Obec Všenory
ObecVšenory

Knihovní a výpůjční řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka        

V souladu se zřizovací listinou Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka ve Všenorech, schválenou zastupitelstvem obce  dne 15.1. 2002  a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen Knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Provozovatelem  Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Obec Všenory (Obecní úřad  Všenory, U Silnice 151, 252 31  Všenory, tel. 257711010). E-mail Všenorské knihovny: knihovna@vsenory.cz  Součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Centrum Mariny Cvětajevové, které se rovněž řídí tímto Výpůjčním a knihovním řádem.

Knihovna je evidována od roku 2002 na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2010. Sigla knihovny je ABG521. Oznámení o zpracování osobních údajů bylo Úřadem pro ochranu odobních údajů registrováno 28. 12. 2001 (č. registrace 00013920/2001).

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby,

meziknihovní služby,

informační služby:

informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, informace z oblasti veřejné správy,ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup na internet. lekce knihovnicko-informační  přípravy pro děti a mládež, výchovné a vzdělávací a kulturní akce pro čtenáře.

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje Knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: administrativní úkony spojené s registrací uživatelů.  Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou Knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

Informace poskytované v rámci informačních služeb Knihovny nejsou poskytováním informací státním orgánem ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale mají charakter knihovnických a informačních služeb ve smyslu § 4 zákona č. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  právnická nebo fyzická osoba  - občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v zemích EU, starší 15 let,na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů uživatele a po písemně projeveném souhlasu s pravidly KŘ.

Čtenář mladší 15 let musí mít písemný souhlas rodičů nebo  jiného zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště.

Čtenář může poskytnout nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Bez řádné registrace není možné uživateli poskytovat absenční služby.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

nebo jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

případně je možné je půjčit pouze presenčně,

nebo by  jejich půjčování  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

či  byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny,

nebo  jsou součástí expozice v Centru Mariny Cvětajevové, literárního muzea.

Čl. 8

Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si prohlédnout  dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si případný zápis závad ve výpůjčním tiskopise nebo o zápis závad požádat, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku  na potvrzení o výpůjčce.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně i písemně.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo Knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho fyzickém předložení.

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5  dokumentů. O zvýšení počtu výpůjček rozhoduje knihovnice.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné) dle ceníku, který je přílohou č. 1 k tomuto KŘ.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se z fondů knihovny neposkytují. Poskytují se z  fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je v tom případě s ní povinen zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou. Čtenáři  mohou po první upomínce požádat o prodloužení výpůjční lhůty.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení  

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Ruší se Knihovní řád ze dne 15. 1. 2002.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků  Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

Poučení o ochraně osobních údajů

Schválil Ing. Zdeněk Seidler 

Ve Všenorech                                                          

dne  30.10. 2018                                                                                

Příloha 1

Ceník placených služeb Všenorské knihovny  a Informačního centra Berounka včetně Centra Mariny Cvětajevové

I. Evidenční poplatky

 - jednorázový evidenční poplatek za  jednorázové využití služeb Všenorské knihovny a Informačního    centra Berounka (bez vystavení průkazu)                                                                                                                      50 Kč         
 -  evidenční poplatek za 12 kalendářních měsíců
studenti, rodiče na MD, důchodci, ZTP                                                                                           60 Kč

-ostatní (výdělečně činní)                                                                                                             120 Kč

II. Poplatky z prodlení

1. a 2. upomínka  jen v případě, že je nutno ji zasílat poštou                                                                10 Kč

3. upomínka                                                                                                                                30 Kč

4. upomínka                                                                                                                                40 Kč

Vymáhání soudní cestou podle nákladů s tím spojených

III.  Ztráty

Ztráta  publikace  -   pořizovací cena dokumentu

Ztráta  publikace  -  v případě pořízení fotokopie dokumentu  knihovnou se hradí  cena  této kopie

Příloha 2

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu 

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářské registrace v Knihovním a výpůjčním systému KP - Verbis, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání, požadavky na rešerši, odborné dotazy, požadavky na knihy.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace.  Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi  Verbis.  Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Knihovna se řídí rovněž Směrnicí pro nakládání s osobními údaji.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka, U Silnice 151, 252 31 Všenory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, sobota 28. 1. 2023
mírné sněžení 2 °C -2 °C
mírné sněžení, severozápadní větřík
vítrSZ, 2.25m/s
tlak1024hPa
vlhkost81%
sněžení0.31mm