva. ÚP VÚC navrhuje přeložku v jiné trase (viz výkres širších vztahů), proto mohou být územní rezervy využity pro jiné účely.

 

b)     Údaje o splnění zadání 

 

Zadání změny č.2 ÚPNSÚ bylo zpracováno, projednáno a schváleno v roce 2006 v souladu s legislativou platnou před 1.1.2007.

Návrh změny č.2 včetně tohoto odůvodnění je zpracován v souladu se zákonem 183/2006 a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Ze zadání nevyplynula potřeba zpracování konceptu změny č.2, ani vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj.

V souladu se zadáním změny č.2 ÚPNSÚ Všenory je do návrhu změny zařazeno celkem 8 lokalit (podrobný popis v kap. c).

 

Stanoviska, námitky a připomínky k zadání změny č.2 byly vyhodnoceny a toto vyhodnocení je nedílnou součástí schváleného zadání.

Požadavky, které vyplynuly z projednání zadání byly vyřešeny takto:           

ČD a.s. Generální ředitelství

-          Podmínka, že stavební činnost v ochranném pásmu dráhy je možná pouze se souhlasem Drážního úřadu je uvedena v popisu lokalit 2Z3 a 2Z4 v kapitole c.2) návrhu změny č.2 a v kapitole c) tohoto odůvodnění.

Správa železniční dopravní cesty

-          Podmínka respektování vyhlášky 177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah je uvedena v popisu lokalit 2Z3 a 2Z4 v kapitole c.2) návrhu změny č.2 a v kapitole c) tohoto odůvodnění.

MěÚ Černošice, odbor ž.p. - Vodoprávní úřad:

-          V některých částech obce nově vybudovaná kanalizace. Předpokládá se, že všechny nově navržené lokality bude možné napojit na tuto kanalizaci.

-          Dešťové vody budou likvidovány v rámci možností na vlastních pozemcích vsakováním nebo jejich akumulací a využíváním např. pro zálivku  (viz. kap.d.2) návrhu změny č.2)

-          V lokalitě 2Z1 je intenzivnější využití s možností zástavby navrženo pouze ve východní části, přiléhající k zastavěnému území, kde bylo zastavitelné území navrženo již schváleným ÚPNSÚ, ve zbytku lokality  se předpokládá extenzivní využití bez zástavby.

MěÚ Černošice, odbor ž.p. - orgán státní památkové péče:

-          Na povinnost předem oznámit a projednat všechny výkopové práce s Archeolog. ústavem AV a umožnit záchranný archeologický výzkum je upozorněno v v kapitole c) tohoto odůvodnění.

 

c)      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 

Zdůvodnění řešení

Změna využití území v prostoru Plzeňka (2Z1) je provedena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce umístit zde rozvojové plochy pro sport rekreaci a oddech. Plocha byla původně navržena pro plochy výrobních a nevýrobních služeb a obchodu a zčásti zde byla vymezena územní rezerva pro přeložku silnice II/115 (záměr od kterého vylo upuštěno - viz kapitola a).  Z rozhodnutí zastupitelstva jsou do změny č.2 zařazeny rovněž další dílčí změny: 2Z3 (plocha pro technické vybavení - sběrný dvůr, je umístěna v ploše mezi tratí a silnici III. třídy,  která je obtížně využitelná), 2Z4 (plocha nerušící výroby - využití původní územní rezervy pro přeložku silnice II/115), 2Z5 a 2Z6 (lokality navržené k zastavění změnou č.1 leží v záplavovém území). Další změny jsou zařazeny na základě požadavků vlastníků pozemků a investorů.

Způsob dopravní obsluhy a napojení na sítě technické infrastruktury je popsán v části návrh.

V dalším stupni dokumentace bude řešeno:

-          přístupnost staveb pro jednotky hasičského záchranného sboru

-          zapojení do systému nakládání s  komunálním odpadem

-          respektování všech sítí technické infrastruktury, silnic, železnice a jejich ochranných pásem

 

Do návrhu změny č.2 ÚPNSÚ byly zařazeny pozemky na základě schváleného zadání:

2Z1  Plzeňka, sportovně rekreační využití

Plocha mezi stávající silnicí III/11511, stávající zástavbou a hranicí katastru.

Severovýchodní část, zhruba v rozsahu zastavitelného území navrženého schváleným ÚPNSÚ pro výrobní a nevýrobní služby a obchod, bude zařazena do ploch sportu v zastavěné části sídla (2Z1a). Zde se předpokládá intenzivnější využití a v souladu s regulativy využití území zde bude možná výstavba staveb.

Ve zbylé části plochy se předpokládá extenzivní využití s plochami zeleně, se zachováním vodotečí a s omezenými možnostmi výstavby. Tato část je zařazena do ploch sportu specifických (2Z1b).

Limity využití území: ochranné pásmo silnice III. třídy

                                    ochranné pásmo nadzemního vedení VN 110 a 22 kV

                                    odvodnění (jižní část pozemku).

 

2Z2 Plzeňka, viladomy

Plocha uvnitř zastavěného území, přiléhá z jihu k areálu Krijcos, zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. Ve schváleném ÚPNSÚ byla část zařazena do navržených ploch výrobních a nevýrobních služeb a obchodu a část do navržených ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. V souladu s regulativy funkčního i prostorového uspořádání navrženými platným ÚPNSÚ je zde připravována výstavba viladomů o 2 nadzemních podlažích a podkroví, v době zpracování návrhu změny ÚPNSÚ je již vydáno územní rozhodnutí, proto celá plocha je zařazena do stavu.

Limity využití území: žádné

 

2Z3  Plzeňka - mezi tratí a silnicí

Pozemek mezi tratí a silnicí III/11511.

Zařazení pozemku do ploch zařízení technického vybavení, bude využit pro umístění sběrného dvora.

Nejde o novou zastavitelnou plochu, protože ve schváleném ÚPNSÚ byla tato plocha již zařazena do zastavitelného území.

Musí zůstat zachován přístup k drážnímu domku.

Plocha bude zařazena do veřejně prospěšných staveb.

Limity využití území:     ochranné pásmo železnice - stavební činnost je možná pouze se     souhlasem Drážního úřadu a za podmínky respektování platné       legislativy, musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu,                                        provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke            ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně           přístupu k nim, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný                              schůdný a manipulační prostor a průjezdný profil

                                       ochranné pásmo silnice III.třídy

 

2Z4  Plzeňka - za tratí 

Pozemek mezi tratí a plochou nerušící průmyslové výroby a skladů navrženou schváleným ÚPNSÚ, ve schváleném ÚPNSÚ územní rezerva pro dopravu.

Zařazení do ploch nerušící průmyslové výroby a skladů, spolu se zastavitelným pozemkem navrženým v ÚPNSÚ. Vznikne tím ucelená lokalita pro výrobu, přístupná ze stávající místní komunikace.

Limity využití území: ochranné pásmo železnice - stavební činnost je možná pouze se souhlasem Drážního úřadu a za podmínky respektování platné legislativy, musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor a průjezdný profil

ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV

 

2Z5  Benátky, západ

Schválenou změnou č.1 byla tato plocha navržena pro individuální nízkopodlažní obytnou zástavbu (ve změně č.1 označena Z5).

Vzhledem k tomu, že lokalita leží v záplavovém území Berounky, bude zařazena do ploch stabilizované soukromé zeleně, bez možnosti jakékoliv zástavby.

Limity využití území: záplavové území Berounky

 

2Z6  Benátky, východ

Schválenou změnou č.1 byla tato plocha navržena pro individuální nízkopodlažní obytnou zástavbu (ve změně č.1 označena Z6).

Vzhledem k tomu, že lokalita leží v záplavovém území Berounky, bude vyňata ze zastavitelných ploch a bude zařazena zpět do ploch individuální pobytové rekreace a stabilizované soukromé zeleně bez možnosti jakékoliv zástavby, tak jak tomu bylo ve schváleném ÚPNSÚ.

Limity využití území:     záplavové území Berounky

                                ochranné pásmo železnice

                                      

2Z7  Všenory jih 

Pozemek na jižním okraji katastru, v návaznosti na současně zastavěné území, na východě sousedí s regionálním biocentrem, na západě s potokem. Přístupný je cestou odbočující ze silnice III/11512. Předpokládá se zde výstavba 1 rodinného domu.

Zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. Do zastavitelného území budou zařazeny pozemky p.č.872/5, 872/1 - část a 872/3 (bude sloužit jako přístupová cesta). Bude zde možná výstavba pouze 1 RD.

Limity využití území: les

 

2Z8  Plzeňka - bydlení

Pozemek sousedí s lokalitou 2Z2 a bude zařazen rovněž do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby.

Přístupný obslužnou komunikací pro lokalitu 2Z2.

Limity využití území: žádné

 

Z projednání zadání změny č.2 ÚPNSÚ nevyplynul požadavek na vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na udržitelný rozvoj.

Ve vztahu k udržitelnému rozvoji území je třeba konstatovat, že rozsah navržených ploch je úměrný velikosti a významu obce a nevyvolá zhoršení životního prostředí v obci. Využití ploch navržených změnou č.2 může znamenat několik nových pracovních příležitostí. Do sféry sociální lze zařadit záměr využití plochy 2Z2 pro bydlení seniorů. Přínosem pro kvalitní bydlení by byla realizace sportovních a rekreačních ploch na Plzeňce.

Navrženým rozvojem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody.

Všechny výkopové práce je třeba předem oznámit a projednat s Archeologickým ústavem AV a je třeba umožnit záchranný archeologický výzkum.

 d)     Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

 

Z projednání zadání změny č.2 nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu navrženého řešení na udržitelný rozvoj.

 

e)      Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

Zemědělský půdní fond

Nový zábor půdního fondu představuje pouze jedna lokalita změny č.2, ta je navíc určena k extenzivnímu využití.

2Z1 b západní část lokality 2Z1 - ve schváleném ÚPNSÚ šlo o územní rezervu. Změnou je       zařazena do sportovních a rekreačních ploch v krajině, kde se předpokládá extenzivní využití s omezenou možností výstavby.

dotčeno: celkem 4,0 ha zemědělské půdy BPEJ 4.59.00 (třída ochrany 2), z toho

  • orná půda 2,18 ha
  • trvalé travní porosty 1,82 ha, do jižní části lokality zasahuje odvodnění.

Jde o enklávu mezi stávající silnicí III.třídy a zastavěným územím a navazuje na zastavitelné území (lokalita 2Z1a). V současné době nevyužívaná pro zemědělské účely.

 

Ostatní lokality změny č.2 nepředstavují zábory půdního fondu:

-          2Z1a byla navržena k zastavění a vyhodnocena jako zábor půdního fondu schváleným ÚPNSÚ (lokalita záboru č.5). Změnou bude lokalita zařazena do ploch sportu, původně navržena pro plochy výrobních a nevýrobních služeb.

-          Lokalita 2Z2 leží z části v  zastavěném území, zčásti byla navržena k zastavění a vyhodnocena jako zábor půdního fondu schváleným ÚPNSÚ (součást lokality záboru č.5). Změna se týká změny navrženého využití - zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. V době zpracování změny ÚPNSÚ je již vydáno územní rozhodnutí.

-          Lokalita 2Z3 byla navržena k zastavění schváleným ÚPNSÚ, nebyla vyhodnocena jako zábor zemědělského půdního fondu, protože se jedná o „ostatní plochy“. Změna se týká změny navrženého využití - zařazení do ploch technického vybavení.

-          Lokalita 2Z4 byla vyhodnocena jako zábor půdního fondu ve schváleném ÚPNSÚ (součást lokality záboru č.6). Změna se týká změny navrženého využití - zařazení do ploch nerušící výroby a skladů.

-          Lokality 2Z5 a 2Z6 byly navrženy k zastavění schválenou změnou č.1, předmětem změny č.2 je jejich zařazení do ploch stabilizované soukromé zeleně, bez možnosti zástavby, protože leží v záplavovém území Berounky.

-          ­Lokalita 2Z8 byla navržena k zastavění a vyhodnocena jako zábor půdního fondu schváleným ÚPNSÚ (část lokality záboru č.5). Změna se týká navrženého využití lokality - zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby.

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa
 

2Z7  Všenory - jih 

Pozemek na jižním okraji katastru, v návaznosti na současně zastavěné území, na východě sousedí s regionálním biocentrem, na západě s potokem.

Zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby.

Zábor lesa: 0,15 ha - včetně přístupové komunikace.

 

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM:

 

Obec Všenory, IČ 241 849, U Hřiště 450, 252 31 Všenory (dále jen "žadatel") podala dne 14.3.2007 žádost o pořízení změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Všenory (dále jen „ÚPNSÚ Všenory“).

Návrh změny č.2 ÚPNSÚ Všenory zpracovaný Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, ČKA 00 841 v únoru 2007 podle zadání změny č.2 ÚPNSÚ Všenory, schváleného Zastupitelstvem obce Všenory dne 20.11.2006.

Městský úřad Černošice, úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznámil opatřením č.j. MEUC-031877/2007 z 24.5.2007 podle § 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o návrhu 2.změny ÚPNSÚ Všenory dne 14.6.2007. Pořizovatel na společném jednání předložil Návrh změny č. 2 ÚPNSÚ Všenory zpracovaný Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, ČKA 00 841 v únoru 2007 podle zadání změny č. 2 ÚPNSÚ Všenory, schváleného Zastupitelstvem obce Všenory dne 20.11.2006. Úřad územního plánování podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek do 30 dní od konání společného jednání a sousední obce uplatnění připomínek.

Úřad územního plánování v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti předložil krajskému úřadu, návrh změny č.2 ÚPNSÚ Všenory a zprávu o jeho projednání k posouzení před řízením o vydání změny č.2 ÚPNSÚ Všenory. Součástí zprávy bylo vyhodnocení souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, zohlednění připomínek sousedních obcí a zohlednění stanovisek dotčených orgánů.

Krajský úřad Stř. kraje, odbor územního a stavebního řízení ve svém stanovisku k návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Všenory z 28.4.2008 pod č.j.:SZ 54927/2008/KUSK ÚSŘ/Kro konstatoval, že je možné návrh Změny č.2 projednat ve smyslu ustanovení § 52 - 54 stavebního zákona.

Úřad územního plánování v souladu s § 55 odst. 2 a podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 správního řádu opatřením č.j. MEUC-030469/2008 z 21.5.2008 oznámil vystavení upraveného a posouzeného návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory k veřejnému nahlédnutí a zároveň oznámil konání veřejného projednání dne 17.7.2008. Úřad územního plánování upozornil, že námitky a připomínky mohou být podle § 52 odst.3 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném projednání, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

K návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory nebyly uplatněny žádné námitky, proto nebylo vydáno rozhodnutí o námitkách.

 

A. Přezkoumání souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory podle § 53 odst.4 stavebního zákona

 

a)Vyhodnocení souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru obce Všenory je v plném souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – územním plánem velkého územního celku – Pražský region (12/2006) a s politikou územního rozvoje.

b)Vyhodnocení souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh změny č.2 ÚPNSÚ Všenory je v souladu s cíli a úkoly územního plánování v souladu s §18 a § 19 stavebního zákona.

c)Vyhodnocení souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Úřad územního plánování zajistil zpracování návrhu změny č.2 v souladu s ustanovením § 188 odst.3 stavebního zákona. Návrh změny č.2 ÚPNSÚ Všenory je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

d) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.2 ÚPNSÚ Všenory s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Při pořizování změny č.2 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích. Úřad územního plánování vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů v příloze zprávy o projednávání návrhu změny č.2 a zajistil upravení návrhu podle jednotlivých požadavků.

 

B. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není provedeno, protože vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno v návrhu zadání změny č.2 ÚPNSÚ Všenory.

 

C. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno, protože Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství se k návrhu zadání nevyjádřil a ve svém stanovisku k návrhu č.j.81307/2007/KUSK z 9.7.2007 vyloučil vliv záměru na lokality Natury 2000 a nepožadoval posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.

 

D. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

 

 V stávajících lokalitách je převáženě vydáno územní rozhodnutí o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury a převážná většina těchto staveb je na základě povolení postavena. Z tohoto důvodu podle stávajícího územního plánu nejsou již další rezervy na rozvoj ploch pro bydlení.

 

Poučení:

Opatření obecné povahy se zveřejňuje na úřední desce Obecního úřadu Všenory, U Hřiště 450, 252 31 Všenory a na elektronické úřední desce na adrese http://www.vsenory.cz.

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, tato písemnost je doručena 15 dnem vyvěšení na úřední desce. 

Opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst.1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze v souladu s § 174 odst.2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST:

 

1    KOORDINAČNÍ VÝKRES ..................................................................     1 : 5 000

-          PLZEŇKA

-          BENÁTKY

-          JIH

 2    VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ............................................................... 1 : 25 000

 

3    VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU....................   1 : 5 000

-          PLZEŇKA

-          JIH

 

 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚPNSÚ VŠENORY

 

09/2008

            Zadavatel:      Obec Všenory, U Hřiště 450, 252 31 Všenory

 

            Pořizovatel:    Městský úřad Černošice

 

            Zpracovatel návrhu:   Ing.arch. Vlasta Poláčková  

            urbanistický atelier UP-24

                                            Na Petynce 84 , 169 00 Praha 6

                                            atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6

                                            Ing.arch. Zuzana Hrochová

 

Zastavěné území pro celé území obce bylo vymezeno v rámci změny č.1 ÚPNSÚ v roce 2001, jeho hranice byla upravena dle skutečnosti v rámci této změny v jižní části Všenor v sousedství lokality 2Z7.

 

Koncepce rozvoje navržená ÚPNSÚ a jeho změnou č.1 zůstává nezměněna.

 

 

Celková urbanistická koncepce navržená schváleným ÚPNSÚ zůstává nezměněna. K podstatnější změně oproti schválenému ÚPNSÚ dochází  pouze v oblasti Plzeňka. Zde byla v návaznosti na areál Krijcos původně navržena zastavitelná plocha a územní rezerva pro rozvoj výrobních a nevýrobních služeb a dále zde byla vymezena územní rezerva pro mimoúrovňovou křižovatku na přeložce silnice II/115 (záměr přeložky na území Všenor již ÚP VÚC Pražského regionu nesleduje). Změnou č.2 je toto území mezi silnicí III.třídy, zastavěným územím a hranicí katastru navrženo pro sportovně rekreační využití.

 

Vymezení zastavitelných ploch

Návrh změny č.2 navrhuje dvě nové zastavitelné plochy (lokality 2Z4 a  2Z7), obě navazují na zastavěné území.

Ostatní lokality změny č.2 nepředstavují nové zastavitelné plochy - lokality 2Z1a, 2Z3  a 2Z8 leží v zastavitelném území navrženém v ÚPNSÚ, lokalita 2Z2 leží v  zastavěném území. Lokalita 2Z2b je navržena pro extenzivní využití a je zařazena do sportovně rekreačních ploch v krajině. Lokality 2Z5 a 2Z6 byly zařazeny do zastavitelného území změnou č.1, předmětem změny č.2 je změna podmínek pro využití ploch. Protože leží v záplavovém území, jsou zařazeny do ploch soukromé zeleně bez možnosti výstavby.

Plochy přestavby nejsou změnou č.2 vymezeny.

 

Plocha mezi silnicí III/11511, stávající zástavbou a hranicí katastru.

Severovýchodní část, zhruba v rozsahu zastavitelného území navrženého schváleným ÚPNSÚ pro výrobní a nevýrobní služby a obchod, bude zařazena do ploch sportu v zastavěné části sídla (2Z1a). Zde se předpokládá intenzivnější využití a v souladu s platnými regulativy využití území stanovenými schváleným ÚPNSÚ zde bude možné umísťování staveb pro sport a tělovýchovu.

Ve zbylé části plochy se předpokládá extenzivní využití s plochami zeleně, se zachováním vodotečí. Tato část je zařazena do sportovních a rekreačních ploch v krajině (2Z1b).

 

 

 

 

Plocha uvnitř zastavěného území, přiléhá z jihu k areálu Krijcos, zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. Ve schváleném ÚPNSÚ byla část zařazena do navržených ploch výrobních a nevýrobních služeb a obchodu a část do navržených ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. V souladu s regulativy funkčního i prostorového uspořádání navrženými platným ÚPNSÚ je zde připravována výstavba viladomů o 2 nadzemních podlažích a podkroví, v době zpracování návrhu změny ÚPNSÚ je již vydáno územní rozhodnutí, navíc celá plocha leží uvnitř zastavěného území, proto celá plocha je zařazena do stavu.

 

Pozemek mezi tratí a silnicí III/11511.

Zařazení pozemku do ploch technického vybavení.  

Nejde o novou zastavitelnou plochu, protože ve schváleném ÚPNSÚ byla tato plocha již zařazena do zastavitelného území.

Plocha, ve které se předpokládá umístění sběrného dvora, bude zařazena do veřejně prospěšných staveb.

Využití plochy v ochranném pásmu železnice je možné jen se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených. Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim. Nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor a průjezdný profil.

 

Pozemek mezi tratí a plochou nerušící průmyslové výroby a skladů navrženou schváleným ÚPNSÚ.

Zařazení do ploch nerušící průmyslové výroby a skladů.

Využití plochy v ochranném pásmu železnice je možné jen se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených. Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim. Nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor a průjezdný profil.

Plocha, která byla změnou č.1 navržena pro individuální nízkopodlažní obytnou zástavbu (ve změně č.1 označena Z5).

Vzhledem k tomu, že plocha leží v záplavovém území Berounky, je změnou č.2 zařazena do ploch stabilizované soukromé zeleně, ve kterých není možná výstavba.

Plocha, která byla změnou č.1 navržena do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby (ve změně č.1 označena Z6).

Vzhledem k tomu, že plocha leží v záplavovém území Berounky, je změnou č.2 zařazena zpět do stávajících ploch individuální pobytové rekreace a stabilizované soukromé zeleně bez možnosti nové výstavby, tak jak tomu bylo ve schváleném ÚPNSÚ.

 

Pozemek na jižním okraji katastru, v návaznosti na současně zastavěné území, na východě sousedí s regionálním biocentrem, na západě s potokem. Přístupný bude ze silnice III/11512.

Zařazení do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby. Do zastavitelného území budou zařazeny pozemky p.č.872/5, 872/1 - část, pozemky 872/2 a 872/3 budou sloužit jako přístupová cesta. 

Pozemek sousedí s lokalitou 2Z2 a bude zařazen rovněž do ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby.

'Přístupný obslužnou komunikací pro lokalitu 2Z2.

 

Systém sídelní zeleně není změnou č.2 dotčen. V rámci plochy 2Z1b pro sportovně rekreační využití v lokalitě Plzeňka se předpokládá i možnost výsadby zeleně, která by doplnila systém sídelní zeleně.

 

Celková koncepce veřejné infrastruktury (s výjimkou koncepce dopravy) navržená schváleným ÚPNSÚ a změnou č.1 zůstává nezměněna .

 

Schválený ÚPNSÚ sledoval záměr přeložky silnice II/115 včetně mimoúrovňové křižovatky v prostoru Plzeňka, pro který byla navržena územní rezerva. ÚP VÚC Pražský region navrhuje přeložku v jiné trase, proto je územní rezerva z ÚPNSÚ vypuštěna.

Nově navržené plochy pro výstavbu budou většinou přístupné ze stávajících komunikací:

2Z1  plochy pro sport a rekreaci  Plzeňka - z přilehlé silnice III. třídy

2Z2  obytná zástavba Plzeňka - z nové místní komunikace (oproti schválenému ÚPNSÚ byla    její trasa podrobnější dokumentací částečně upravena)

2Z3  technická vybavenost (sběrný dvůr) - z přilehlé silnice III. třídy

2Z4  výroba za tratí - stejně jako sousední plocha navržená schváleným ÚPNSÚ ze stávající      obslužné komunikace za tratí

2Z7  obytná zástavba jih - odbočením ze silnice III.třídy ve směru z obce za mostkem

2Z8   obytná zástavba Plzeňka - komunikací navrženou pro obsluhu lokality 2Z2.

 

Přímé připojení ze silnic III. třídy je podmíněno kladným stanoviskem správce komunikace. 

 

Koncepce zásobování elektrickou energií navržená schváleným ÚPNSÚ a aktualizovaná změnou č.1 zůstává zachována.

2Z1  plocha pro sportovní využití Plzeňka - požadované příkony budou známy až po      upřesnění náplně sportovního areálu, podle možností budou buď řešeny ze stávající sítě       nebo bude v této lokalitě vybudována nová trafostanice napojená na stávající vedení      22kV.

         Při využití území bude respektováno stávající nadzemní vedení 110 kV, vedení 22kV        procházející nad východní částí lokality bude respektováno nebo přeloženo. Vedení           22kV jdoucí paralelně se silnicí bylo již schváleným ÚPNSÚ navrženo ke zrušení.

2Z2 obytná zástavba Plzeňka - pro lokalitu je již vydáno územní rozhodnutí, proto není zásobování elektrickou energií řešeno touto změnou ÚPNSÚ.

2Z3  technická vybavenost, sběrný dvůr, bude napojena ze stávající sítě.

2Z4  rozšíření plochy pro výrobu navrženou ÚPNSÚ. Schválený ÚPNSÚ předpokládal             napojení tohoto území ze stávající sítě NN.

2Z7, 2Z8 obytná zástavba, v každé ploše se předpokládá s výstavbou 1 RD, které budou           napojeny na stávající rozvody NN.

(Lokality 2Z5 a 2Z6 nejsou určeny pro zástavbu).

V obci byl v nedávné době vybudován plynovod, předpokládáme, že nově navržené lokality budou napojeny buď přímo na stávající plynovody nebo jejich prodloužením.

Nově navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť v obci.

Návrh koncepce zásobování obce pitnou vodou, který byl aktualizován v rámci změny č.1, se nemění.  Do dobudování veřejného vodovodu v obci budou nově navržené lokality zásobovány z vlastních studní.

Požární voda bude zajišťována hydranty osazenými na vodovodní síti. Do vybudování vodovodu  bude požární vody zajišťována cisternami.

Ve větší části obce je nově vybudovaná kanalizace. Výstavba navržená změnou č.2 bude rovněž na kanalizaci napojena, pokud to bude technicky možné.

Dešťové vody budou likvidovány v rámci možností na vlastních pozemcích vsakováním nebo jejich akumulací a využíváním např. pro zálivku .

 

Ze zadání změny č.2 ÚPNSÚ Všenory vyplývá požadavek na rozvoj ploch pro sportovní a rekreační využití v lokalitě Plzeňka (plocha 2Z1).

Východní část plochy navazující na zastavěné území zařazená do ploch sportu, bude určena pro intenzivnější využití, bude zde možná výstavba staveb pro sport, jako např. sportovní hala nebo zpevněná hřiště.

V západní části, která je zařazena do sportovních a rekreačních ploch v krajině,  předpokládáme v souladu s regulativy navrženými schváleným ÚPNSÚ, extenzivní využití s plochami zeleně a omezenými možnostmi výstavby.

 

 

 

Změna č.2 se nedotýká koncepce uspořádání krajiny navržené platným ÚPNSÚ a změnou č.1.

Změnou č.2 je navržena jedna plocha v krajině - lokalita 2Z1b Plzeňka (v ÚPNSÚ územní rezerva pro výrobní a nevýrobní služby a obchod), která je zařazena do sportovních a rekreačních ploch v krajině - podmínky pro využití těchto ploch byly stanoveny platným ÚPNSÚ.

Podmínky stanovené platným ÚPNSÚ pro využívání dalších ploch v krajině nejsou změnou č.2 dotčeny.

Změna č.2 se nedotýká územního systému ekologické stability, vymezeného platným ÚPNSÚ a upřesněného změnou č.1.

Na území obce Všenory je stanoveno záplavové území. Změna č.2 neumisťuje do záplavového území žádnou novou zástavbu. Dvě plochy navržené pro zástavbu změnou č.1 v záplavovém území v lokalitě Benátky jsou změnou č.2 zařazeny do ploch stabilizované soukromé zeleně bez možnosti zástavby.

Lokality navržené změnou č.2 jsou zařazeny do těchto ploch s rozdílným způsobem využití (navržených platným ÚPNSÚ) :

-          ploch individuální nízkopodlažní obytné zástavby (2Z2, 2Z7, 2Z8), 

-          ploch sportu v zastavěné části sídla (2Z1a)

-          sportovních a rekreačních ploch v krajině (2Z1b)

-          ploch technického vybavení (2Z3)

-          ploch nerušící průmyslové výroby a skladů (2Z4)

-          ploch stabilizované soukromé zeleně (2Z5, 2Z6)

Podmínky pro využití ploch (dříve regulativy funkčního využití území) byly stanoveny platným ÚPNSÚ a změnou č.1. Podmínky pro plochy individuální nízkopodlažní obytné zástavby, pro sportovní a rekreační plochy v krajině a pro plochy stabilizované soukromé zeleně nejsou změnou č.2 dotčeny.

Podmínky pro využití ploch sportu v zastavěné části sídla a ploch nerušící průmyslové výroby a skladů jsou změnou č.2 doplněny takto:

Pozn.: doplněné podmínky - regulativy jsou označeny tučně kurzívou

 

3. PLOCHY SPORTU V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI SÍDLA

3.1. Určené využití:

-          zařízení sportu a rekreace.

3.2. Přípustné využití:

-          doprovodné služby pro sportovní zařízení (např.stravovací zařízení, ubytovací zařízení, parkoviště, služební byt).

      Podmínky:

-          minimalizace rozsahu zastavěných ploch,

-          vliv činností nesmí negativně zasahovat sousední pozemky.

3.3. Nepřípustné využití:

-          výrobní a chovatelské činnosti,

-          všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a relaxační),

 

7. PLOCHY NERUŠÍCÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ

7.1. Určené využití:

-          výroba, sklady.

7.2. Přípustné využití:

-          doprovodná administrativa a stravovací zařízení, specifické služby,

-          lokální parkoviště a dopravní zařízení.

      Podmínky:

-          veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí být v souladu s podmínkami ochranných pásem a chráněných území.

-          provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývající ze zákonných norem na ochranu životního prostředí,

7.3. Nepřípustné využití:

-          bydlení (vyjma služebních a pohotovostních bytů),

-          zařízení občanské vybavenosti kromě specifických výrobních služeb,

 

 

Podmínky prostorového uspořádání (zásady prostorového uspořádání území) v plochách nově navržené i stávající zástavby byly stanoveny platným ÚPNSÚ a upřesněny změnou č.1.  

-          zásady pro novou obytnou zástavbu (ve znění platné změny č.1) se vztahují na lokality 2Z2, 2Z7 a 2Z8

-          zásady pro výrobní stavby a stavby pro komerční a nevýrobní služby (ve znění platného ÚPNSÚ) se vztahují na lokalitu 2Z4

Pro lokalitu 2Z3 pro technické vybavení nejsou podmínky prostorového uspořádání stanoveny.

Lokality 2Z1b, 2Z5 a 2Z6 nejsou určeny pro zástavbu.

 

Pro plochy sportu v zastavěné části sídla jsou nově navrženy tyto podmínky prostorového uspořádání:

-          zástavba nesmí převyšovat okolní zástavbu,  

-          v případě lokality 1Z2 Plzeňka musí být pohledově respektována vilová zástavba na svahu jižně od lokality,

-          plochy sportu musí být doplněny zejména směrem k okolní obytné zástavbě a krajině zelení.

 

Změnou č.2 ÚPNSÚ jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:

2V1 - úprava trasy komunikace pro obytnou Plzeňka (lokalita 2Z2)

2V2 - plocha pro technickou vybavenost (sběrný dvůr)

Dále je zněnou č.2 zrušena veřejně prospěšná stavba č. V2 -navržená změnou č.1 pro obytnou zástavbu Benátky

Veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci nejsou změnou č.2 vymezeny.

Další veřejně prospěšné stavby  a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo, nejsou změnou č.1 územního plánu vymezeny.

Textová část návrhu změny č.2 ÚPNSÚ obsahuje 7 číslovaných stran. Další listy obsahují titulní stranu, údaje o pořizovateli a projektantovi a obsah .

 

Grafická část změny č.2 obsahuje 4 výkresy:

            1. Výkres základního členění území (3 výřezy zachycující lokality změny)

            2. Hlavní výkres (3 výřezy)

            3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 výřez )

            4. Řešení dopravy (1 výřez)

 

Poznámka:

-  Plochy a koridory územních rezerv,  plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování ani plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, nejsou změnou č.1 ÚPO vymezeny

-  Pořadí změn v území (etapizace) není stanoveno.

-  Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, nejsou vymezeny.

-  Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona nejsou vymezeny.

 

TEXTOVÁ ČÁST:

a)   Vymezení zastavěného území

c.1) Urbanistická koncepce

c.2) Přehled ploch navržených změnou č.1:

c.3) Systém sídelní zeleně

d.1) Dopravní infrastruktura

d.2) Technická infrastruktura

d.3) Občanské vybavení

f.1) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Nově jsou změnou č.2 navrženy podmínky pro využití ploch technické vybavenosti:

f.2) Stanovení podmínek prostorového uspořádání

 

VÝKRESOVÁ ČÁST:

 

1    VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ....................................................      1 : 5 000

-          PLZEŇKA

-          BENÁTKY

-          JIH

 

2    HLAVNÍ VÝKRES ......................................................................................      1 : 5 000

-          PLZEŇKA

-          BENÁTKY

-          JIH

 

3    VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,

      OPATŘENÍ A ASANACÍ ..............................................................................     1 : 2 880

 

4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ...................................................................................     1 : 5 000

 

         

 

vydávající správní orgán

 

Zastupitelstvo Obce Všenory

 

datum vydání

 

 

číslo usnesení

 

 

datum nabytí účinnosti

 

 

jméno oprávněné osoby

starosta Ing. Zdeněk Seidler

podpis:

otisk úředního razítka:

 

pořizovatel

Městský úřad Černošice, Úřad územního plánování

 

jméno oprávněné úřední osoby

Ing. Helena Ušiaková

 

funkce oprávněné úřední osoby

referentka odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

podpis:

otisk úředního razítka:

 

zpracovatel

Ing. arch. Vlasta Poláčková

podpis:

otisk úředního razítka:

 

U Hřiště 450

 

 

252 31 Všenory

 

 

tel. 257 711 010

 

IČ 241 849

 

 

 

 

 

         

i)    Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

 

h)   Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

 

g)   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva ..... k pozemkům a stavbám vyvlastnit

 

f)   Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek             prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

 

e)   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

 

d)   Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

 

c)   Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby                   . a systému sídelní zeleně

 

b)   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 

OBSAH

 

i)       Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

 

h)     Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

 

g)     Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

 

Zásady prostorového uspořádání v plochách sportu v zastavěné části sídla

 

f.2) Stanovení podmínek prostorového uspořádání

 

-          veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech zasahují za hranice areálu..

 

-          veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím

 

15.3 Nepřípustné využití:

 

-          veškerá výstavba a činnost v ochranném pásmu železnice je možná jen se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených..

 

Podmínky:

-          izolační zeleň.

 

15.2. Přípustné využití:

-          plochy související dopravní, případně technické infrastruktury.

-          plochy skládek, sběrných dvorů apod.,

 

15.1 Určené využití:

 

15. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 

 

Nově jsou změnou č.2 navrženy podmínky pro využití ploch technické vybavenosti:

 

-          veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech zasahují za hranice areálu.

 

-          veškerá výstavba a činnost v ochranném pásmu železnice je možná jen se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených.

 

-         veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.

 

f.1) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

 

f)      Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

 

e)     Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

 

d.3) Občanské vybavení

 

Odkanalizování

 

Zásobování vodou

 

Spoje

 

Zásobování plynem

 

Zásobování elektrickou energií

 

d.2) Technická infrastruktura

 

d.1) Dopravní infrastruktura

 

d)     Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

 

c.3) Systém sídelní zeleně

 

2Z8  Plzeňka - bydlení

 

2Z7  Všenory jih 

 

2Z6  Benátky, východ

 

2Z5  Benátky, západ

 

2Z4  Plzeňka - za tratí 

 

2Z3  Plzeňka - mezi tratí a silnicí

 

2Z2 Plzeňka, viladomy

 

2Z1  Plzeňka, sportovně rekreační využití

 

c.2) Přehled ploch navržených změnou č.1:

 

c.1) Urbanistická koncepce

 

c)     Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

 

b)     Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot