Obec Všenory
ObecVšenory

Kronika Všenor

HISTORIE OBCE VŠENORY

Obsah

 

KRONIKA OD ROKU '95

Rok 1995 přinesl podepsání dohody o míru v Bosně. Naše republika přistoupila k OECD (Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj). OSN oslavilo 50 let od svého založení. 1.2. 1995 vstoupila v platnost Asociační dohoda o přidružení ČR k Evropské unii. Hospodářský růst byl v tomto roce nastartován. Byl vyrovnán dluh ČR vůči SR. Vybudována byla síť pro sociální podporu. Proces privatizace značně pokročil. Koncem října byla otevřena dálnice z  Prahy do Plzně. Herec Petr Haničinec se těžce zranil při hromadné dopravní nehodě na dálnici D1 (Praha-Brno).

Složení obecního zastupitelstva zůstalo po celý rok 1995 beze změn. Stavební komise, kterou vedl Ing. Zdeněk Pražský, řešila velké množství úkolů spojených především s výstavbou kanalizace a  přestavbou budovy ZŠ. Oblast "kanalizace" měl na starost Ing. Milan Sahánek. Hana Jeníčková pečovala o komisi sociální. Vedením komise ŽIPRO (životní prostředí) byla pověřena MUDr. Svatava Pajdlová. Jiří Hort řídil komisi veřejného pořádku, na ni navazovala komise přestupková, vedená Dr. Zdislavem Klimtem. Místní hospodářství měl na starost Jiří Dobruský. Václav Štěch vedl komisi kontrolní, PhDr. Renata Fejfarová byla zapojena v rámci inventarizace majetku obce. Ing. Vladimír Charvát není členem obecního zastupitelstva, byl však požádán o vedení komise finanční. Komise školská a kulturní nebyla pro toto volební období ustanovena. Zmocněncem pro záležitosti školství a  kultury byl zvolen Mgr. Jan Maget.

Obec Všenory se po náležitém schválení obecním zastupitelstvem stala členem Svazu měst a obcí.

Obecní zastupitelstvo

Zaměstnanci Obecního úřadu pracovali rovněž ve  stejném složení: Ing.  Hana Pokorná jako účetní a ekonomka obce, Alena Pražská jako pokladní a ověřovatelka, Světla Činčerová jako sekretářka, která současně vede veškerou obecní evidenci. Velkou pomocí jsou pro OÚ pánové Jaroslav Majer a Ing. Miloš Horák, mnohé činnosti (např. příprava voleb) si lze bez nich těžko představit. Mgr. Anna Bímová se věnovala vedení Střediska pro volný čas dětí a mládeže. Funkci starostky vykonávala Ing. Eliška Bubníková a  místostarostou byl Mgr. Jan Maget. Dne 4. 10. 1995 se konalo ve Všenorech v  restauraci "Na Staré rychtě" Okresní shromáždění Praha-západ. Dle tradice moderovala tuto schůzi starostka obce, kde se shromáždění koná, tedy Ing. Eliška Bubníková. U předsednického stolu seděli přednosta OkÚ Praha-západ Ing. Jaroslav Menšík, CSc. a  Ing. Jaroslav Jarolímek, vedoucí finančního referátu. Účastníci shromáždění projevili velkou spokojenost s prostředím, obsluhou i kuchyní restaurace.

Obecní úřad

Obecní úřad uzavřel smlouvu s bezpečnostní firmou SAGA. Ta po nějaké době fúzovala s firmou Alex a dále pod tímto jménem pracuje. Obec je průběžně střežena minimálně dvěma muži (mají k  dispozici vlastní auto) se psem. Velké problémy přetrvávaly po celý rok s  volně pobíhajícími psy a dokonce i koňmi. Obecní úřad Všenory neustále řešil stížnosti na toto téma. Na volném prostranství se potulovalo okolo 20  psů z 250 hlášených. Již několikrát se v ulici V Americe objevili bez dozoru koně.

Ochrana obce a pořádek v obci

Dne 23. 2. 1995 byl Obecním zastupitelstvem schválen rozbor hospodaření obce za rok 1994. Rozpočet na rok 1995 byl sestaven jako vyrovaný s ponecháním rezervy. Ke schválení byl rozpočet předložen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.3. 1995.

Rozpočet příjmů obce, vydání obce

Výsledek hospodaření: viz. dokument ve formátu MS Word

Od 1.1. 1995 vznikl problém, kam dávat komunální odpad. Otevření ekologické skládky v Řevnicích vypadalo v nejlepším případě do polovinu roku. Naštěstí se podařilo dohodnout s Technickými službami Mníšek, že budou odpad nejen vozit, ale dovolí jej ukládat na jejich skládku. Tím, že se přidává na mníšeckou skládku, se však zkracuje její životnost a přibližuje se doba, kdy i obyvatelé Mníšku budou mít podobné starosti jako Všenorští v roce 1994. Proto se Všenory musely zavázat platit obci Mníšek stejnou částku, jakou Mníšek požaduje od ostatních cizích obcí: 500 Kč/m3 uloženého odpadu. Vysypání jedné popelnice na skládku stojí 51 Kč bez režie a bez přejezdových kilometrů. Za odvezení obsahu jedné popelnice požaduje tedy OÚ 35 Kč, takže odvoz dotuje šestnácti Kč za popelnici. Odpad se nyní ukládá na novou ekologickou skládku v Řevnicích, to znamená, že na skládku se může vyvézt cokoliv, aniž by se poškozovalo životní prostředí.

Všenory mají stále problémy s černými skládkami, kterých je již 42, což je opravdu mnoho. Skládky budou muset být dříve nebo později rekultivovány, a za to obec zaplatí miliony Kč.

V akci "Jarní úklid ve Všenorech" bylo odvezeno pět velkoprostorových kontejnerů netříděného odpadu. Akci komplexně zajistil Velkostatek Tetín. I přes některé problémy splnila svůj účel. Pro občany byl odvoz odpadu zdarma, náklady plně hradila obec. Koncem léta byl občanům k dispozici kontejner na zahradní odpad. Řada lidí však do nich ukládala i jiný odpad, ne zahradní.

OÚ zajistil čištění lesíku ve Všenorech I od soušek.

Obecní úřad zakoupil malý buldozer D606. Velmi výhodnou investici zprostředkoval pan Závorka a je rovněž ochoten pomáhat s udržováním tohoto mechanismu v provozuschopném stavu.

Obecní úřad by rád do svého odpadového hospodářství zapojil i  chatové oblasti patřící k obci: Montanu, Čihadla, Větrné údolí, Kopaninu i jednotlivé chaty v  obci, pro jejichž obyvatele je neefektivní si pořizovat popelnici. Uvažuje se o systému potištěných pytlů, které budou za dohodnutou cenu prodávány jednotlivým chatařům. Plné pytle budou v dohodnutou dobu naloženy a odvezeny. Cena za pytel bude kompenzací za odvoz odpadu.

V obci jsou již běžně využívány "zvony" na plasty a  sklo. Vyprazdňuje je firma KOMEKO. Problémem je neukázněnost občanů i  okolo jedoucích, kteří kupí hromady odpadu kolem plných "zvonů". Zvony jsou vandaly pomalovány a některé dokonce i poškozeny.

Voda v obecní studni (u vily Boženky) se v poslední době zhoršila. Příčinou postupného zhoršování kvality je nepochybně neexistence kanalizace v této části obce. Jistou část viny však nesou občané - uživatelé studny (např. vyplachování špinavých nádob v  blízkosti pramenu).

Obec Všenory se stala členem Energetického sdružení StČ. Akcie STE, a.s., a STP, a.s., byly přijaty bezúplatně do majetku obce.

KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Největší firmou v obci je stále Krijcos, s.r.o. Nejvstřícnější se jeví RUKONA, která obci věnovala několik sponzorských darů.

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že obec bude zadávat drobné řemeslné práce přednostně místním živnostníkům.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem tzv. "hasičárny" pánům Karlovi Boháčovi a  Jiřímu Kociánovi jako garáž a  údržbářskou dílnu pro fekální vůz.

Obecní úřad ve Všenorech získal od referátu životního prostředí OkÚ Praha-západ příspěvek na mechanickou likvidaci a  postřik (Roundapem) bolševníku velkolepého na katastrálním území obce Všenory. Postřik provedl Ing. Vladimír Charvát.

Průmysl, zemědělství, obchod

Obec Všenory vyslovila souhlas s návrhem Obecního zastupitelstva v  Dobřichovicích, vybudovat most místního významu, který je již osmý rok nahrazen provizoriem na místě původního starého mostu. Půjde o mostní těleso s dvouproudovou vozovkou a odděleným chodníkem. Křížení s  železnicí zůstane úrovňové. Každé jiné řešení je finančně neúnosné.

Nedávno upravená Burza byla rozkopána kvůli výstavbě kanalizace. V  době, kdy se začalo uvažovat o  úpravě Burzy svépomocí, bylo budování dalšího úseku kanalizace v nedohlednu. Obec neměla finanční prostředky. Pak došlo ke změně ve financování a obec dostala možnost samostatněji hospodařit se svými příjmy. V květnu 1995  se mohlo začít s další etapou kanalizace. Stavbu prováděla firma Albet, s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Doležalem z Dobřichovic. Bylo nezbytné znovu rozkopat burzu a zmařit tak práci desítky ochotných rukou, které se na úpravě parku podílely. Uvedení parkové plochy do původního stavu je součástí smlouvy s firmou Albet, s.r.o. Navíc by mělo přibýt malé parkoviště. Nejobtížnější úsek budování kanalizace v roce 1995 byl veden okresní komunikací III/11510 v úseku od ulice Brunšov za mostek přes potok Na Burze. Místy byla trasa hloubena do 6 m pod povrchem otevřeným výkopem. Vzhledem k náročnosti akce byla komunikace kompletně uzavřena. Práce proběhly v období 15.5. - 15.8. 1995. Dále byly budovány trasy v  místních komunikacích v ulici ke školám (OÚ). Mezi Burzou a OÚ byl položen vodovod. Cena díla včetně definitivní úpravy komunikace III/11510 byla 4 925 464 Kč + 5% DPH. Na žádost občanů byla smlouva rozšířena o vybudování kanalizační stoky i v ulici Za školou (Jiskrák). Někteří z těchto občanů na výstavbu kanalizace přispěli. Kanalizace byla položena i v části ulice Nad školou. Termín: 10/95-11/95. Cena díla: 1 259 600 Kč + 5% DPH. Přejímací řízení kanalizace a vodovodu bylo ukončeno 23.11. 1995 a stavba byla schválena referátem životního prostředí OkÚ Praha-západ dne 18.4. 1996.

V polovině července zahájily České dráhy opravu železničního mostu včetně lávky pro pěší a současně přestavbu propustku u hradla pod kolejí na Prahu. Opravený železniční most je natřen červenou barvou.

Firma Hrdina z Černošic bagrovala na základě objednávky od Povodí Vltavy dno Berounky, což je z hlediska povodňových nebezpečí velmi užitečná činnost.

Mezi Panskou zahradou a osadou Montana se podél spojující cesty vybudovalo veřejné osvětlení. Panská zahrada byla rozparcelována a  rozprodána. Bylo pročištěno odvodnění podél železniční trati.

V budově Základní školy probíhaly stavební úpravy (viz. Základní škola Všenory). Podařilo se získat dotaci MŠMT ČR.

Po několik let se nedařilo prodat vilu Boženku, která byla ve velmi špatném stavu. Vzhledem k tomu, že ji bylo třeba neprodleně rekonstruovat (šlo již o záchranu budovy) a obec neměla finanční prostředky, byl prodej jediným řešením. Touto záležitostí byla v  roce 1995 pověřena realitní kancelář Ing. Jany Kořínkové ze Všenor.

Výstavba v obci, doprava a spoje

Ve školním roce 1995/96 docházelo do osmi tříd základní školy 136 žáků:

1. třída 18 žáků třídní učitelka Hana Jeníčková

2. třída 16 žáků, třídní učitelka Hana Brožová
3. třída 15 žáků, třídní učitelka Eva Tomisová
4. třída 18 žáků, třídní učitelka Alena Vaníčková
5. třída 20 žáků, třídní učitelka Alena Nademlejnská
6. třída 20 žáků, třídní učitel Vladimír Veselý
7. třída 12 žáků, třídní učitelka Alena Straková
8. třída 18 žáků, třídní učitel Jiří Dobruský

Ředitelka školy : Ivana Středová

Celý školní rok proběhl ve znamení rekonstrukce budovy 2. stupně ZŠ. Za plného provozu a ve velmi ztížených podmínkách pro žáky i učitele vybudovala stavební firma Hůla napojení na kanalizační síť a nové sociální zařízení v přízemí i v prvním patře. Z  bývalé školní dílny vznikla prostorná centrální šatna, z kabinetu fyziky s přilehlým skladem počítačová učebna a v kabinetu zeměpisu byla umístěna plynová kotelna. Nádrž na propanbutan je na zahradě za zadní částí budovy. Nová plastová okna změnila vzhled budovy při z pohledu z  hlavní ulice.

Činnost ZŠ: V květnu a v červnu se žáci 2.,3.,4.,7. a 8. třídy zúčastnili ozdravných pobytů u moře v Itálii. 1. - 3. třída absolovala plavecký výcvik na stadionu v Hořovicích a 7. třída lyžařský kurz v  Krkonoších. Velmi záslušnou práci vykonával kroužek nápravy dyslexií. Za kulturou vycestovali žáci s učiteli především na představení divadel Minor, Divadla na Starém Městě a na Vyšehradě. Středisko pro volný čas umožnilo dětem práci v řadě kroužků a spolu se školou uspořádalo Akademii, na které se podílela i řada učitelů. Obdobně dobrá spolupráce se rozvíjela i se Všenorskou knihovnou (školní lekce pro jednotlivé třídy, výstava k současnosti a historii obce). Tři žáci z  5. třídy a  jeden žák 7. třídy odešli po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek studovat na gymnazia do Berouna a do Radotína. Účast žáků školy v  řadě soutěží přinesla cenné úspěchy. Petra Marcišinová (5. třída) se umístila na prvním místě v okresním kole matematické olympiády, Olga Vejvodová (5. třída) na 3. místě okresního kola Pyttagoriády. Tým mladších žáků vybojoval 3. místo v nohejbalu a potvrdil tak celkově úspěšnou účast ve sportovní lize. Na základě nařízení Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy ČR byl na květen vypsán konkurs na ředitele školy. Ředitel Školského úřadu Praha - západ se však po vyhodnocení řízení rozhodl požádat dosavadní ředitelku Ivanu Středovou o setrvání ve funkci.

Školní rok byl poznamenán velkou chřipkovou epidemií, která zasáhla celou republiku v takové míře, že MŠMT ČR muselo o deset dnů dříve vyhlásit vánoční prázdniny.

Školství a volný čas

Soukromá základní škola Sluníčko, vedená PhDr. Renatou Fejfarovou, má již v životě obce své místo. O škole se píše i  hovoří (např. Všenorský zpravodaj, 1995, č.2, s.6.) " ...Tentokrát škola Sluníčko. Název je to přiléhavý. Když tam vejdete a na chvilku pobudete, pocitu zjasnění a  průzračnosti se neubráníte. Je tam útulně, barevně, všechny informace pro dětské mozečky jsou na dosah ruky i v přeneseném slova smyslu. Každý si hned a  bez stresu může ověřit, co pochopil a v čem ještě tápe. Paní učitelka, matka a vychovatelka - doktorka Renata Fejfarová - hraje simultánku. Jenže tohle přirovnání kulhá. Šachový velmistr hrající na několika šachovnicích současně může jakkoliv přemýšlet a kombinovat, než udělá tah. Paní učitelka naopak musí reagovat ihned, výstižně a  přesně. Musí zároveň učit děti ohleduplnosti, protože volný způsob práce svádí k  vzájemnému předbíhání a "skákání do řeči". Paní učitelka to zvládá s  klidem a důsledností, samozřejmě i díky malému počtu dětí. Někdo možná namítne, že to není škola vhodná pro každého. Ale copak i  tradiční škola je vhodná pro každého? Ať je to jak chce - je to škola "Sluníčko" a ten název jí sluší."

Soukromá základní škola Sluníčko se zúčastnila ekologické fotosoutěže. Fotografiemi dětí zejména upozornila na černé skládky.

Soukromá základní škola Sluníčko

Činnost Střediska pro volný čas (zřizovatelem je obec Všenory) probíhala ve větším rozsahu než v předešlých letech. Školský úřad Praha-západ činnost Střediska lépe finančně zajišťuje než mohl DDM hl. m. Prahy. Období budování učebny v bývalém Obecním domě bylo ukončeno, a tak jsou splněny všechny podmínky pro rozvíjení vlastní činnosti Střediska. Mgr. Anna Bímová rozšířila nabídku kurzů a  zájmových činností: pěvecký kroužek, veselé pískání, angličtina pro dospělé, jóga pro děti, kondiční cvičení pro ženy, stolní tenis, dramatický kroužek, ekologický kroužek a Všenoráček.

Nárůst nabídky zájmové činnosti se projevil zvýšeným počtem členů zájmových útvarů, kterých v tomto roce bylo cca 280.  Pro děti i  dospělé Středisko zorganizovalo některé jednorázové akce, např. malý kurz modelování o jarních prázdninách, přednášku o  zhotovování vánoční vazby s ukázkou, videoprojekce z oblasti ekologie -"Myslet jako strom", hudební a duševní - "Tibetské mísy".

Dne 13. 6. 1995 se uskutečnilo veřejné vystoupení žáků ZUŠ (ve třídě ZUŠ v bývalém Obecním domě) spojené s výstavou výtvarných prací žáků Střediska pro volný čas dětí a mládeže. V měsíci září byla pro děti vyhlášena výtvarná soutěž. Děti dostaly tři soutěžní témata: Vzpomínky na prázdniny, škola snů a záříjové Všenory. Nejlepší práce byly oceněny a vystaveny ve Všenorské knihovně. 30. 11. 1995 se uskutečnila přednáška o vánoční vazbě, kde si mohli dospělí i děti za odborné pomoci Evy Vávrové zhotovit některé vánoční dekorace.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

V květnu se ve Všenorech uskutečnil Svojsíkův závod skautek a skautů v okrese Praha-západ, ve kterém šestičlenné hlídky děvčat a chlapců prokazovaly své duševní, tělesné, prostě skautské schopnosti. Skautský letní tábor proběhl ve starém mlýně u  Sedlčan ve  znamení táborové hry se zdoláním "zlého Montezumy". Mnozí složili na táboře skautský slib. Navázaná přátelství a krásné vzpomínky zůstávají i  po táboře a jsou začátkem dalších dobrodužství.

Středisko Junák Všenory

V roce 1995 podalo Občanské sdružení Všenory následující projekty: Expozice k historii a současnosti obce Všenory, Úhrada provozních nákladů na vytápění bývalého Obecního domu, Prázdniny s  koňmi, Informační centrum pro děti a mládež, Dívej se kolem sebe (Foto). Všechny projekty byly přijaty a Občanské sdružení dostalo finanční prostředky od MŠMT ČR a MK ČR (s příspěvkem OÚ Všenory) na jejich uskutečnění. Členové OSV: Vlasta Salivarová, Ing. Markéta Šindelářová, Anička Vojtěchová, Maruška Kudrnová, ak. mal. Eva Hašková, Mgr. Jan Maget, Ing. Milan Sahánek, Mgr. Alena Sahánková.

Politický a kulturní život, Občanské sdružení Všenory

Všenorská knihovna opustila začátkem roku 1995  nehostinné a  nedostačující prostory v bývalém obecním domě čp. 371.  Stalo se tak na návrh Mgr. Aleny Sahánkové, knihovnice obce. Důvodem bylo postupné vlhnutí prostor knihovny i po rekonstrukci a poškozování knih. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s  nákupem jednotného nábytku IDEA v bílé barvě. Knihovna je nyní velice pěkná a prostorná. Umístěna je v  objektu Obecního úřadu, v suterénu 1. stupně ZŠ Všenory. Při stěhování knihovnici pomáhalo několik lidí, z nichž se nejvíce zasloužili Karel Fürst, Mgr. Anna Bímová a  Alena Pražská. Knihovnice Alena Sahánková věnovala všechen svůj volný čas na přestěhování, včetně pěti dnů dovolené. I tak to trvalo celý měsíc, než se mohla knihovna otevřít pro veřejnost.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v neděli 19. 2.  1995. Bílý interiér knihovny přivítal řadu významných hostů: Ing. Elišku Bubníkovou, starostku Všenor, která pronesla slovo úvodem, Ing. Ivana Mládka, který přestřihl symbolickou pásku a zahájil tak novou etapu činnosti knihovny. Eliška Balcerová přednesla verše Jaroslava Seiferta, Marie Štejnochrová a její dcera Kateřina zahrály a zazpívaly lidové písně v úpravě Leoše Janáčka. Krásným zážitkem bylo vystoupení pěveckého sboru Chorus Angelus pod vedením Přemysla Žáka. Dalšími vzácnými hosty byli spisovatelka paní Daniele Dušková a autor literatury faktu pan M. Moulis. Měli jsme radost z návštěvy ředitele Regionálního muzea v  Jílovém Ing. Vorla a historičky muzea Mgr. Stanislavy Tejčkové, Ing.  Vyorálkové z Národní knihovny, Mgr. Bohuslavy Gubišové z Národního informačního střediska České republiky, Doc. PhDr. Jiřího Ivánka, CSc., prorektora pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické, Ing. Chlada, ředitele firmy Krijcos a náměstka firmy RUKONA pana Rupperta. Firma RUKONA věnovala při této příležitosti peněžitý dar pro knihovnu, částku 8000 Kč. Po slavnostním přípitku podepisoval Mgr. Jan Maget knihu Jitky Lněničkové "České země v době Baroka", kterou ilustroval. Knihu zde bylo možno za sníženou cenu zakoupit. V prostorách nově otevřené knihovny se pak příjemně diskutovalo při malém občerstvení.

Během roku 1995 se ve Všenorské knihovně dost změnilo. Kromě běžného knihovního fondu jsou v knihovně nyní uloženy dokumenty vztahující se k historii a současnosti obce Všenory. PhDr. Ivan Hříbek přispěl vlastním programem pro tvorbu katalogu na počítači. Knihovnice bezplatně zapůjčila nový počítač pro katalogizaci knihovního fondu. Začala vznikat mediatéka. Díky Občanskému sdružení Všenory je v  knihovně scanner. Čtenářů a uživatelů knihovny přibývá. Kromě školních lekcí byla uspořádána beseda s pamětníky k historii obce ve spolupráci s  Klubem důchodců.

Knihovní fond se neustále zkvalitňuje dary čtenářů, kteří tak vyjadřují svůj dobrý vztah ke knihovně.

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka

P. Pavel Pecinovský, sídlící na faře v Řevnicích, spravuje kromě naší farnosti i Dobřichovice, Řevnice, Karlštejn, Mořinu a  od nedávné doby rovněž Liteň. Náš kněz je mladý, ale počet farností pro něho znamená rostoucí fyzické i duševní vypětí. Za této situace je vítaná pomoc laiků, a to nejen v oblasti údržby kostela a jeho okolí, ale také pomoc v oblasti duchovní. Je třeba získat více mladých lidí. Chybějí např. v  místním chrámovém sboru. Velikému zájmu se těší pravidelné pořádání výletů.

Na svátek sv. Václava, patrona kostela ve  Všenorech, sloužil večerní mši svatou otec biskup Jaroslav Škarvada. Byla to oslava a také poděkování všenorským věřícím za úpravu vnitřku kostela i fasády novým nátěrem v závěru loňského roku. Po mši svaté setrval otec biskup v  kostele s věřícími v srdečné debatě. Vyřídil pozdrav od pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, který právě sloužil mši svatou ke cti sv. Václava v katedrále sv. Víta.

Církev

16. února se členové Klubu důchodců sešli v  Mateřské škole Všenory, kde se konala besídka s ukázkami her a malým koncertem v podání nejmenších občánků Všenor. Březnová schůzka proběhla ve znamení jara (poslech ukázek děl některých našich spisovatelů o  jaru). Na dubnové schůzce shlédli důchodci ukázky diapozitivů z  dovolených v cizině. Květnový autokarový zájezd zavezl důchodce do východních Čech (návštěva zámku Častolovice, Vamberk, prohlídka starobylého kostelíka v Koči a  hradu Lichnice). Při posezení při kávě v  červnu se hovořilo o  problémech a radostech důchodců. Dne 14. 8. se uskutečnil výlet vlakem do Hořovic na Festival harmonikářů. 14. září důchodci vyjeli opět autobusem na zájezd, tentokrát na hrad Český Štenberk, do Vlašimi a na zámek Konopiště. Dne 25. 10. si důchodci promítli diasnímky. V  listopadu se členové Klubu důchodců sešli na závěrečné schůzce s  občerstvením a hudbou.

Klub důchodců

Všenorský zpravodaj V roce 1995 vyšla čtyři čísla Všenorského zpravodaje. Konečnou redakci prováděl Ivo Štecha. Členem redakční rady byl František Horák.

Kronika obce - videokronika V dubnu 1995 vznikla myšlenka "zachytit některé zajímavé okamžiky ze života obce videokamerou". Tohoto úkolu se ujal Ivo Štecha za pomoci Mgr. Aleny Sahánkové. Po celé jaro pak jezdili i  chodili po Všenorech a snažili se zachytit zajímavé události, pamětihodnosti, lidi, přírodu, prostě vše, co za to stojí. Součástí tohoto snažení je i  dvouhodinový film "Beseda se starosty". Bývalí starostové se sešli se současnou starostkou Ing. Eliškou Bubníkovou v Boutique baru Zuzana. Každý z nich hovořil o období svého působení v obci. Videozáznam je doplněn o  zajímavé dokumenty z historické Malé scény (divadelní soubor ze 60.  let), záběry z povodně v roce 1981 a další zajímavosti. Videokazeta s  kopiií záznamu a audiokazety se zvukovým záznamem besedy jsou k  dispozici ve Všenorské knihovně. V rámci prvního promítání na konci roku byla otevřena výstava k historii obce, připravená Všenorskou knihovnou a OSV Všenory. V  květnu do Všenor zavítal Edmund Teyrovsky, žijící v USA. Přislíbený rozhovor pro videokroniku nebylo, bohužel, možno ze  zdravotních důvodů uskutečnit. Pan Teyrovsky však po svém návratu domů zaslal povídání o  své rodině s kopiemi fotografií.

Nová regionální literatura Pan Zdeněk Wiesner věnoval Všenorské knihovně svou knihu "Tenkrát v Berlíně aneb Byli jsme při tom". Svou knihu uvádí slovy: " Připisuji těm, kteří byli při tom a dosud žijí a těm, kteří byli tenkrát s námi a nedožili se." Události, které vylíčil ve svém vyprávění, se odehrály na různých místech v Berlíně za 2. světové války.

Vydavatelské aktivity, dokumentace

Laco Deczi Mladá fronta Dnes z 3. 5. 1996 uvádí, že nové album Laco Decziho "And His cellula New York Live In Všenory" vzniklo v roce 1995 ve Všenorech. Nahrávka byla namixována v New Yorku a  pokřtěna opět ve Všenorech. Jedná se o americké kvinteto s tenorem a  pianem nebo varhanami. (Mladá fronta, 1996)

František Vlasák Dne 27. 11. se konal koncert Františka Vlasáka, rodáka ze Všenor, v Kostele u sv. Jiljí v Praze u  příležitosti jeho 50.  narozenin. Pana Vlasáka doprovázela na varhany Dorothee Steinle. Koncertu se zúčastnilo několik všenorských občanů.

Umění

V okrese Praha-západ došlo k mírnému úbytku zemědělské půdy z důvodu investiční výstavby. Zároveň se zde vyskytuje nejvíce neobdělaných pozemků. V blízkosti Prahy se na stavu lesů projevuje rekreační využití území. Berounka vykázala mírné zhoršení jakosti vody. Také ovzduší je narušováno kouřem z komínů a exhalacemi z  výfuků aut.

Životní prostředí

Rok 1995 byl celkově v normálu. Léto bylo teplé. 1.  června však přišel přívalový déšť.Stoupla hladina podzemní vody, potoků a potůčků. Občané bydlící kolem Všenorského potoka ocenili provedené stavební úpravy koryta potoka. Někteří se však mokrým sklepům nevyhnuli, a tak zasahovali hasiči ze Řevnic.

Počasí

Nejstarší obyvatelkou Všenor byla v roce 1995 paní Františka Vávrová. V tomto roce oslavila 96 let. V Mníšku pod Brdy, kde žije u  své dcery ji navšívil "videoštáb" Ivo Štechy. Sešla se zde celá rodina.

V roce 1995 se narodilo 11 dětí: Tomáš Nademlejnský, Maxmilián Keitzl, Adéla Dojáčková, Tereza Šmigielská, Filip Jirásek, Jan Stoklas, Marek Slabihoudek, Jan Štorek, Zuzana Horáková, Tomáš Vaněk a  Vyskočilová Andrea.

V roce 1995 zemřelo 18 občanů Všenor: Josef Kovář, Vladimír Andrejsek, Jiří Vaníček, Bohuslav Rupp, Marie Hadravovoá, Miloslav Kutil, František Velebil, Ing. Karel Klečatský, Ludmila Majerová, Marie Hemelíková, Josef Čuba, Milada Prokešová, Marie Žitníková, Věra Drobníková, Zdeňka Kořínková, Jiří Kutil, Josef Navrátil, Josef Horčička a Ladislav Rakický. Zemřelo 27 obyvatel Domova důchodců.

Pohyb obyvatelstva

Dne 2. prosince 1995 postihla Sahánkovy nešťastná událost - autohavárie. Stalo se to při cestě do Jílového, kde měli vyzvednout nábytek pro výstavu k historii a současnosti Všenor. Na mostě na Jílovišti vjelo auto na čistý led a po smyku se otočilo o švestku vlevo ve stráni. Strom je zachránil, nehodu přežili.

Při dopravě vitrín zpět do Regionálního muzea v  Jílovém vypomohl pan Petr Doležal z Dobřichovic. Tuto službu poskytl zdarma.

Mimořádné události

KRONIKA OBCE VŠENORY 1996

Rok proběhl ve znamení dvojích voleb: do Parlamentu a poprvé v  historii ČR do Senátu. Politická atmosféra byla poznamenána neklidem. V  podzimních měsících se začala stahovat mračna nad ekonomikou, zatím jen v podobě zpráv z Mezinárodního měnového fondu a  Evropské unie. ČR zahájila tříleté funkční období v Hospodářské a  sociální radě OSN. Podepsána byla smlouva mezi ČR a SR o vymezení státních hranic. Premiér Václav Klaus předal žádost o členství v  Evropské unii. Naše republika obdržela dotazník pro vstup do EU, vyplněný dotazník odevzdala. ČR se přidala ke státům, které podepsaly dohodu o úplném zákazu jaderných zkoušek. Vláda ČR vyslovila souhlas se zněním česko-německé deklarace.

Po 20 letech byla opět zavedena devítiletá školní docházka. 27. 1. 1996 zemřela manželka Václava Havla, prezidenta ČR, paní Olga Havlová.

Složení obecního zastupitelstva včetně rozdělení činností v komisích zůstalo stejné jako v roce 1995.

Komise pro výstavbu

Komisi vedl Ing.  Zdeněk Pražský. Komise se zabývala realizací stavby kanalizace. Byl zadán a  vypracován projekt pro územní rozhodnutí na kanalizaci pro celou obec. Další významnou stavbou byla rekonstrukce sociálního zařízení a  vestavba 9. třídy v podkroví budovy školy pro II. stupeň, č.p.370. Obě akce byly dokončeny do září 1996.

Finanční komise

Finanční komise byla řízena Ing.  Vladimírem Charvátem. V tomto roce byl předložen rozbor hospodaření za rok 1995 a  návrh rozpočtu na rok 1996. Komise prováděla čtvrtletní kontrolu průběžného stavu příjmů a výdajů.

Kontrolní komise

Předsedou této komise byl Václav Štěch. Komise prováděla kontrolní činnost ve všech oblastech činnosti obce a OÚ ve  Všenorech, které mají vliv na pohyb obecních finančních prostředků. Komise sledovala způsob fakturace, postup při nákupu, prodeji a  vyřazování obecního majetku a inventarizaci. Předseda komise byl jmenován jedním ze dvou zástupců obce ve sdružení VŠEDOKAL (dobrovolné sdružení obcí Dobřichovice, Karlík, Lety, Všenory založené za účelem provozování kanalizačního řádu). Druhým zástupcem je Ing.  Zdeněk Pražský. Komise sledovala financování investičních akcí a  předseda komise byl pověřen schvalováním proplácení faktur za tyto práce.

Komise pro životní prostředí

Vedením komise byla pověřena MUDr. Svatava Pajdlová. V průběhu roku probíhal odvoz tříděného odpadu. Na vytipovaných místech byla prováděna deratizace. Dvakrát v roce byly přistaveny velké kontejnery, kam mohli občané bezplatně odložit vše, co jim doma překáželo.


Sociální komise

Komisi vedla paní Hana Jeníčková. Členové komise se scházeli dle potřeby. Ihned byly řešeny nutné případy, jako bylo např. zařazení do domova důchodců, dotaz soudu atd. V roce 1996 doporučila komise sociální výpomoc v celkem 54 případech, a to přestárlým občanům, lidem žijícím osamoceně a s velmi nízkými důchody, matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi atd. Ze sociálních prostředků bylo vyplaceno 80 tis. Kč.

Komise veřejného pořádku

Komise pod vedením Jiřího Horta řešila řadu problémů: stížnosti kolem navážení odpadu a  vytváření černé skládky v  prostoru bývalých skleníků JZD, stížnosti na černou skládku u kostela sv. Václava, na chování některých skupin rekreantů v ubytovně Domu mládeže hl. m. Prahy, řádění některých psů a  další stížnosti občanů.

Obecní zastupitelstvo

K zaměstnancům obecního úřadu přibyla na krátký čas paní Taťana Kacovská, která prováděla inventarizaci obecního majetku. Složení pracovního kolektivu obecního úřadu zůstalo beze změn. Rok 1996  probíhal ve znamení velkého šetření finančních prostředků. Většinu peněz pohltily kanalizace a přestavba školy. Přesto se podařilo zakoupit kopírku MINOLTA s možností zvětšování i zmenšování do fomátu A3.

Obecní úřad

Stále přetrvávaly problémy s volně pobíhajícími zvířaty. Jednalo se o psy, ale také koně a dokonce i krávy. Většina řešených přestupků se týkala psů, kteří buď obtěžovali chodce nebo v  noci likvidovali slepice, králíky a jiná zvířata.

Obec byla nadále střežena bezpečnostní firmou Alex.

Bezpečnost a ochrana v obci

Rozpočet: viz. dokument MS Word

Obecní úřad do svého odpadového hospodářství zapojil i chatové oblasti obce, pro jejichž obyvatele je neefektivní si pořizovat popelnici. Podařilo se zavést systém potištěných pytlů, které jsou za dohodnutou cenu prodávány jednotlivým chatařům a plné pak následovně odvezeny. Cena pytle je 20 Kč a je zároveň kompenzací za odvoz odpadu.

KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Služby jsou v obci zajišťovány soukromými obchody (Koloniál Vlasta, Konzum Blanka Pokorná, Bistro Jana a Jiří Javůrkovi, prodejna potravin U  Kacovských, potřeby pro chovatele, CONICA- zahrádkářské centrum a  další). Pohostinství zajištují především hotel a  restaurace Zdenka, restaurace Na Staré rychtě, Boutique Bar Zuzana a  další menší klubové retaurace: na fotbalovém hřišti a U chudáka. K  dispozici je ubytovna Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Průmyslovou výrobu představují většinou menší firmy, často jednotlivé fyzické osoby, zabývají se rozličnými činnostmi, službami a řemesly. Obchodní síť zaznamenala změnu. Dne 10. 7. 1996 otevřela slavnostně firma Krijcos, s.r.o., ve  svém areálu Supermarket. Ceny byly zatím nízké, zaváděcí. Výhodou pro občany je především možnost nakoupit si i v neděli odpoledne.

Jednou ze zajímavých reklamních akcí Restaurace Na Staré rychtě byl reklamní prodej firmy Beck-International. Kromě informací obdržel každý účastník dárek a občerstvení

Po mnoha problémech se podařilo prodat vilu Boženka za 3,6 mil. Kč. Novými majiteli se stali paní Kormanová a pan Štěrba. Předtím musela obec formou odstupného zajistit zrušení věcného břemene - doživotního užívání Ing. Doležala a zrušení nájemní smlouvy s  Jaroslavem Procházkou. Odstupné celkem činilo 200 tis. Kč. Realitní kanceláři Ing.  Jany Kořínkové bylo zaplaceno 120 tis. Kč.

Průmysl, zemědělství, obchod

Dne 28. 8. 1996 byly otevřeny nové prostory pobočky České pošty ve  Všenorech. Pošta je umístěna v přízemí bývalého Obecního domu v Horních Mokropsích. Interier pošty je nový.

Začátkem roku se dokončovala rekonstrukce sociálního zařízení na základní škole. Tato akce byla již téměř ukončena v roce 1995. Obec na ni obdržela dotaci 550 000 Kč od MŠMT ČR.

Rekonstrukce celkem stála 1 132 000 Kč. Realizace půdní vestavby ZŠ, která byla nutná pro otevření povinné 9. třídy základní školy, stála 972 tis. Kč vč. DPH.

Na základě výběrového řízení prováděla výstavbu kanalizace v roce 1996 firma EKOSPOL, a.s. Budovaly se úseky AG1 (S107-Š114), v ulici Nad školou a ulička pro pěší (sousedící s pozemkem pana Rozuma) spojující ulici Nad školou s ulicí Ke hřbitovu. Součástí byla i rekonstrukce místních komunikací v úsecích budovaných stok. Smlouva byla uzavřena ve výši 1 843 100 Kč + 5% DPH s termínem realizace 1. 9. -15. 10. 1996  (skutečnost 5. 8.-8. 11. 1996). Přejímka byla uskutečněna 22. 11. 1996 s  tím, že v souladu se smlouvou bude živičná komunikace dokončena do 30.  5. 1997.  Kolaudace byla potvrzena referátem životního prostředí OkÚ Praha 16. 7. 1997.  Firma EKOSPOL, a.s., si v  počáteční fázi najala firmu STAKOP, a tak první týdny byla situace na stavbě složitá z důvodu chybných kroků najaté firmy. Poté, co vzal EKOSPOL, a.s., stavbu zcela do svých rukou, nastal obrat. Problémy byly s definitivní úpravou živice, poněvadž byla položena jen jedna vrstva a se značnými nerovnostmi. V celé záležitosti se dále jedná.

Starostka Ing.  Bubníková vyvinula značné úsilí k  získání dotace na kanalizaci. Žádost však byla vrácena jako zamítnut, poté obnovena a  aktualizována.

Ing. Karel Jiskra navrhl obci, že osází park na Burze na vlastní náklady s tím, že plochy budou sloužit k předvádění výpěstků, které prodává. Této akci však musí předcházet vyřešení parkoviště, resp. obrubníků, včetně protilehlého chodníku. Severočeské vodovody a kanalizace jednaly o  možnosti výstavby vodovodu.

30. 11. 1996 byl slavnostně otevřen most v  Dobřichovicích, který byl po dobu rekonstrukce 9 měsíců zcela mimo provoz. Této slavnostní události se zúčastnila řada významných hostů. Pestrý program, který doprovázel průvod, byl zakončen ohňostrojem a  plesem.

Výstavba v obci, doprava a spoje

Školní rok 1996-97 Základní škola měla v tomto školním roce 9 učeben. Ve škole pracovalo 16 pedagogických pracovníků, z toho 14 žen a 2 muži. Průměrný věk byl 49 let. Ve školním roce 1996/97 docházelo do devíti tříd základní školy 153  žáků:

1. třída, třídní učitelka Eva Tomisová
2. třída, třídní učitelka Hana Jeníčková
3. třída, třídní učitelka Hana Brožová
4. třída, třídní učitelka Alena Vaníčková
5. třída, třídní učitelka Helena Kombercová
6. třída, třídní učitelka Alena Nademlejnská
7. třída, třídní učitel Vladimír Veselý
8. třída, třídní učitelka Alena Straková
9. třída, třídní učitelka Jana Kotyšková

Ředitelka školy : Ivana Středová

Na začátku roku se dokončovala rekonstrukce sociálního zařízení na základní škole. Tato akce byla již téměř ukončena v roce 1995. Obec na ni obdržela dotaci 550 000 Kč od MŠMT ČR. Rekonstrukce celkem stála 1 132 000 Kč. V měsících září a říjen se dokončovala rekonstrukce nové učebny v podkroví a  vybavení šaten. Realizace půdní vestavby ZŠ, která byla nutná pro otevření povinné 9. třídy základní školy stála 972  tis. Kč. včetně DPH. V listopadu se začalo s přípravou na vybudování školní dílny ve  sklepních prostorách náhradou za původní dílnu, nyní sloužící jako šatna.

Školství a volný čas, Základní škola Všenory

V 1. - 4. ročníku probíhal experiment "Obecná škola". 5. - 9.  ročník přešel na devítiletou školní docházku. Škola pracovala se zaměřením na ekologii a výuku jazyků. Spolupracovala se Střediskem pro volný čas, aby bylo co nejvíce dětí zapojeno do mimoškolní činnosti.

Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 24 dětí, u čtyř dětí byl doporučen odklad. 22 dětí ukončilo školní rok s vyznamenáním. 16 dětem byla udělena pochvala. Čtyři žáci obdrželi dvojku z chování, jeden propadl. Počet výchovných opatření: 5.

Na škole byla uspořádána školní kola olympiád v  češtině, matematice, biologii a v Pythagoriádě. Děti se pak zúčastnily i  okresních kol. Ozdravné pobyty byly zajištěny v Kašperských horách a  Chorvatsku. Společně se Střediskem pro volný čas byly uspořádány vánoční akademie a  Den matek. Základní škola spolupracovala se Všenorskou knihovnou (školní lekce, promítání videa). Dále se účastnila ve  Sportovní lize škol, zajistila plavecký a lyžařský výcvik. Fungoval kroužek nápravy dyslexií. Žáci byli připravováni k přijímacím zkouškám na střední školy. ZŠ zaznamenala úspěch při přijímacích zkouškách na další typy škol, a to jak z 9. tříd, tak i z 5. a 7. ročníků. Při přijímacích zkouškách na Gymnazium ze 7. tříd v Radotíně skončily dvě žákyně ze  Všenor na 1-2. a 13. místě ze 138 dětí.

Uspořádány byly i exkurze do Národní galerie, Národního muzea, Národního divadla, areálu Botanikus, návštěvy vychovných koncertů, divadla Minor. Pro děti byly dále organizovány velikonoční zájezd do Weidenu a vánoční zájezd do Amberku. Žáci navštěvovali divadelní představení Klubu mladých diváků.

Z činnosti ZŠ

Personál Mateřské školy odvádí již tradičně dobrou práci. V průběhu roku byly organizovány výlety a plavecký výcvik starších dětí. Mikulášská nadílka, vánoční besídka a další podobné akce měly úspěch u  dětí i rodičů. V červnu se konala v zahradě mateřské školy, ve  spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže, divadelní pouť. Zahrada byla plná dětí, učinkujících, bavících se nebo jen tak pozorujících rodičů nebo prarodičů. Se Střediskem pro volný čas dětí a  mládeže spolupracovala Mateřská škola po celý rok.

Mateřská škola

Středisko pro volný čas dětí a mládeže využívalo ke své činnosti ateliéru, postaveného v rámci projektu podaného OSV Všenory na MŠMT ČR, učeben základní školy i prostor tělocvičny. Nabídka Střediska byla po celý rok velice pestrá (kurzy: kresba, malba, grafika, keramika, hra na kytaru, na flétnu a housle, tanec, jóga, dramatický kroužek, stolní tenis, zpěv, turistika, kondiční cvičení, házená, veselé pískání). Jednou týdně se ve studovně Všenorské knihovny vyučoval Internet.

V lednu, po vysvědčení, se mohli rodiče přijít podívat na pololetní slavnost. Dopoledne byli na generální zkoušku pozváni důchodci a děti z  MŠ. Na odpolední představení přišlo tolik lidí, že se všichni do tělocvičny nevešli a někteří se dívali oknem ze  školní zahrady. O  jarních prázdninách probíhal malý kurz modelování z  keramické hlíny. Dramatické kroužky navštívily generální zkoušku pohádkové hry "Modrý pták" v Divadle komedie. Dne 9. 3. 1996 proběhl Masopustní karneval. Společnou akcí se Všenorskou knihovnou a Mgr. Janou Čihákovou byl adventní víkend. V sobotu, 30. 11. 1996 byla ve 14.00 zahájena v  tělocvičně ZŠ Výstava obrazů zesnulého malíře-amatéra Bedřicha Homolky a  keramiky paní Zuzany Andrejskové (Foto). Obrazy i keramiku bylo možno po ukončení výstavy zakoupit. Na nedělní odpoledne připravilo Středisko pro volný čas Adventní koncert duchovní hudby. Hrál známý orchestr Pedagogické fakulty UK Praha Collegium Paedagogicum. Dne 17. 12. 1996  uskutečnilo Středisko společně se ZŠ Vánoční akademii. Výkony dětí se tak líbily, že některým maminkám se v očích objevily slzy jako výraz dojetí a radosti.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Běžná činnost skautského střediska vyvrcholila letním táborem. Letos to byl již sedmý tábor po roce 1990. Konal se v  Dobrošovicích u  Sedlačan a zúčastnilo se ho 35 dětí. Ubytování bylo v  objektu bývalého mlýna, k němuž patří i malý rybníček. Od prvního dne byly děti zapojeny do celotáborové indiánské hry. Kromě toho se učily různým dovednostem, sportovaly. Sponzorský dar, s jehož pomocí mohl být tábor uskutečněn, darovaly Kovovýroba Vonoklasy , Remosil, s. r. o. - Ing.  Břetislav Jedlička, Conica - Ing. Karel Jiskra. Špatné zkušenosti nabyli skauti s  firmou Truhlářství Emila Košťála, která více než dva roky stavěla skautskou klubovnu na zahradě II. stupně ZŠ Všenory. Teprve po negativním článku o  zkušenostech skautů ze  Všenor s firmou Truhlářství Emila Košťála, který byl uveřejněn v  radotínském zpravodaji Šemík, pan Košťál klubovnu dokončil.

Středisko Junák Všenory

Parlament

Ve dnech 30. 5. a 1. 6. se konaly volby do Parlamentu. Ve Všenorech byla volební místnost v prostorách Všenorské knihovny. Okrsková komise Všenor pracovala ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Alena Sahánková, místopředsedkyně - Eva Dědová, členové komise: Stanislava Bacíková, Ing. Josef Beneš (Řevnice), Zdeňka Čečelínová, Marek Hort, Jana Kyzlíková (Dobřichovice). Zapisovatelkou byla Květuše Altýnská. Nejvíce hlasů získala ve Všenorech ODS.

Prostory knihovny byly pěkně upraveny. Paní Altýnská přinesla slunečník, a tak ti, kteří čekali, až budou moci jít odvolit, si mohli odpočinout ve stínu. Dopravní pohotovost zajišťoval Ing. Milan Sahánek od IPS, a.s., Ivo Štecha zachytil některé okamžiky pro videokroniku.

Senát

Dvoukolové volby do Senátu proběhly ve  dnech 15.-16. 11. 1996  (druhé kolo ve dnech 22.- 23. 11. 1996) . Předsedkyní volební komise ve Všenorech byla Stanislava Bacíková, místopředsedkyní Mgr. Alena Sahánková. Jako zapisovatelka pracovala Květuše Altýnská. Členové komise: Zdeňka Čečelínová, Eva Dědová, Vladimír Pikal a Ivan Salivar. Přestože už byla zima, podařilo se udělat velmi pěknou květinovou výzdobu. Během voleb byl pořízen krátký videozáznam. Volilo však méně občanů než při prvních volbách do Parlamentu. Senátorem za obvod č. 16, v němž volila obec Všenory, se stal Ing. Jiří Rükl (ODA). Těsně za ním se umístil Ing. Zbyněk Šorm (ODS), kterého volila Většina všenorských voličů.

Ke zdárnému průběhu obou voleb rovněž přispěli Ing.  Eliška Bubníková, Ing. Miloš Horák a Jaroslav Majer. Jako opravdový znalec při vyhodnocování volebních lístků se osvědčila paní Zdeňka Čečelínová.

Dne 24. 10. 96 se uskutečnila beseda s politologem Alexandrem Tomskym na téma: "Funkce senátu ČR" v restauraci Na Staré rychtě. Přednáška byla fundovaná a zajímavá. Bohužel, účast byla menší, než by taková akce zasloužila.

Politický a kulturní život, Volby

Od léta 1996 fungoval v knihovně, díky PhDr. Ivanovi Hříbkovi, Internet. Středisko pro volný čas dětí a mládeže zakoupilo počítač a  modem a otevřelo kurz Internetu přímo v prostorách knihovny. Všenorská knihovna technické vybavení využívá při práci s  uživateli. Všenory mají svou www stránku, kde jsou uvedeny základní informace o obci, knihovně a dalších organizacích. Díky tomu přišly pozdravy z USA, Kanady a Anglie od příznivců i rodáků. Dne 17. 10. 1996  byl na základě souhlasu obecního zastupitelstva zakoupen počítač přímo pro knihovnu. Do té doby byl využíván soukromý počítač Mgr. Aleny Sahánkové. Výpočetní technika přinesla mnoho změn. Kromě Internetu znamená možnost elektronického katalogu a výpůjčního systému na počítači. Do budoucna se počítá s  archivováním dokumentů ke kronice a s  archivováním Všenorského zpravodaje.

Dne 19. 10. se ve Všenorské knihovně uskutečnila burza knih. S akcí pomohla Mgr. Anna Bímová. Podařilo se prodat kolem 200 knih. Některé z  nich byly získány přímo pro knižní fond knihovny. Díky několika dárcům a především Středisku pro volný čas dětí a mládeže jsou v knihovně k dispozici televizor a  videopřehrávač.

Dne 27. 11. 1996 hovořila Eva Novotná z Národní knihovny v rámci pořadu Českého rozhlasu Praha o knihovnách o Všenorské knihovně. Chválila přístup obecního zastupitelstva k modernizaci knihovny. Na výzvu Ve Všenorském zpravodaji věnovalo několik občanů ze  Všenor peněžní částku na podporu technického vybavení v knihovně. Na rozhlasové vysílání reagovala řada lidí (písemně i osobně).

Všenorská knihovna a Informační centrum

ČZS ve Všenorech požádal 18. 12. 1996 Ministerstvo vnitra o převod objektu rekonstruovaného a užívaného ČZS ve Všenorech (parcela č. k. 348) do svého vlastnictví. Během roku 1996 byly uspořádány dva zájezdy, a to 13. 6. 1996 na Šumavu s návštěvou jezera Plešného a Prášilského a  26. 9.  zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Dne 5. 10. byl uskutečněn zájezd do Hořovic na cibulový trh. Průběžně byl rozprodán všechen mletý vápenec k vápnění zahrad. Další zásoby vápence, rašeliny a  podobných substrátů nejsou nadále zajišťovány z technických důvodů, ale také proto, že člen ČZS, Ing.  Karel Jiskra, nabízí ve svém obchodě KONICA vše, co zahrádkář potřebuje. Zájem o půjčování zahrádkářských knih byl během roku malý. Vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo uspořádat výstavku ovoce a  zeleniny a nemoštovalo se ovoce.

Český zahrádkářský svaz

Dne 29. června o svátku apoštolů sv. Petra a Pavla byla v našem farním kostele sv. Václava ve Všenorech sloužena první mše svatá nově vysvěceného kněze Ivo Ryndy. Pro náš kostel to bylo vyznamenání.

Církev

Všenorský zpravodaj

Redaktor Ivo Štecha ve  spolupráci s Ing. Eliškou Bubníkovou připravovali po celý rok do tisku Všenorský zpravodaj. Součástí čísla 2 byl, jako každoročně, jízdní řád vlaků odjíždějících ze zastávky Všenory a z pražských stanic ve směru na Všenory. Zpravodaj přinesl řadu důležitých informací. Členem redakční rady byl nadále pan František Horák.

Kronika obce - videokronika

Během roku se pokračovalo v natáčení videokroniky. Kopie hotových snímků je možno si vypůjčit ve Všenorské knihovně. Zájem je značný. Lidé se tak seznamují s historií i současností obce. Při půjčování kazety někteří prozradili, že se u nich sešli známí i  příbuzní, aby se společně na snímek podívali.

V sobotu, 30. 11. 1996, v 15.00 proběhla ve  Všenorské knihovně projekce archivních snímků z historie Všenor, sebraných a zachráněných Všenorskou knihovnou. Technické zpracování je dílem pana Štechy. Přestože téhož dne probíhala až do večerních hodin slavnost k otevření mostu v Dobřichovicích, přišlo na projekci tolik lidí, že někteří museli stát ve dveřích.

Všenorský kalendář

První vlastní kalendář v  historii obce vyšel začátkem listopadu 1996. Má formát A3 a tvoří jej jeden list. Text připravila Ing. Eliška Bubníková. Výtvarné provedení je dílem Mgr. Jana Mageta.

Všenorské pohledy

Čtyři barevné pohlednice (pohled na železniční most na jaře, kostel sv. Václava v zimě, část betlému v kostele sv. Václava a  pohled zachycující pohled na část Brunšova, zámek a pastviny s koňmi) připravil do tisku Mgr. Jan Maget. Kromě svých záběrů využil i snímky firmy Krijcos, a.s., Ivo Štechy a  Františka Horáka. Pohledy se prodávaly po celý rok na Obecním úřadě, ve  Všenorské knihovně, na poště, v některých obchodech a pohostinstvích.

Propagační materiál Všenor Barevný propagační materiál (třídílná skládačka z  formátu A3) je výsledkem projektu podaného Všenorskou knihovnou na Ministerstvo kultury ČR. Materiál financoval z větší části OÚ. Text připravila Mgr. Alena Sahánková. Lektorovali Ing. Eliška Bubniková a  Ivo Štecha. Výtvarně zpracoval Mgr. Jan Maget.

Regionální literatura

Paní Janě Čihákové ze  Všenor, ředitelce Základní školy v Lišnici, vyšla kniha "300 let školy v Lišnici, kterou napsala společně s Ing. Vilibaldem Hořenkem.

Propagační a informační materiál okresu Praha-západ
Okresní úřad Praha-západ vydal propagační a  informační materiál. Jednotlivá témata týkající se okresu jsou na volných listech.

"Mapa Horního Mokropse"

Mgr. Jan Maget si zapůjčil "mapu Horního Mokropse" z roku 1880. Nechal vytvořit kvalitní fotokopii jejích jednotlivých částí a pak se pustil do náročné práce - slepení mapy tak, aby na sebe jednotlivé díly přesně navazovaly. Výsledek je uložen pod sklem ve  studovně Všenorské knihovny.

Vydavatelské aktivity, dokumentace

Vánoční prodejní výstava

V sobotu, 30. 11. 1996  byla v tělocvičně ZŚ zahájena Výstava obrazů Bedřicha Homolky a  keramiky Zuzany Andrejskové. Obrazy i keramiku bylo pak možno zakoupit. Na přípravě výstavy má značnou zásluhu Mgr. Jana Čiháková. Výstavu vymyslela, domluvila s  paní Homolkovou, vybrala obrazy a  vyčistila je. Při organizaci a  instalaci výstavy pomáhaly Mgr. Anna Bímová a Mgr. Alena Sahánková.

Koncert

Středisko pro volný čas dětí a mládeže připravilo Adventní koncert. Uskutečnil se v kostele sv. Václava. Učinkoval orchestr Pedagogické fakulty UK Praha Collegium Paedagogicum. Koncert uvedla krátkým projevem Mgr. Anna Bímová. Středisko pro volný čas dětí a  mládeže, kroužek paní učitelky Hany Bláhové, připravil pro posluchače i  učinkující dárečky.

Jaroslav Bím

Nový kříž na hřbitov ve Všenorech I navrhl a vyrobil Jaroslav Bím (Foto). Kříž vysvětil P. Josef Pecinovský. Jaroslav Bím vytvořil dílo skutečně umělecké, a to za nejmenší možnou cenu, přičemž vlastoručně prováděl i hrubé a nekvalifikované práce za pomoci své ženy Annety a  několika dalších dobrovolníků. K tomuto dílu pořídil zasvěcený výklad, který je otištěn ve Všenorském zpravodaji z roku 1996, č. 2. Sbírku na jeho zaplacení uspořádali sami občané Všenor a tím iniciovali vznik kříže. Vybrali celkem 15 tis. Kč. Zbylé peníze jsou určeny na rekonstrukci márnice na hřbitově bývalých Všenor I.

Ak. mal. Eva Hašková - všenorská občanka

Akademická malířka, grafička a ilustrátorka Eva Hašková, nositelka řady cen a uznáních v ČR i v zahraničí, vystavovala v  roce 1996 např. v  Pelhřimově, Bratislavě, Náchodě, v Praze i v  zahraničí. Před koncem roku byla zahájena její výstava na Příbrami. Vernisáže se zúčastnilo i  několik občanů Všenor. Eva Hašková je absolventkou Vysoké školy umělecko-průmyslové (ateliér prof. Zdeňka Sklenáře).

Břetislav Štorm

26.5. 1996 byla v Okresním vlastivědném muzeu v  Českém Krumlově otevřena výstava heraldických kreseb Břetislava Štorma, prvního manžela paní Marty Mejstříkové - všenorské občanky. Zdeněk Altýnski
Pan Altýnski věnoval Všenorské knihovně dvě kazety s  nahrávkou skupiny Klíč, v které působí řadu let. První nahrávka, vytvořená po deseti letech působení skupiny, vyšla pod názvem "Omnia vincit amor". Druhé album je pojmenováno "Větrné mlýny". Jeho matka, paní Květuše Altýnská, věnovala kazetu s nahrávkou díla J.A. Komenského rovněž Všenorské knihovně.

Jiří Durst - občan Všenor

Pan Durst působí ve  skupině Ivana Mládka Berounka Synkopators. Společně se skupinou se podílí na televizním pořadu Čundrcountryshow. Jednotlivá představení je možno získat na audiokazetách. Kromě toho vyučuje hře na kytaru a  flétnu ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže.

Muzeum voskových figurín - Zdeněk Kočík, spolumajitel firmy Krijcos (největší místní firmy)
V roce 1996 otevřel Zdeněk Kočík WAX museum Prague, Muzeum voskových figurín. Muzeum je blízko stanice Metra Na můstku, v  Praze 1.

Umění

Házená - Ženy

V tomto roce vstoupila do historie všenorské házené již třetí generace házenkářek (První družstvo vzniklo v roce 1881  pod vedením paní Jitky Čubové-Ehlové a pana Miroslava Klimše. Druhá generace házenkářek začala v roce 1989 pod vedením Jitky Ehlové. Starší žákyně přešly do Černošic.) První zápas mladších žákyň se konal 10. 9.  1996.

Sport

Vzhledem k tomu, že jsou Všenory položeny západně od Prahy, jsou chráněny od průmyslových škodlivin. Stále větším problémem je však lokální vytápění domů, kde jsou zdrojem plynu soukromé plynové nádrže. Převažuje vytápění uhlím nebo koksem. V poslední době přibylo plynové vytápění, které je ekologické. S přibývajícími úseky kanalizace ubylo žump, a tedy další hrozby pro životní prostředí. Zplodiny se do našeho ovzduší dostávají i spalováním umělých hmot v  kamnech a automobilovou dopravou. Voda v řece Berounce je stále velmi znečištěna, přestože na celém toku přibývají čističky odpadních vod.

Životní prostředí

Po celý rok bylo v průměru studeněji a také dešťových srážek bylo více než obvykle. Jako by zima nechtěla skončit. Po celý rok bylo spíše sychravo. Dne 8. 1. 1996 byla na většině území dopravní kalamita v důsledku mrazícího deště a náledí na povrchu vozovek a  chodníků.

Počasí

V roce 1996 se narodilo 12 dětí: Aneta Blažková, Anna Urešová, Jan Chalupecký, Martina Vávrová, Anna - Magdalena Tichá, Matěj Doubek, Aneta Pokorná, Kristýna Marková, Tereza Průšová, Jana Navrátilová, Lenka Klečatská a  Jan Starosta.

Během roku zemřelo 20 lidí: Marie Žežulková, František Zavadil, Jarmila Taušová, Václav Mašita, Bedřich Homolka, Ludmila Hnízdilová, Bohumil Kácovský, Marie Němcová, Josef Tauš, Miroslav Jančák, Štefan Mackovič, Tomáš Petrák, Josef Štyler, Karolína Kmochová, Josefa Kutilová, Jaroslav Fryč, Bohumila Hájková, Anežka Mackovičová a Soňa Kabelková. 26 lidí zemřelo v Domově důchodců.

Nejstarší obyvatelkou Všenor je stále paní Františka Vávrová.

Pohyb obyvatelstva

Dne 26.11. byl slavnostně otevřen Státní okresní archiv Praha-západ. Slavnosti se zúčastnily Ing. Eliška Bubníková a  Mgr. Alena Sahánková. Pozvánka přišla od přednosty Okresního úřadu Praha-západ, Ing. Jaroslava Maršíka, CSc.

25.10. 1996 se provdala starostka obce, Ing. Eliška Bubníková za Ing. Jiřího Goldšmída. Oddávajícím byl starosta Dobřichovic, RNDr. Václav Kratochvíl.

Dne 12. 10. 1996 se dalo pozorovat úplné zatmění měsíce.

Různé

KRONIKA OBCE VŠENORY 1997

K významným událostem patřilo projednávání vstupu ČR do Evropské Unie a NATO. V obou oblastech byl zaznamenán úspěch, tedy přesněji řečeno, ČR byla vybrána pro další jednání. Politická i  ekonomická situace se v průběhu roku zhoršila. 29. 11. 1997 podala na výzvu prezidenta Václava Havla vláda ČR demisi. Prezident Václav Havel pověřil pana Jiřího Tošovského vykonáváním funkce premiéra a sestavením nové vlády. V druhé polovině roku byl život v zemi ovlivněn rozsáhlými povodněmi, které začaly 7. 7. 1997 na Severní Moravě. Třetina území ČR se postupně ocitla pod vodou. Škody byly obrovské. Na základě dvou balíčků opatření byl rozpočet na rok 1997 snížen a tato úprava se dotkla všech.

V sobotu, 4. 1. 1997, se oženil Václav Havel, prezident ČR, s Mgr. Dagmar Veškrnovou, populární herečkou.

V březnu a dubnu bylo možno na obloze spatřit kometu století , Hale Boppovu kometu.

Světovou událostí byla i tragická smrt Diany, princezny z Wellsu (31. 8. 1997) při automobilové nehodě v Paříži. Dne 5. září 1997  zemřela misionářka Matka Tereza.

Jen jako zajímavost uvádím, že rozsáhlé povodně přinesly do tůní a  potoků na střední Moravě vzácné korýše. Někteří z  nich byli na Moravě naposledy zaznamenáni v roce 1936. Při povodni se zřejmě vyplavila jejich vajíčka, která v zemi přetrvávala desítky let. Jedná se o  mimořádnou událost, ke které bohužel došlo na základě velkého neštěstí.

Pravidelné chůze zastupitelstva se po celý rok konaly jednou za měsíc, z toho tři byly veřejné.. Složení OZ i obsazení jednotlivých komisí bylo stejné. Zrušena byla komise pro životní prostředí, poněvadž se jedná o oblast činnosti obecního zastupitelstva, která daleko přesahuje působnost jedné komise.

Obecní zastupitelstvo

Zaměstnanci Obecního úřadu pracovali téměř ve  stejném složení jako v  předchozím roce: Ing. Hana Pokorná jako účetní a  ekonomka obce, Alena Pražská jako pokladní a ověřovatelka, Světla Činčerová jako sekretářka, která současně vede veškerou obecní evidenci. Alena Pražská pomohla Všenorské knihovně s prodejem vyřazených knih. Za získanou částku byly nakoupeny nové. Mgr. Anna Bímová předala svou funkci ředitelky Střediska pro volný čas dětí a mládež v polovině roku Evě Tomisové. Funkci starostky vykonávala Ing. Eliška Bubníková a  místostarostou byl Mgr. Jan Maget.

Velkou pomocí pro OÚ byli pánové Jaroslav Majer a  Ing. Miloš Horák. Věnovali se vyhledávání podkladů pro evidenci pozemků obce Všenory, porovnávání záznamů s evidencí katastrálního úřadu, přípravě podkladů pro JUDr. Josefa Fürsta k zajištění zápisu majetku obce do Katastrálního úřadu, porovnání záznamů o vydaných restitucích se stávající evidencí pozemků, zajišťování poradenství v oblasti daně s  nemovitostí pro občany obce a účastnili se zajišťování voleb.

Informace z obce (vyhlášky, zápisy ze schůzí OZ, pozvánky a jiné informace) si bylo možno v průběhu roku přečíst ve  skříňkách nebo na plochách k tomu určených u samoobsluhy, na železniční zastávce, u  pošty, na Benátkách, Brunšově, Čihadlech, Montáně, U křížku a na Burze.

Obecní úřad

Začátkem roku se značně zvýšil počet vloupání do budov a aut v obci. To dokonce do takové míry, že starostka obce vydala provolání k  občanům Všenor. Cituji: "Vážení spoluobčané, v poslední době dochází ve Všenorech a v okolních obcích (Dobřichovice, Černošice) k  vloupání do soukromých objektů a k jejich vykrádání a poškozování. Situací se samozřejmě zabývají bezpečnostní složky, určité kroky ve své kompetenci podniká i obec. Věříme, že se zlodějská banda brzy ocitne za ,mřížemi. Do té doby ale my sami - občané a majitelé nemovitostí - musíme pro bezpečnost svých domovů rovněž udělat vše, co je v našich silách..."

V akci se angažovala soukromá bezpečnostní služba ALEX. Zlodějská banda, nebo alespoň její část, byla dopadena. Soukromá bezpečnostní služba zajišťovala i během roku řadu dalších činností: pořádkové pochůzkové a motorizované hlídky, zejména v nočních hodinách, kontroly neoprávněného parkování a skládkování, eliminování lesního a  vodního pytláctví, prevenci před další majetkovou trestnou činností, zejména před krádežemi a vloupáním, prevenci před násilnou trestnou činností, spolupráci se státní policií, spočívající zejména v  poskytování zjištěných informací o trestné činnosti a předávání zadržených pachatelů.

Zavedeny byly namátkové společné pochůzky člena služby a zástupce Obecního úřadu ve Všenorech. Tato smíšená hlídka může hned při zjištění přestupku provést kontrolu plnění obecně závazných vyhlášek (sepsání protokolu a předání přestupkové komisi).

"Psi ve Všenorech budou muset mít svou fotografii". Pod tímto názvem vyšel článek v Mladé frontě dnes 14. 5. 1997. Majitelé psů byli totiž vyzváni, aby odevzdali na obecní úřad fotografii svého psa. Někteří občané přijali tento nápad s nedůvěrou, někteří s  pochopením. Paní MVDr. Dvořáková, která původně fotografování sama prováděla, sice tuto činnost ukončila, ale většina občanů, kteří přihlašují svého psa, fotografii dobrovolně předá, poněvadž to považuje za prospěšné. Akce byla zcela dobrovolná a měla pomoci v  identifikaci potulujících se psů.

Bezpečnost a ochrana v obci

Rozpočet: viz. dokument MS Word

Na svém zasedání dne 20. 8. 1997 schválilo OZ návrh předsedy finanční komise a odsouhlasilo úsporu ve schváleném rozpočtu obce pro rok 1997 v celkové částce 1 milion 40 tisíc Kč. Zároveň bylo schváleno zakoupení povodňových dluhopisů v celkové částce 50 tisíc Kč.

Finanční situace v obci byla koncem roku velmi špatná. Vzhledem k  tomu, že výstavba další části kanalizace pohltila v  roce 1997 značnou částku peněz, mohla obec vydávat jen na nejnutnější (školy, obecní úřad, veřejné osvětlení, další nejnutnější zařízení a  závazky z již uzavřených smluv). Na začátku roku, když se v obecním zastupitelstvu hlasovalo o "další výstavbě kanalizace", bylo z rozpočtu obce na kanalizaci vyčleněno více než 5 000 000 Kč. Z této částky se však muselo doplatit firmě Albet, s. r. o., za definitivní úpravu komunikací v roce 1996. Příjmy z daní do obce byly nižší, než se očekávalo a  přicházely se značným zpožděním.

KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vzhledem k jednostrannému vypovězení smlouvy na svoz domovního odpadu ve Všenorech ze strany Technické správy Řevnice přistoupila obec Všenory na nabídku firmy EKOS Řevnice, s.r.o., která je zároveň majitelem a provozovatelem ekologické skládky Řevnice. Tato firma prostřednictvím Autodopravy Pražák z Jílového zajišťuje od 1. 1.  1997 odvoz domovního odpadu. V  souvislosti s touto změnou jsou popelnice označeny čárkovým kódem. Obecní úřad Všenory a EKOS Řevnice, s. r. o., zaslaly všem občanům informativní letáček s podrobnostmi.

Poházené odpadky i odložené předměty přibývají podél silnice na Jíloviště a podél klinecké lesní silnice a dalších komunikací. I kolem kontejnerů na tříděný odpad bývá nepořádek. Ne všichni respektují, že plastikové láhve je třeba nejdříve odzátkovat a  sešlápnout a teprve pak vhodit do kontejneru. O víkendu z 6. na 7.  prosince přetáhl neznámý pachatel kontejner pro plasty z místa pod fotbalovým hřištěm na silnici u trati. Uhrazení úklidu šlo samozřejmě z  obecního rozpočtu. I  likvidace divoce ukládaných odpadů stojí obec značnou část finančních prostředků.

Rozpočet příjmů obce, vydání obce

Stále stejnou melodií se v určité dny ohlašuje pojízdný mrazící vůz Family Frost. Řidič i prodavač v jedné osobě nabízí mražené výrobky (zmrzliny, hotové pokrmy, zeleninu). Vybírat se dá i  podle barevného katalogu, který mají zákazníci předem k dispozici. Konkurencí je pro Family Frost další "hudební" mrazící vůz Mrazík.

Paní Podzemské, která úspěšně vedla řeznictví a  uzenářství ve  Všenorech v prostorách nákupního střediska Jednoty Praha-západ, se nepodařilo uzavřít novou smlouvu s Jednotou a musela prodejnu uzavřít. Prodejna masa a uzenin byla znovu otevřena až v druhé polovině roku.

I tomto roce poskytovala paní Alena Šilhavá ve své firmě KKS-Alena kompletní krejčovské služby. Koncem roku se přestěhovala do zrekonstruovaného domu čp. 302 v ulici Karla Mašity, jehož novou majitelkou je Ing. Martina Klepalová. Paní Alena Šilhavá má jednu zaměstnankyni. Kromě kvalitně ušitých šatů lze v krejčovství získat dobrou radu nebo nápad, koupit látku nebo si nechat opravit starší oděv. Kromě toho je zde sběrna oděvů do čistírny.

Ve stejném domě bylo otevřeno Zlatnictví U křížku - Jan Urbanovský (prodej, zakázková výroba, výkup zlata, rytí a opravy).

Firma Štorek O. J. K. nabízí jízdní kola (horská, trekingová, silniční i dětská) značek amulet, reta a superior a dalších. Sídlo firmy je v ulici Karla Majera, čp. 131. Nabídka je obohacena rotopedy. Součástí je i  příslušenství včetně náhradních dílů, servisu a  stavby na zakázku.

Paní Sylva Karasová, Všenory čp. 5, se zabývá výrobou cukrářských výrobků. Je možno si u ní objednat dorty a cukrářské výrobky k  nejrůznějším příležitostem.

V areálu Krijcos byl otevřen obchod s italskými víny špičkové kvality a specialitami (těstoviny, speciality semifredo, kvalitní minerální vody, lihoviny, italské síry, salámy a prosciuto). V  obchodě La Fontana del Vino nechybí ani italská káva.

Hotel a restaurace Zdenka používá moderní způsob rezervace ubytování, a to přes systém HEPEX-CZ, s. r. o., na Internetu. Po odeslání vyplněného formuláře dostane zájemce o ubytování vyrozumění, jak byl jeho požadavek vyřízen. Specialitou restaurace jsou zvěřinové hody.

Přemysl Fixa provádí instalace na klíč, opravy, projekty a revize v  oboru voda, topení a plyn ve své firmě VODA-TOPENÍ-PLYN Přemysl Fixa, Všenory čp.363.

Ve Všenorech si lze též zakoupit anglický stylový nábytek ve firmě BARRINGTON FURNITURE. Vzorková prodejna v ulici K. Mašity čp. 215  nabízí ukázky nábytku. Katalog nábytku si lze prohlédnout i v Internetu na adrese http://www.easynet.cz/vsenory/jel.

Ivo Štecha zajišťuje na objednávku foto a  videoreportáže. Jeho firma má sídlo V Americe čp. 112. Na stejné adrese nabízí Jitka Štechová mandlování a žehlení prádla. Její služby vyhledává i zpěvačka Helena Vondráčková která žije na Řitce.

Na loukách pod hřbitovem ve Všenorech II se volně pasou (společně s  kravami) koně. U trati, v těsném sousedství parku Teyrovských, buduje Petr Janovský, majitel a chovatel, celý areál pro chov koní včetně rozsáhlých stájí.

MVDr. Olga Dvořáková otevřela v ulici Karla Majera čp. 432 veterinární ordinaci.

Průmysl, zemědělství, obchod

S uzavřením silnice přes Vráž souvisela značná hustota automobilového provozu ve Všenorech. Mnoho řidičů si zkracovalo cestu přes naši obec, ačkoliv Všenory neležely na oficiální objížďce. Chodník, který na některých místech téměř chyběl, byl ve velmi špatném stavu. Situace nebyla vůbec jednoduchá. K tomu přistoupila koncem června 1997 stavba dalšího úseku kanalizace. Na základě výsledků výběrového řízení byla uzavřena smlouva s firmou Šlehofer. Technický dozor zajišťoval Ing. Břetislav Jedlička. Smlouva o dílo se týkala výstavby úseku v ulici Květoslava Mašity, stoka AG(Š10-Š23), AG2 (Š10-203) Dinerák AG 3(Š15-Š304) a AG4(Š19-Š401). Současně bylo v ulici Květoslava Mašity pokládáno vodovodní potrubí. Nově byl upraven chodník. První fáze úpravy komunikací byla plánována na rok 1997, definitivní úpravy komunikací pak do 31. 8. 1998. Cena díla: 8 078 777  Kč. + 5% DPH.

Termín realizace v úseku stoky AG v ul. Květoslava Mašity byl od 30.  6. 1997 do 31. 8. 1997. Přes mnohé problémy (kompletní uzavírka komunikace s vedením objížďky po místních komunikacích, z  důvodu havárie na můstku přes Všenorský potok u Boženky a 2 dny zcela uzavřena doprava přes Všenory) byl termín dodržen a doprava byla 31. 8.  1997  obnovena. Následně byly do 30. 9. 1997  dokončeny úseky v místních komunikacích (Dinerák a část u házenkářského hřiště). Firma Šlehofer provedla prodloužení stoky AG3 v úseku (Š104-Š105) a prodloužení stoky AG1-3, aby mohl být připojen rodinný dům manželů Svobodových (vila Marie). Termín dokončení úseků v místních komunikacích byl do 30. 9.  1997. Povrchová úprava byla provedena začátkem října 1997. Podařilo se, že školní autobus, který vozí děti z Černolic do ZŠ ve Všenorech a  který nemohl projíždět přes prázdniny ulicí Květoslava Mašity, se mohl hned od začátku školního roku vrátit na svou stálou trať.

V tomto roce se znovu projednával územní plán obce. Na základě stížnosti paní Marie Mejstříkové na postup při schvalování územního plánu obce v závěru roku 1994 byly Ministerstvem hospodářství ČR vytknuty nedostatky v postupu schvalování územního plánu a ve vydané obecní vyhlášce a závazných částech územního plánu. Dne 19. 2. 1997 byly na veřejném zasedání obecního zastupitelstva za účasti Mgr. Košíka z  odboru regionálního rozvoje OkÚ Praha-západ územní plán a vyhláška obce o závazných částech územního plánu znovu schváleny.

Do 12. 10. 1997  bylo možno podávat návrhy na změny funkčního využití některých pozemků v Územním plánu Všenor. Po vyjádření se obecního zastupitelstva a následného jednání s referátem regionálního rozvoje OkÚ Praha-západ by mělo být vyvoláno změnové řízení.

Územní plán na konci roku 1997 nepočítal ani v  budoucnu s výstavbou chat ve Všenorech, tedy i v chatové osadě Montana, což souvisí s  celkovou politikou výstavby chat v  regionu vůbec. Ve  vnější části lokality Montana nedovoluje Územní plán Všenor oplocení. Přesto zde vyrostlo dokonce několik chatiček, černých staveb. Stavební úřad v  Dobřichovicích vydal pravomocně rozhodnutí k jejich odstranění. Plnění tohoto rozhodnutí bylo zahájeno 13. 5. 1997.

V Územním plánu je uvedena možnost výstavby v  Panské zahradě. Na základě protestů nejbližších sousedů podmínil Stavební úřad v  Dobřichovicích vydání jednotlivých stavebních povolení odvodněním celého pozemku. Jedním z majitelů pozemků v Panské zahradě, Ing.  Martinem Lehovcem, byl vypracován projekt. OÚ ve Všenorech zprostředkovává budoucím stavebníkům schůzky, poněvadž jsou z různých míst a nemají zatím založeno ani družstvo nebo samosprávu. Na kontě OÚ jsou jako položka "cizí peníze" uloženy jejich finanční prostředky, z  nichž se financují jejich společné investice. (Obec s penězy nedisponuje, nepřispívá, ani na kontě nevydělává.)

Vila Boženka se začala pod péčí nových majitelů (paní Ing. Kormanová a pan Ing. Štěrba) měnit k lepšímu. Po opravě střechy a vnitřních prostor byly dokončeny práce na fasádě. Pozemek byl od silnice oddělen vysokou kamennou zdí.

Firma Conica, zastoupená Ing. Karlem Jiskrou, upravila parčík na Burze a průběžně se o něj stará. Parková úprava je vkusná. Veškerá výsadba je majetkem firmy Conica.

Počátkem roku proběhla stávka železničářů, vyhlášená Odborovým sdružením železničářů. V souvislosti s ní byl od 4.  2. 1997 na několik dní zastaven provoz vlaků. Na tuto situaci velmi rychle zareagovala firma TRITAURUS, která přepravovala cestující ze  Smíchovského nádraží do Řevnic a zpět narychlo připravenými autobusy. Obyvatelé Všenor se tak mohli dostat do zaměstnání i domů, ale za vyšší cenu, 15 Kč. Jízdné vlakem činilo 8 Kč.

Za přejezd mostu v Dobřichovicích se platí na základě obecně závazné vyhlášky o zvláštním využití veřejného prostranství. Řidiči osobních aut platili v roce 1997 10 Kč na den, nákladních 20 Kč za den. Roční paušální sazba pro osobní automobil byla 400 Kč, pro nákladní auto 1000 Kč. Letní paušální sazba pro osobní auta byla v období od 1. 5. - 30. 9. 200 Kč. Poplatek se vybírá každý den od 7.00 do 20.00 hod. Z  těchto peněz splácí Obecní úřad Dobřichovice půjčku na stavbu mostu a  údržbu.

Starostové Dolního Poberouní se na své schůzce dne 15. 5. 1997 v  Černošicích rozhodli protestovat u všech příslušných instancí proti postupu prací a době výstavby na opravách vrážské silnice. Protest byl předán investorům, Okresnímu úřadu Praha-západ, správci silnic a  Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu. V září 1997 byla vrážská silnice otevřena. Provoz motorových vozidel naší obcí se tím snížil o cca 35-40 %. (Bylo zjištěno na základě poklesu tržby na mostě v  Dobřichovicích.)

Důležitou součástí spojů jsou telekomunikace. V  roce 1997 obdržela řada všenorských občanů od SPT TELECOM, a.s., novou telefonní linku. Práce na rozšíření i obnově stávající telefonní sítě pokračují. Veškeré práce s tím spojené provádí z pověření SPT TELECOM, a.s., firma EPOS, s. r. o. Výsledkem jejich činnosti má být realizace telefonní sítě. Z  tohoto důvodu se v dohledné době postaví dva telefonní rozvaděče: jeden na pozemku HC klubu u bývalé hasičárny, druhý Na Burze v zalesněné části.

Výstavba v obci, doprava a spoje

Paní ředitelka Ivana Středová odešla koncem školního roku 96/97 do důchodu. Školský úřad vypsal výběrové řízení na novou ředitelku základní školy. Na jeho základě se stala ředitelkou Mgr. Hana Brožová.

Během školního roku pracovalo 156 žáků v devíti třídách:

1. tř. 20 žáků, p.uč. Eva Tomisová
2. tř. 18 žáků, p.uč. Alena Vaníčková
3. tř. 19 žáků, p.uč. Hana Jeníčková
4. tř. 19 žáků, p.uč. Helena Kombercová
5. tř. 12 žáků, p.uč. Patricie Zedníčková
6. tř. 18 žáků, p.uč. Jiří Dobruský
7. tř. 18 žáků, p.uč. Alena Nademlejnská
8. tř. 19 žáků, p.uč. Vladimír Veselý
9.tř. 12 žáků, p.uč. Alena Straková

Na škole se vyučovalo podle učebního plánu Obecná škola, v 6.  ročníku podle učebního plánu Základní škola a v 7. - 9.  ročníku podle přechodných osnov.

Vybudována byla nová školní dílna v prostorách bývalé kotelny. Začaly práce na oplocení školního pozemku za příspěvku rodičů i  sponzorů. Žáci 1. stupně byli na škole v přírodě, a to v  Pilském Mlýně u  Blatné. Někteří žáci 2. stupně se zúčastnili ozdravných pobytů ve  Španělsku a v Řecku. Uskutečnil se i tradiční lyžařský výcvik 7. třídy v  Krkonoších.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže organizovalo pro děti řadu kroužků a akcí.

Škola se zapojila do většiny soutěží na úrovni okresu (olympiáda v  matematice, Pythagoriáda, Mladý historik) a v  soutěži v anglickém jazyce obsadila dvě třetí místa (žákyně Marcišinová, Gallová). Ve  školní sportovní lize reprezentovali žáci v malé kopané, stolním tenisu, bruslení, minihokeji (3. místo), volejbalu a lehké atletice.

Žáci se svými učiteli navštívili řadu kulturních podniků, mezi nimiž je nutno vyzvednout dva koncerty duchovní hudby, které připravil v  kostele Sv. Václava ve Všenorech Mgr. Jáhen Jaroslav Konečný.

Okolí budovy I. stupně bylo vyčištěno, ořezány keře, vyhrabána zahrada. Větší částí to bylo dílem brigády rodičů v  sobotu, 20. 9.  1997. Děti si mohou každý den koupit pití v krabičkách, říkají mu "pitíčko" a střádají na ně pětikoruny. Vchod do budovy I. stupně ZŠ je lépe upraven a je udržována větší čistota i  při tak velkém provozu, jaký tam je.

Všenorská trefa se jmenuje nový školní časopis. První číslo tohoto měsíčníku bylo distribuováno 7. 10. 1997. Cena je 5  Kč. Šéfredaktorkou je Martina Moravcová, sportovní redaktorkou Tereza Andrejsková, kulturním redaktorem Jakub Ouška. Katka Rosičová je redaktorkou, Břetislav Jedlička fotografuje, Štěpán Maget ilustruje a  Bára Šilhavá má na starosti ankety. Jde o žáky osmé třídy. Děti zde mohou uplatnit své názory a schopnosti organizační, literární i  výtvarné. O školním časopise informoval i rozhlasový pořad. Časopis vychází za pomoci ředitelky školy i učitelů.

Na konci školního roku odešla p. uč. Alena Straková, která na zdejší škole působila od roku 1990.

Jako každý rok měly děti možnost pravidelně navštěvovat Všenorskou knihovnu a zúčastnit se jejích akcí.

Údaje o Základní škole byly většinou získány z  Kroniky Základní školy Všenory, kterou vede pan učitel Vladimír Veselý.

Školství a volný čas, Základní škola Všenory, Školní rok 1997- 98

Mateřská škola ve Všenorech (od roku 1991 opět v  objektu č. 139) působí ve dvou odděleních (menší děti od tří let a  předškolní děti). V  průběhu roku probíhala výuka angličtiny, děti pokračovaly v pískání na flétnu, působila zde logopedická poradna. Ruční práce a výtvarný kroužek jsou dlouholetou tradicí. Během roku byly pořádány tradiční besídky a oslavy: mikulášská, vánoční besídka s  nadílkou, jarní (velikonoční) besídka, besídka pro prarodiče a důchodce, oslavy svátku matek, oslavy dne dětí s divadelní poutí. Mateřská škola uspořádala několik jednodenních výletů autobusem a půldenních výletů vlakem do okolí. Do MŠ přicházely různé divadelní soubory, hudební škola. Děti se zúčastnily divadelních akcí pořádaných Střediskem pro volný čas a  mohly pracovat v kroužcích pořádaných Střediskem.

Pedagogický sbor:
Koldínská Juliana - ředitelka
Kastnerová Květa - učitelka
Marčišínová Marie - učitelka Provozní zaměstnanci:
Bednářová Marta - školnice
Soukupová Hana - kuchařka

Mateřská škola

V 1. pololetí (školní rok 96/97) pracovaly tři zájmové kroužky v  Mateřské škole, a to veselé pískání, angličtina pro nejmenší a výtvarný kroužek. Některé děti předškolního věku navštěvovaly též taneční přípravku a výuku hry na housle. Pro děti školního věku byly otevřeny zájmové kroužky: zdravotní tělocvik, turistický (Krajánek), KOBUDO - asijské bojové umění, veselé pískání, pěvecký kroužek, výuka hry na kytaru, zobcovou flétnu a housle, taneční příprava, moderní a výrazový tanec pro dívky z II. stupně, angličtina pro 1., 2., 3. třídu, konverzace v anglickém jazyce pro II. stupeň, výtvarný kroužek, základy práce s Internetem, dramatický kroužek Všenoráček. Pro dospělé byly připraveny následující aktivity: kondiční cvičení pro ženy, jóga, angličtina pro středně pokročilé, základy práce s  Internetem. Středisko organizovalo několik zajímavých akcí pro děti (divadlo ve školní tělocvičně, Mikulášské soutěže, vánoční akademii, slavnostní akademii ke Dni matek). Společně s Mateřskou školou Všenory připravilo Středisko Divadelní pouť. Kromě her a soutěží děti shlédly divadelní představení, pohádku.¨

Mgr. Aneta Bímová, ředitelka, ukončila svou činnost koncem školního roku 1996/97. Do funkce ředitelky byla jmenována paní Eva Tomisová.

Pro školní rok 1997/98 musela být z finančních důvodů snížena nabídka kroužků a zájmových činností (3 kroužky angličtiny, divadelně-dramatický, Všenoráček, Internet, výuka hry na flétnu v MŠ, kroužky tělovýchovné: házená mladších žákyň, KOBUDO-kroužek bojového asijského umění, stolní tenis, zdravotně-nápravný tělocvik a  kroužek turistický, "Krajánek").

Středisko pro volný čas uskutečňilo 2. 11. 1997  "Drakiádu". Soutěžilo se o nejhezčího papírového draka a o draka, který vzlétne nejvýše. S organizací pomohla redakce školního časopisu "Všenorská trefa". Odměnou pro soutěžící byla barevná fotografie. 16.  11. 1997 se ve spoluprácí s farností Řevnice uskutečnil Koncert duchovní hudby. V  sobotu, 29. 11. se na I. stupni ZŠ konala předvánoční keramická dílna pod vedením paní Hany Bláhové. Zájemci si mohli zkusit vyrobit svícen, zvoneček nebo jiný malý dárek pro své blízké nebo pro sebe. Středisko pro volný čas dětí a mládeže uspořádalo v kostele sv. Václava dne 6.  12. 1997 koncert "Velcí mistři duchovní hudby". Účinkoval Komorní orchestr UK Praha Colegium Paedagogicum. Ve stejný den byla v  tělocvičně ZŠ zahájena vánoční prodejní výstava (ve spolupráci se Všenorskou knihovnou).

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

V březnu se skauti zúčastnili prohlídky Zbraslavi a  blízkého okolí. V  dubnu byla v prostorách ZŠ uspořádána výstava. Děti podnikly jednodenní výlet s vařením. 17. 5. 1997 proběhlo okresní kolo Svojsíkova závodu, tentokrát na Jílovišti. Všenory byly zastoupeny dívčí družinou, která závod ukončila s průměrným výsledkem. Pokračovala stavba klubovny v zahradě ZŠ (2. stupeň). Jednalo se hlavně o úpravy terénu v blízkém okolí stavby. V květnu se skauti vypravili do Náprstkova muzea, kde si prohlédli stálou expozici i výstavu se skautskou tematikou. Odpoledne věnovali prohlídce bludiště a rozhledny na Petříně. Světlušky a vlčata pěšky, skauti na kolech, si v květnu vyrazili na místo budoucího letního tábora v Mokrých Vratech u Voznice. Do prázdnin pak probíhaly brigády na úpravu tábořiště a vyráběly se podsady pro stany. 22. 6. 1997 se pak skauti podívali do Prahy, kde probíhalo skautské setkání (jamboree) a zúčastnili se průvodu Prahou. 12. 7. 1997  vyrazili na letní tábor, tentokrát zcela pravý skautský, na "zelené louce". Počasí bylo velice deštivé, ale nálada všech výborná. Celotáborová hra se tentokrát jmenovala "Stavba Kanadsko-pacifitské magistrály". Děti se vrátily do Všenor 26. 7. 1997. V srpnu se uskutečnil táborák u Hojerů, s účastí anglických skautů. Na podzim se konaly jednodenní výlety, starší na kolech, ostatní pěšky. Dne 18. 10.  1997 se ve Všenorské knihovně promítal film z letního tábora pro děti i  rodiče. 22. 11. 1997 skauti navštívili představení "Mauglí" v Národním divadle. Podzimní prázdiny strávili skauti v Ramzové. 27. 11. 1997 se v  Hotelu a restauraci Zdenka promítaly filmy ze skautských táborů: Spolí u  Třeboně, Hradiště (1970) a Chlum u Volar (Šumava). Pozváni byli především starší všenorští a černošičtí skauti. Ve dnech 19. - 23.  12.  1997 byl uspořádán výlet na hory.

JUNÁK - středisko Všenory

Ing. Eliška Bubníková se v lednu 1997 obrátila na heraldický podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na jeho doporučení pak na Heraldickou společnost v Praze se žádostí o  vypracování návrhu znaku a  praporu obce Všenory. Vypracovaný návrh, obsahující výtvarné zpracování i popis znaku obce Všenory, praporu obce Všenory včetně důvodové zprávy pak byly zaslány Parlamentu České republiky s žádostí o udělení znaku a praporu obci Všenory.

Návrh znaku obce Všenory: Zlato - modře čtvrcený štít v 1. a 4. poli je černá sviní hlava se stříbrnou zbrojí a  červeným jazykem. Ve 2. a 3. je vzlétající stříbrný holub s červenou zbrojí.

Návrh praporu obce Všenory: List praporu je rozdělen na osm stejných vodorovných pruhů. První a pátý je černý, druhý a šestý žlutý, třetí a sedmý bílý, čtvrtý a osmý modrý.

Politický a kulturní život, Znak a prapor obce

Na základě výzvy starostky obce se 12. 7. 1997  konala (v prostorách OÚ) sbírka na pomoc postiženým záplavami na Moravě a  ve východních Čechách. Postupně přišlo asi 200 občanů, kteří přinesli věcné dary i  peníze. Celkem bylo vybráno 69 360 Kč. Peníze byly po konzultaci s OÚ Praha-západ poukázány na konto postižené obce Česká Ves v  okrese Jeseník na č. ú. 15850-848/0800. Odvezeny byly rovněž dvě AVIE nashromážděných kvalitních věcí. Někteří obyvatelé Všenor se dotazovali, zda bude pomoc obce pokračovat dále, a tak bylo po dohodě s Obecním úřadem obce Česká Ves dohodnuto, že další případné příspěvky občanů Všenor budou průběžně zasílány na konto obce Česká Ves.

Sbírka na pomoc oblastem postiženým záplavami

Budova bývalého místního kina byla v restituci vrácena původním majitelům. Pokus o pronajmutí a zprovoznění kina byl neúspěšný, takže se nepromítá. V současné době je majitelem této nemovitosti pan Jaroslav Vávra ze Všenor.

Místní kino

Během roku 1997 přešla Všenorská knihovna na elektronický výpůjční systém. V katalogu je již 1300 knih. Možnosti půjčování s pomocí elektronického katalogu využívají Základní škola ve  Všenorech a  Základní škola v Lišnici. Děti si vyhledají knihu v katalogu a paní ředitelka, Mgr. Jana Čiháková, ředitelka ZŠ v Lišnici, jim knihu vyzvedne ve Všenorské knihovně a přiveze. Děti ve Všenorech si knihu vypůjčí přímo v knihovně.

Dne 2. 5. 1995 vyšel v Mladé frontě Dnes článek pod názvem "Všenory našel na Internetu rodák v Americe." Středisko pro volný čas dětí a  mládeže pořádá pod vedením PhDr. Hříbka kurzy Internetu. Uživatelé knihovny se naučili Internet využívat ve výpůjčních hodinách knihovny. Využívá se i elektronická pošta.

Rodina Hojerových věnovala do Všenorské knihovny první putovní celodřevěnou knihovničku ze Zbraslavi. Používala se na Obecním úřadě v  Horních Mokropsích.

Ing. Markéta Šindelářová věnovala částku 5000 Kč na hrazení zřízení přímé telefonní linky pro knihovnu (9919434).

21. 10. 1997 proběhl ve Všenorech seminář zaměřený na školní knihovny. Na přípravě semináře se podíleli PhDr. Zdeněk Jonák z  Výzkumného ústavu pedagogického, Mgr. Jana Čiháková, RNDr. Renata Fejfarová, PhDr. Ivan Hříbek a Mgr. Alena Sahánková. Zájem o seminář byl značný. Na společném dopoledním zasedání v restauraci Na Staré Rychtě vyslovila PhDr. Jana Sodomková, ředitelka odboru knihovnictví Národní knihovny v Praze, poděkování přítomné starostce, Ing. Bubníkové, za podporu její i zastupitelstva v otázce modernizace a celého pojetí Všenorské knihovny a za pochopení pro nové prvky, jako je Internet, které se v brzké době stanou zcela samozřejmou záležitostí.

Po obědě bylo pro účastníky připraveno malé pohoštění (dodala Sylva Karasová). Odpolední program se dělil do dvou sekcí: Internet pod vedením PhDr. Hříbka a sekce RNDr. Fejfarové věnované knihovnám na 1.  stupni ZŠ v Soukromé základní škole Sluníčko. Po ukončení semináře využili někteří z účastníků možnosti podívat se do Základní školy v  Lišnici, kterou řídí Mgr. Jana Čiháková. Posezení ve  škole bylo velmi hezké. Zúčastnila se i starostka Ing. Eliška Bubníková.

Filmová povídka

"Láska až za hrob" je název filmové povídky, jež se natáčela v září a říjnu 1997. Zvukový záznam vznikal o vánočních prázdninách. Za kamerou stál Ivo Štecha. Scénář si napsaly děti a také si ve filmu zahrály. Začátkem roku 1998 se bude film promítat veřejnosti ve Všenorské knihovně. Smyslem natáčení filmu bylo nejen přiblížení zajímavých technik dětem, ale i vhodného naplnění volného času.

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka

Ze zprávy o činnosti ČZS ve Všenorech vyplývá, že každým rokem klesá členská základna (úmrtím, vystoupením starších členů nebo vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků). Převážná většina členů je pasivní a nezúčastňuje se akcí. Činnost byla v roce 1997  zaměřena na individuální konzultace, rady zahrádkářům na výborových schůzích, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v  klubovně, přednášky, besedy a půjčování knih i odborných publikací z  knihovny ČZS.

Členská známka má cenu 30,- Kč ročně a často bývá jediným poutem člena s mateřskou zahrádkářskou organizací.

Výbor pracoval v roce 1997 v nezměněné sestavě: Miroslav Beneš, Jaroslava Holubová, Jaroslav Kraml, Ota Lébl, František Michek, Jaroslav Pejša, Vladimír Šenigl a Markéta Víchová.

Aby se mohlo moštovat, musely se obnovit zchátralé a  nevyhovujíví součásti lisu na ovoce tím, že byla zadána výroba lisovací desky a  roštů v celkové hodnotě kolem 7.000,- Kč. Problémy byly i s  vodou. Moštovalo se však sedmkrát.

V souvislosti se svým projektem"Centrum pro inprovozaci v umění" uplatňoval Jiří Stivín určité nároky i na Český zahrádkářský svaz ve  Všenorech, což bylo nepřijatelné, a proto došlo k  řadě jednání. Pan Stivín projevil zájem o objekt zahrádářů s tím, že místo terasy by rád vybudoval bytovou jednotku a využíval i klubovnu a  sklepy. Rozhodně trval na tom, že schody, které vedou do klubovny, jsou na jeho pozemku. Zahrádkáři nesouhlasili. Proběhla složitá jednání včetně jednání s  Katastrálním úřadem, Obecním úřadem ve Všenorech atd. Výsledkem je, že klubovna zahrádkářů snad zůstane zachována.

Český zahrádkářský svaz

Činnost klubu byla v roce 1997 po zimní přestávce zahájena v březnu, a to opět v klubovně SK Všenory na hřišti kopané, kde byli účastníci setkání seznámeni s programem schůzek a byli informováni o chystaném výletě. V dubnu a v květnu byly promítány diapozitivy z  dovolených v  cizině (Itálie, Francie). V červnu byl uspořádán zájezd do Jižních Čech. Navštíven byl zámek Český Krumlov, Rožmberk, klášter ve  Vyšším Brodě. Ti zdatnější si udělali pěší túru k Čertově stěně. Všichni účastníci zájezdu byli nadmíru spokojeni. Na tento zájezd přispěl OÚ Všenory. V srpnu byl již tradičně uspořádán výlet do Hořovic na setkání hráčů na heligón z celé republiky. V září byla uskutečněna návštěva Berouna, kde jsou pravidelně pořádány "Posvícenské oslavy". Koncem září se konal zájezd do Strže, kde je památník Karla Čapka, a na zámek v  Dobříši. V říjnu proběhla opět schůzka s promítáním diapozitivů, tentokrát z Turecka. Při hudbě, zpěvu a malém občerstvení byl na listopadové schůzce uzavřen rok. Na každé schůzce jsou účastníci informováni o některé knižní novince a je čtena krátká ukázka. Průměrná účast bývá 30-35 důchodců. Činnost klubu je umožněna i díky ochotě SK Všenory, který bezplatně zapůjčuje klubovnu.

Klub důchodců

Koncem léta začal v naší farnosti římskokatolické církve působit Jáhen Mgr. Jaroslav Konečný. Vypomáhá panu faráři Josefovi Pecinovskému. Pan Jáhen Konečný má hlubší hudební vzdělání, což dobře působí na rozvoj duchovního života.

Popelka Nazaretská

10.5. 1997 se ve všenorském kostele sv. Václava konal koncert s recitací "Popelka Nazaretská". Text Víta Petrů pro sbor a orchestr upravil Páter Karel Bříza. Dílo provedl LUDUS MUSICUS.

Adventní koncert

Šestého prosince ožil kostel sv. Václava ve  Všenorech překrásnými tóny velkých mistrů duchovní hudby jako jsou J.V. Stamic, P.Warlock, F.X. Brixi, A. Vivaldi a W.A. Mozart. Účinkoval Komorní orchestr UK Praha Collegium Paedagogicum, jehož uměleckou vedoucí je Doc.  Marka Perglerová. Zpívala Simona Marklová. Na housle hrála Marka Perglerová. Dále účinkovali Jiří Markl, Pavla Drahorádová a Pavla Jurásková. Koncert připravilo Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Ředitelka Eva Tomisová uvedla koncert. V kostele plném dětí i  dospělých vládla příjemná atmosféra. Posluchači si odnesli nejen krásný zážitek, ale i dáreček od dětí z výtvarného kroužku Střediska pro volný čas, vedeného paní Hanou Bláhovou. Půlnoční mše byla uskutečněna 24. 12. 1997 v 21.30 hod. a Slavnost NAROZENÍ PÁNÉ 25. 12. 1997 v 8.00 hod.

Církev

Všenorský zpravodaj

Neodmyslitelnou součástí života v obci je vydávání Všenorského zpavodaje. V roce 1997 vyšel 4x. Šéfredaktorem je Ivo Štecha. Při přípravě čísla pomáhají Ing. Eliška Bubníková a  pan František Horák. Technickou úpravu zajišťuje PhDr. Ivan Hříbek. Zpravodaj tiskne firma Novotný z Dobřichovic.

Videokronika obce

Ivo Štecha pokračoval během roku v zachycování zajímavých okamžiků v životě obce. První promítání bylo uskutečněno u  příležitosti otevření výstavy "Zámečnická dílna mistrů Taušů" ve  Všenorské knihovně. V druhé polovině roku se věnoval dokončení dalšího z  dílů videokroniky. V tomto případě namlouvala komentář paní Eva Tomisová.

Výstava Zámečnická dílna mistrů Taušů

V červnu se uskutečnila projekce videokroniky 96, 97 při příležitosti otevření výstavy Zámečnická dílna mistrů Taušů. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotokopie patentů, fotografie, účty a  další dokumenty z  historie této dílny. Ve vitríně byly umístěny ukázky práce. Ještě před likvidací samotné dílny na jaře 1997 se podařilo vytvořit videozáznam. S  tímto dokumentem se návštěvníci seznámili. Otevření výstavy se zúčastnila manželka Josefa Tauše ml., paní Pavla Taušová. Na závěr odpoledne promítl pan Ivo Štecha své snímky. Jejich prostřednictvím mohli účastníci akce nahlédnout do tajů lodního modelářství a  potěšit se krásami Alp.

Kde se o nás píše

Mladá fronta Dnes věnuje páteční přílohu jednotlivým regionům. A tak se občas píše i o  Všenorech. Kromě zpráviček o tom, co je nového, se zde najdou programy výletů. I ve Večerní Praze se najdou tipy na výlet, např. článek "Kolem Cukráku pod Kazín" (4. 4.  1997).

Brožura

Okresní úřad Praha-západ vydal brožuru "Základní informace pro obyvatele", které radí, jak jednat v případě vzniku mimořádné události, havárie, nehody v okrese Praha-západ.

Vydavatelské aktivity, dokumentace

Vánoční prodejní výstava

V sobotu i v neděli probíhala v tělocvičně Základní školy Všenory vánoční prodejní výstava. Hlavní část tvořily obrazy Marcely Horáčkové, absolventky Lidové školy umění u mal. Šteflové a  Výtvarné školy uměleckých řemesel. Již podruhé představila výsledky své keramické činnosti paní Zuzana Andrejsková. Jiří Horáček vystavoval voskové svíčky, dřevěné betlémy, perníčky a jiné drobné vánoční výrobky. Sl. Klára Novotná zde předvedla kolekci čtyř vánočních pohledů, jako vystřižených z dob našich babiček, které jsou její tiskařskou prvotinou.

K shlédnutí zde byly i výrobky Všenoráčku, drobné dárky. Prostory tělocvičny, provoněné svíčkami, Františkem a čerstvými smrkovými větvemi, vítaly za zvuků koled návštěvníky, kteří si mohli nejen prohlédnout, ale i vybrat z připravené nabídky. Celou akci připravily Středisko pro volný čas dětí a mládeže a Všenorská knihovna.

Centrum pro improvizaci v umění

Známý jazzmann Jiří Stivín je rozhodnut založit ve  Všenorech, v bývalém mlýně, který získal zpět v rámci restituce, Centrum pro improvizaci v umění. Má v  úmyslu tak připravit místo pro talentované osobnosti, které se chtějí nejen v hudbě, ale i v jiném umění uplatňovat netradičním způsobem. Záměrem centra je podporovat originalitu jedinců, hledat a využívat silné stránky osobností a  zakládat jedinečné projekty, společné i  individuální akce, workshopy. V  budově Mlýna ve Všenorech čp. 217 by mělo být studio s možností nahrávání hudebních a vizuálních akcí, včetně zázemí, studovny, počítačů atd. Dílny by měly být zaměřeny na hudbu, divadlo, pohyb, výtvarné umění, film, video a literaturu. Každou dílnu by měla řídit známá osobnost mezinárodního formátu. Jiří Stivín zodpovídá svou společností "Stivín Quodlibet System", s. r. o., (SQS) za zajištění provozu a svou osobností za ideu a náplň činnosti. K  uskutečnění celého projektu je třeba rekonstrukce mlýna ve Všenorech.

Starostka Ing. Eliška Bubníková se na základě osobního pozvání zúčastnila setkání s Jiřím Stivínem v Jazz klubu REDUTA 30. 9. 1997, kde kromě krátkého vystoupení seznámil Jiří Stivín přítomné s  projektem. Současně bylo pokřtěno CD "Mein junges Leben hat ein End".

Laco Deczi
CD Laco Deczi "Live in Všenory" se prodává nejen v  prodejnách, ale i na Internetu na adrese: http://www.acron.cz.

Umění

Olympia Wellness
Sportovní centrum v areálu Krijcos, s.r.o., bylo otevřeno 8. 2. 1997. Areál se dělí do dvou částí. Ve sportovní - FITNESS najdou své uplatnění vyznavači squashe na 3  kurtech ASB (splňují podmínky pro pořádání světových turnajů), ale i  příznivci posilovny na 54 strojích, aerobní zóny na kolech, veslicích a  steprech. Připraveny jsou hodiny aerobicu, rehabilitační cvičení, karate, cvičení pro děti a  další sportovní kurzy. V provozu jsou solárium, whirlpool a sauna. V  nabídce jsou i masáž a rehabilitace. Prováděny jsou diagnostické prohlídky. K dispozici jsou fitbar, kadeřnictví, kosmetika, manikura s  modeláží, a prodejna sportovního oblečení. Druhou, zábavnou částí sportovního areálu je BOWLING BAR OLYMPIA. Návštěvníci zde naleznou 6  profesionálních drah BRUNSWICK s  certifikátem pořádání světových turnajů, billiardovou hernu doplněnou šipkovými trenažéry. Jsou zde i  možnosti pro pořádání seminářů a  menších konferencí a anglická hospoda s  anglickým a českým pivem.

Dne 6. 2. 1997 proběhlo v areálu Olympia Wellnes mistrovství světa ČR veteránů ve squashi. Mezi favority patřil bývalý hokejový reprezentant Jaroslav Pouzar.

Fotbal - Všenorský sportovní klub
Všenorský SK (dobrovolné sdružení sportovců a  občanů) vznikl v roce 1993 z původní Tělovýchovné jednoty Tatran Všenory. Základním posláním je organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do mistrovských soutěží okresu Praha-západ. Všenorský SK rovněž umožňuje užívat svůj sportovní areál širokou veřejností. Vlastní hospodářská činnost napomáhá k získání finančních prostředků. Sportovní areál provozuje a především udržuje aktivní fotbal v obci. V čele výkonného výboru je Jaroslav Majer. Členy pak Vilém Macourek (hospodář), Stanislav Drážný (vedoucí A mužstva), Aleš Liber (vedoucí mládežnických družstev), Stanislav Večerník (sekretář), Radek Kacovský a Milan Rosenbaum. Všenorský SK má zapojena dvě družstva v okresních soutěžích. A  mužstvo hraje III. třídu a v po podzimní části soutěže v roce 1997 je umístěno na 3. místě. B mužstvo hraje soutěže ve IV. třídě. Družstva mládeže se umísťují na předních místech v okrese. Pan Aleš Liber věnuje výchově mládeže veškerý volný čas. Členové Všenorského SK provádí sběr a  nakládku železného šrotu (sběrné místo je pod sportovním areálem). Finančních prostředků pak SK využívá k rozvoji tohoto sportu. Již několik let poskytuje Všenorský SK klubové prostory zdarma Klubu důchodců.

Házená - Ženy

Stalo se již tradicí, že na 1.  máje probíhá zápas v  házené. Rovněž v roce 1997 se uskutečnilo utkání, tentokrát mezi začínajícími hráčkami (hrají rok) a bývalými hráčkami. 15. 10. 1997  hrála děvčata na domácím hřišti proti Vršovicím. Zápas skončil 7:7.

Stolní tenis

Dne 23. 10. se konal v tělocvičně ZŠ Štěchovice okresní přebor žáků a žákyň ve stolním tenise. Přeboru se zúčastnili i  žáci ze Základní školy Všenory. V pořadí byli třetí. Starší žákyně byly rovněž třetí. Celkově se Všenory umístily na 13.  místě ze 14 družstev.

Soutěž o pohár ředitele školského úřadu Praha-západ

V této soutěži byly dvě různé hry: kopaná a stolní tenis. Hráči ZŠ Všenory se celkově opět umístili na 13. místě z 15.

Czech Downhill Open'97

Dne 27. 4. 1997 se ve  Všenorech uskutečnil cyklistický závod. Ostatní závody se konaly na Sázavě, v Řevnicích, v  Praze a ve Špindlerově Mlýně.

Přechod přes Brdy

Zimní přechod brdským hřebenem (35, 15, 15km) se startem na železniční zastávce Všenory se konal dne 15. 2. 1997.

Král Šumavy '97

Dne 6. 9. 1997 se kromě krátké a  dlouhé trasy konal závod horských kol na 60 m. Pořadatel byl Triatlon Klub Klatovy. Uvádíme to proto, poněvadž bylo ve výsledkové listině na Internetu uvedeno, že se na 54. místě z 296  umístil pan Zbyněk Vopava ze Všenor s  časem 03:10:26. Čas vítěze byl pro srovnání: 03:02:14.

Sport

Tento rok bylo opět dosti studené počasí. Často pršelo. V polovině února se objevily na řece Berounce kry. V okolí Černošic uvolněné ledy zatopily zejména rekreační objekty. Nelze se však nezmínit o ničivých záplavách, tzv. stoleté vodě, která postihla Východní Čechy a celou Moravu. Asi třetina území ČR tak zůstala pod vodou. Záplavy začaly 7.  7.1997 a trvaly zhruba tři týdny. Následky přetrvávaly do konce roku 1997 a budou se napravovat roky.

Počasí

Pro stav životního prostředí v roce 1997 platí to, co bylo napsáno v  roce 1995 a 1996. Stav řeky Berounky je stále špatný. Ovzduší si lidé kazí především topením a spalováním odpadů v kamnech. Obecní úřad se přes nedostatek finančních prostředků snaží zmírnit spalování nevhodného odpadu v kamnech příspěvkem na odvoz kontejnerů umístěných na několika místech obce. U rodinných domků přibývají plynové nádrže. Někteří obyvatelé topí elektřinou. Mnohdy však rozhoduje cena paliva. Pro mnoho lidí je zatím nejdostupnější uhlí. Kvalitu vzduchu, který dýcháme, snižují zplodiny aut. Podél silnic se hromadí odpadky. Odkládají se i kusy nábytku. Gloriet opravený panem Bedřichem Homolkou je již pomalovaný a poničený. V létě byl "doplněn" o starý gauč. Obecní úřad i zastupitelstvo obce se snaží prostředí obce chránit před ničením a  devastací. Záleží však na všech, kdo ve Všenorech žijí.

Životní prostředí

Dne 10. 2. 1997 se vypravily Ing. Eliška Bubíková, Mgr. Alena Sahánková a Jaroslav Vávra za paní Františkou Vávrovou, nejstarší občankou Všenor (narozená 10. 2. 1899), aby jí popřáli hodně zdraví a  štěstí k 98. narozeninám. Byla to však poslední návštěva. Paní Františka Vávrová dne 17.  7. 1997 zemřela.

V současné době je nejstarší občankou obce paní Eliška Jirešová, narozená 7. 7. 1904.

Dne 7. 11. 1997 se dožil devadesáti let pan Josef Homolka. Blahopřát přišli i starostka obce, Ing. Eliška Bubníková. V  roce 1997 se narodilo 15 dětí: Narodilo se 15  dětí: Luboš Papoušek, Izabela Kovaříková, David Valla, Šimon Picmaus, Simona Štorková, Michaela Vávrová, David Havrda, Gabriela Panochová, Martin Kischer, Tomáš Panýrek, Filip Kahoun, Petra Tichá, Pavel Horák, Veronika Sovová a  David Ouertani.

Během roku 1997 zemřelo 20 občanů: Karel Šípek, Ing. Stanislav Nemrich, Anastázie Paulová, Miloslava Koryntová, Antonín Humhal, Marie Staňková, Otakar Kouba, Zdeněk Rambousek, Jindřich Petrlík, Adolfína Homolková, Marie Mlejnková, František Vacek, Františka Vávrová, Antoním Kovář, Josef Fürst, Josef Pitrman, Anežka Velíšková, Ing. Maria Hnízdilová, Zdeňka Korbová a Marie Nováková. V Domově důchodců zemřelo 18 lidí.

Pohyb obyvatelstva

Živá část památného stromu, který již přes čtyři staletí pomyslně dělí Horní Mokropsy od Všenor, se vlivem tíhy koruny začala jakoby odklánět od staré nekonzervované části (Foto). Z tohoto důvodu se OÚ obrátil na referát životního prostředí Okresního úřadu Praha-západ. Jeho pracovníci se začali společně s firmou Michael Toul zabývat stavem dubu. Snahou všech zúčastněných je, aby strom, který dle odborníků pomalu dožívá, si uchoval život co nejdéle to půjde. Dub patří mezi nejstarší stromy ve středních Čechách.

Noví majitelé domu č.302 v důsledku obnovy fasády odstranili pamětní desku "Rodný dům Květoslava Mašity". Pan Čenský ji "vzal z ulice" a  odevzdal na OÚ, kde je prozatím uložena.

Různé: Dub - přírodní kulturní památka

V březnu a dubnu byla na obloze k vidění Hale - Boppova kometa. Svítila velice jasně a nedala se přehlédnout. Někteří občané se zúčastnili pravidelných pozorování hvězdářským dalekohledem přímo na Štefánikově hvězdárně na Petříně v Praze. Šlo o výjimečný astronomický úkaz.

Hale Bobbova kometa

Dne 16. 9. 1997 došlo na večerní obloze k úplnému zatmění měsíce. Řada občanů vyšla na večerní procházku, sledovat neobvyklou podívanou.

Zatmění měsíce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
déšť 19 °C 11 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.09m/s
tlak1011hPa
vlhkost95%
srážky13.93mm