Obec Všenory
ObecVšenory

Archiv aktualit

Společenský sál v budově Obecního úřadu ve Všenorech, v těsném sousedství Všenorské knihovny,    zdobí od 15.1. 2016  reliéf, věnovaný Květoslavu Mašitovi,  od všenorského a  skvělého  ilustrátora a sochaře Jana Mageta.

Mašita

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka informuje o akcích Spolku Svaté Ludmily 1100 let

Svatá Ludmila

Děti z třetí třídy na návštěvě ve Všenorské knihovně

děti ze třetí třídy

děti v knihovně

PODZIMNÍ GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA

Za krásného slunného dne babího léta, vydali jsme se na další (třináctou) geologickou vycházku, tentokrát do katastru obce Tetín, kde se nachází hojný počet malých i velkých a dávno opuštěných lomů. Většina z nich je situována ve svazích kopce Damil, a tak jsme z berounské železniční stanice, nad kterou se strmí černé skály silurských podmořských sopek, začali stoupat k jihu, nechávajíc pod sebou Beroun a řeku Litavku. Překročili jsme v terénu neviditelnou hranici mezi útvary silur a devon a v prvním navštíveném lomu – Na Sekyře – jsme již mohli sledovat přechod z spodnodevonskych kotýských vápenců lochkovského souvrství do koněpruských vápenců nadložního pražského souvrství. Následoval lom Na Krétě, který je zahlouben do jemnozrnných kalových vápenců dvorecko-prokopských, které představují sedimenty, které se v podobě turbiditních proudů dostávaly nejdál od koněpruského korálového útesu a ukládaly se v hlubších částech mořské pánve. Hergetův lom nám poskytl závětří a my jsme mohli zavzpomínat na zaniklé řemeslo vápenické, které naplňovalo životy místního obyvatelstva v 2. pol. 19. stol. a připomenout si všelijaké radosti i strasti dobývání vápence v okolí Damilu.

Barvy podzimu na okolních kopcích a stráních dodaly výhledům nad Tetínem podmanivou hřejivou atmosféru. Následné posezení ve vinárně v Tetíně mohlo při troše představivosti vyvolat dojem, že si užíváme dovolené v Provence. Další vzdušné výhledy se nám naskytly v okolí zbytků tetínského hradu a ještě vzdušnější bylo slézání vodopádu, který stéká po závěrné stěně lomu Pod Hradem, kde těžaři lámali především čisté koněpruské a slivenecké vápence, přičemž zdevastovali zdejší jeskyně plné archeologických artefaktů sahajících od starší doby kamenné po dobu hradištní, a k tomu ještě pobořili zbytky hradu.

Jistá úleva byla znát ve tvářích geo-výletníků, když po překonání vodopádu vylezli z úzké rokle a živí a zdraví se ocitli na pravém břehu Berounky. Následovala už jen poměrně pohodná cesta podél řeky zpět na berounské nádraží, kde  jsme se rozešli, abychom se zase na jaře moli sejít v jiném příběhu z geologických dějin naší země.

Průvodce

Filip Stehlík

STŘÍPKY Z  HISTORIE VŠENORSKÉHO FOTBALU

Při příležitosti 80. letého výročí založení Všenorského SK
jsme pro Vás připravili malou „exkurzi“ do historie fotbalu ve Všenorech.
5 panelů je k dispozici ve Všenorské knihovně.

Z obsahu:

atletický fotbalový klub AFK Horní Mokropsy, Všenorský SK,

Spojení  AFK Horní Mokropsy a Všenorského SK, výstavba nového hřiště - 1949,

Tatran Všenory, Všenorský SK - Všenorský sportovní klub,  oslava 50. výročí otevření hřiště kopané ve Všenorech, 80 let od založení Všenorského SK, z tisku, současnost

 

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY VÝROČÍ  M. J. HUSA ve Všenorech 6.7.2015

představitelé církví

V pondělí 6.7.2015 odpoledne se uskutečnilo dlouho připravované slavnostní shromáždění občanů Všenor a zástupců církví. Sešli jsme se u sochy Jana Husa, která stojí v kdysi krásném parku Teyrovských, od 6.7.1927. Byla to tehdy velká sláva. Ing. Edmund Teyrovský, zakladatel parku plného soch, staveb, zajímavých stromů, citátů…  a Podpůrný spolek Hus měli toho dne bohatý program, v rámci kterého odhalili novou sochu Jana Husa od ak. sochaře Čeňka Vosmíka. A právě k nohám Jana Husa jsme nyní slavnostně položili věnec za přítomnosti  P. Mgr. Ing. Roberta  Hanačíka z  Římskokatolické farnosti Řevnice, P. Petra Špirka ze Sboru Československé církve evangelické Radotín a P. Davida Hrona z Církve československé husitské. Za vedení obce Všenory byl přítomen Ing. Petr Samek.

faráři2

Po vyslechnutí slavnostních projevů následovalo pár slov o historii Podpůrného spolku Hus a k citátům v parku Teyrovských.  Dvě členky kulturní komise, která akci zorganizovala, měly na sobě repriku šerpy spolku s jeho znakem. Další věnec byl položen u pomníku obětem válek u budovy staré školy.Účastníci si mohli vyslechnout něco z historie dvou významných obecních budov, rekonstruovaného Obecního domu a staré školy. Po položení třetího věnce u kostela sv. Václava se sestoupilo na náves ke kapličce sv. Jana Nepomůckého, kde bylo zakončení  vzpomínkové akce. Kdo měl zájem, mohl se pak občerstvit v místní cidrerii a popovídat si. Na celé akci měl velkou zásluhu Ing. Bohdan Šmilauer z kulturní komise, který s tímto nápadem přišel. Zajistil i překrásné věnce. Mají na stuhách zajímavé nápisy.  Na rozdíl od 6.7.1927 se nás sešlo místo tehdejšího tisíce zúčastněných kolem třiceti. Horko bylo velké a prázdniny i dovolená začaly. Škoda. Byla to však krásná a důstojná slavnost a velký zážitek. Jsme rádi, že jsme tímto vyjádřili úctu těm, kteří si to zaslouží.

Ukončila bych slovy učitele obecní školy v Horních Mokropsích ke dni  6.7.1927: „Z návrší v zahradě Inž. Teyrovského od úpatí pomníků promluvili k účastníkům učitel Růžička, který se dovolával Husova posledního poselství k Čechům, aby „…dobrých násilím utiskovati nedali a pravdy každému přáli“ a Inž. Teyrovský, který v závěru své srdečné řeči zacitovali odkaz Riegrův: „Svůj národ prosím, aby nezmalomyslněl v dobách těžkých a nezpychl v dobách radostných…“ 

Alena Sahánková 

Za kulturní komisi Všenory

věnce

Nápisy na stuhách věnců:

U kostela sv. Václava

Svatý Václave, vévodo České země, oroduj za nás

U sochy Husa:

Co jsi, cos byl, co budeš, vždy uvažuj

Z listu M.J.Husa panu Jindřichovi  ze žaláře dne 13.6.1415

 

V upomínku 600 let  + M.J. Husa

Občané Všenor, 6.7.2015

U pomníku obětem válek:

Nebyla marná oběť Vaše, vděčně jí vzpomínámepřed akcí

hus

Znak Podpůrného spolku Hus Horní Mokropsy, který byl použit na reprice slavnostní šerpy 6.7.2015 na vzpomínkové slavnosti.

účastníci

hus

 

šerpa

reprika šerpy Podpůrného spolku Hus dle zachovalé fotografie

Vzpomínkový večer k výročí Jana Husa

Úterý 16.6.2015

18:00, společenský sál v budově OÚ ve Všenorech

hus1

Setkání zahájila paní farářka Emanuela Blažková z Pražské diecéze Církve československé husitské.

hus2

Jan Hus (podpůrné spolky Jan Hus) bylo téma Pavla Buchteleho ze Státní archivu okres Praha – západ v Dobřichovicích, který nejen zajímavě hovořil, ale přispěl i k výstavě o Janu Husovi tím, že vystavil celou řadu zajímavých dokumentů z archivu.

Drahuška Hodková z  kulturní komise Všenory přečetla text o slavnosti odhalení Husova pomníku v Horních Mokropsích 5. – 6.7.1927 z Lidových novin z roku 1927.

Vladislav Veselý rovněž z  kulturní komise Všenory nejen znamenitě moderoval, ale rovněž přednesl příspěvek o Jana Husovi  a T.G. Masarykovi.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého bylo téma poutavého vyprávění Anny Hojerové z kulturní komise Všenory.

hus3

Následovalo představení známkového aršíku „Cesta ke státnosti ze světové války 1915“, autora Jana Mageta z kulturní komise Všenory.  Jeden z ústředních motivů je odhalení pomníku Jana Husa od L. Šalouna na Staroměstském náměstí.

Doprovodná výstava k Janu Husovi a Podpůrnému spolku Jan Hus v Horních Mokropsích byla dílem Aleny Sahánkové z  kulturní komise Všenory za spoluúčasti

Státního archivu okres Praha – západ v Dobřichovicích. V současné době je v hale budovy obecního úřadu ve Všenorech.

Na konec druhé světové války ve Všenorech a okolí jsme společně vzpomínali 5.5.2015.

Domnívám se, podle reakcí účastníků,  že to byla milá událost. Hned na začátku Vladislav Veselý zahrál na housle krásnou Hašlerovu písničku „Ta naše písnička česká“, která se dle pamětníků zpívala za války místo hymny. Lidé v sále se spontánně přidali a večer začal. Všenorská kulturní komise připravila pro všechny trikolory. Rozstřihali jsme 5 m stuhy a ukázalo se, že to nestačí, chtěli ji všichni.

Přednášky zahájil Pavel Buchtele ze  Státního okresního  archivu Praha- západ se sídlem v Dobřichovicích. Hovořil o druhé světové válce. Jeho přednáška byla jako vždy fundovaná a poutavá. Zároveň přispěl zajímavými archiváliemi k výstavě v sále, která byla věnována osvobození 1945 ve Všenorech, Horních Mokropsích, Černošicích, Radotíně, Řevnicích, Dobřichovicích. Výstava je do 8.6.2015 přístupna v hale Obecního úřadu ve Všenorech.

Fotografie zachycují atmosféru večera, který uspořádaly kulturní komise Všenory za spolupráce Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka, Státního okresního archivu Praha – západ se sídlem v Dobřichovicích, Letopisecké komise v Černošicích a Letopisecké komise v Radotíně.

Na snímku Pavel Buchtele.

Simona Kysilková Šnajperková  z Letopisecké komise Černošice (třetí zleva) hovořila o květnových událostech v Černošicích. Při přípravě presentace vycházela rovněž z fotografií a informací Mileny Křížové z Černošic, která se osobně nemohla dostavit. řednáška byla pěkná.  O Mariánské pouti 2015 se  v komunitním centru MaNa v Černošicích chystá výstava k osvobození.

O Květnových  událostech ve Všenorech hovořila Alena Sahánková (není na snímku)  Eva Tomisová (třetí zprava) k tomu předčítala ukázky z kronik a další texty.

Václav Kratochvíl, odpovědný redaktor Informačního listu Dobřichovice a kronikář obohatil program  vyprávěním událostí v Dobřichovicích. V Informačním listě Dobřichovice č.5 2015 má velice pěkný článek  „70 let od konce 2. světové války 1945–2015. Válka a její konec v Dobřichovicích.“

http://www.dobrichovice.cz/e_download.php?file=data/editor/15cs_96.pdf&original=INFL+05-15.pdf

Anna  Hojerová vyprávěla o svých zážitcích z války, kdy byla ještě děvčátko, ale jako vnučka starosty Bedřicha Homolky zažila mnohé  zajímavosti z dění v Horních Mokropsích. Nejkrásnější bylo její vzpomínání na návrat pana presidenta Beneše do Prahy, kdy ho vítali na Karlově mostě.

Andrea Gruberová z Letopisecké komise v Radotíně přiblížila události v Radotíně. Poutavá presentace obsahovala řadu zajímavých fotografií z bojů v Radotíně..

Večer moderoval Vladislav Veselý.Autorem plakátu je Jan Maget.

Na závěr jsme dali slovo účastníkům večera. Vyslechli jsme zajímavé příběhy.

Presentace Všenor bude vystavena na stránkách Všenorské knihovny. Doplněna bude o nové informace o Františkovi Másílkovi a Květoslavovi Mašitovi, kteří byli v květnových dnech zastřeleni. Podařilo se navázat kontakt s rodinami obou, a tak bychom chtěli presentaci ještě doplnit.

Rádi bychom chtěli všem, kteří přispěli k pěknému průběhu večera i všem, kteří přišli mezi nás, abychom společně vzpomněli významných událostí, poděkovat.

Trénování paměti od září v knihovně

Všenorská knihovna by ráda otevřela od září kurz trénování paměti pro začátečníky. Lektorka, paní Ing. Hana Habartová, je certifikovanou trenérkou paměti II. stupně a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Jak nám prozradila, účastníci kurzu se naučí techniky k zapamatování nejen znát, ale i prakticky používat. Kromě toho se můžete těšit také na procvičování pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti, logiky i pravé mozkové hemisféry.

Ještě dáme  slovo paní lektorce. Je to opravdu zajímavé téma a přiznejme si …

„Také se Vám stává, že si ve vlaku najednou nemůžete vzpomenout, zda jste zamkli dveře od domu nebo ne? Hledáte doma klíče, mobilní telefon nebo brýle?  Existují jednoduché techniky, které Vám pomohou se tohoto problému zbavit. Kromě nich existuje (a funguje) ještě řada dalších, které může každý z nás využít v běžném životě. Tyto techniky a jejich praktikování a rozvíjení mají ale ještě jeden velmi příjemný bonus. A sice, že velmi efektivně trénují mozek, nenechávají ho hloupnout a pomáhají tak vlastně zpomalovat stárnutí. 

Předpokládáme, že kurz bude probíhat v úterý nebo ve čtvrtek dopoledne, přesný čas upřesníme v letním vydání Všenorského zpravodaje. Zaujal-li Vás tento kurz, můžete si místa rezervovat přímo u lektorky již teď buď telefonicky na čísle 603 383 523 nebo e-mailem na barevnystrom@seznam.cz. V případě, že by Vás kurz zajímal, ale nehodí se Vám dopolední termíny, ozvěte se také, protože je otevřená i možnost odpoledního či podvečerního kurzu.

Cena za 10 lekcí po 60 minutách je 800 Kč a zahrnuje veškeré materiály. Kurzu bude předcházet ukázková hodina zdarma. Aby každý získal z kurzu maximum, může být ve skupině nejvýše 10 účastníků.“

Bližší informace o lektorce i trénování paměti najdete na www.barevnystrom.cz.

Hodiny trénování paměti jsou příjemné v každém ročním období

https://www.email.cz/download/i/4zsNb5i1P5XEJaxoa0EkEXJMc40sZMeOesGY6dT07IoapQ1R9dWs36xjduW474Jx9XuO_eM/DSC_7695.JPG

Archiv Barevný strom

Návštěva 2. třídy s paní učitelkou Mgr. Svozílkovou ve Všenorské knihovně proběhla ve znamení Medvídka Pú

http://www.skolavsenory.cz/novinky.php?stranka=390-zakladni-skola-tridy-2-b-novinky-

školní lekce 1

školní lekce 2

Pokračování odpoledního  čtení z knihy „Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“ ve Všenorské knihovně se uskuteční ve středu 18.3. v 15.30.

Z posledního předčítání   z knihy „Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“ , kdy si Eva Tomisová povídala s dětmi o slušném chování, zvířátkách, hračkách ...

Eva Tomisová

Eva Tomisová ukazuje dětem obrázky. Nejhezčí snad byly  k pohádce o bleším cirkusu.

Atmosféra v sále byla příjemná, děti i maminky se zájmem poslouchaly.

V prosinci a lednu proběhla výstava:

Výstava o Horních Mokropsích ve Státním okresním archivu Praha – západ se sídlem v Dobřichovicích,

Adresa archivu: Pražská 728.

Výstava Horní Mokropsy mezi světovými válkami obsahuje 30 panelů k historii Horních Mokropes. 27 panelů zapůjčila Všenorská knihovna, ostatní dodali pracovníci archivu (tyto panely obsahují vybrané dokumenty ze Státního okresního archivu Praha – západ).  

V pátek 5.12.2014 výstavu a archiv navštívila kulturní komise OZ Všenory. Archivář. Pavel Buchtele nám řekl spoustu zajímavostí a ukázal nám depozitář, kde jsou mimo jiné dokumenty obcí a škol. To byl tedy zážitek vidět dokumenty k Horním Mokropsům a Všenorům. A samozřejmě byla shlédnuta výstava k historii Horních Mokropes. Prohlédli jsme si knihovnu a badatelnu. Byly to pěkně strávené dvě hodiny.

Paní Drahuška Hodková a pan Bohdan Šmilauer naslouchají archiváři Pavlovi Buchtelemu.

Poklady na regálech

Archiváře Pavla Buchteleho známe ze Vzpomínkového večera na první světovou válku, kde měl moc zajímavou přednášku. Na snímku též Eliška Bubníková a Bohdan Šmilauer (vpravo).

Výstava se těšila zájmu přítomných.

Vycházka ke kapli sv. Jana Křtitele s dětmi druhé a třetí třídy

3.11.2014

Za pěkného podzimního počasí jsme se vypravili za historiií Všenor s  Mgr. Markétou Baudyšovou a Mgr. Libuší Tukovou a jejich dětmi z druhé a třetí třídy. První zastavení bylo v parku Na Burze, úžasném místě, odkud je výhled na všenorský zámek, bývalý pivovar (sladovnu), zasypaný rybník u zámku, místo, kde stával hostinec Pod hradem (U Bolarů), gloriet a také na místo, kde stávala tvrz. Odtud jsme se vydali za dalšími stopami Jana Nolče, který se tolik zasloužil o rozvoj Všenor. Dalším zastavením byl hotel Zdenka s bývalým kulturním domem, tedy bývalá vila Nolč s tanečním sálem.

vycházka1

A pak nás čekala kaple sv. Jana Křtitele, poslední místo odpočinku Jana Nolče a jeho rodiny, kde se nám také moc líbilo. Je to magické místo. Děti si mohly v klidu rohlédnout interiér kaple a malby ak. mal. Adolfa Liebschera.

vycházka2

A někdy zase budeme pokračovat v naší vycházce za památkami a zajímavými místy Všenor.

A.Sahánková

Získali jsme ocenění

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS

pro nejlepší neprofesionální knihovníky

Středočeského kraje v roce 2014.

kramerius4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 16 °C 14 °C
déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4.9m/s
tlak1007hPa
vlhkost97%
srážky23.82mm