Obec Všenory
ObecVšenory

Koncepce

Koncepce Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka na období  2018–2021

OBSAH

 • Úvod
 • Východiska
 • Hlavní úkoly
 • SWOT
 • Silné stránky
 • Slabé stránky
 • Příležitosti
 • Hrozby

Priority budoucího rozvoje

 • Racionalizace a změna některých činností
 • Propagace služeb
 • Nové služby
 • Prostory
 • Ochrana fondu
 • Ochrana osobních údajů

Úvod

Koncepce Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka vychází z návrhu celostátní Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017- 2020 s výhledem do roku 2025: Společně tvoříme nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Cílem koncepce je stanovit na období 2018 - 2021 základní rámec činnosti, provozu a rozvoje Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka začleněné do celostátní sítě knihoven a registrované u Ministerstva kultury.

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen Všenorská knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního  zákona.

Provozovatelem  Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Obec Všenory (Obecní úřad  Všenory, U Silnice 151, 252 31  Všenory, tel. 257711010). E-mail Všenorské knihovny: knihovna@vsenory.cz  Součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Centrum Mariny Cvětajevové, literární muzeum.

Knihovna je evidována od roku 2002 na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2010. Sigla knihovny je ABG521. Oznámení o zpracování osobních údajů bylo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrováno 28. 12. 2001 (č. registrace 00013920/2001).

Práce s informacemi je činnost v dynamickém prostředí. Nemá proto smysl vytvářet detailní plán prací.  Koncepce se zabývá úkoly v obecné rovině.

Východiska

Všenorská knihovna je veřejná knihovna, která poskytuje výpůjční služby, buduje knihovní fond,   spravuje elektronický výpůjční knihovnický systém Verbis, online katalog Portaro,  odpovídá na dotazy  uživatelů (např. z historie Všenor a okolí, z oblasti veřejné správy), poskytuje vzdělávací služby (např. lekce knihovnicko-informační přípravy pro děti a mládež), odborné semináře, odborně zaměřené vycházky ), kulturní služby a poradenské služby ohledně získávání dokumentů a informací z knihoven a informačních pracovišť v rámci České republiky a zahraničí a přístup na internet.

Začlenění do celostátní sítě knihoven v ČR poskytuje řadu výhod, např. „výjimky“ z autorského práva, inventarizaci knihovního fondu formou revize, jednodušší a levnější přístup k některým informačním zdrojům a možnost využívat dotace.

Všenorská knihovna se kromě běžných knihovnických a informačních služeb specializuje na regionální literaturu a regionální informace. Pozornost je věnována  práci se čtenáři, především s dětskými. Velmi dobrá je spolupráce se  Základní školou a mateřskou školou Josefa Kubálka.

Hlavní úkoly

akvizice, zpracování a zpřístupňování dokumentů

výběrová dokumentace regionálních článků

správa online katalogu a výpůjčního systému dostupného veřejnosti

zodpovídání odborných dotazů, rešeršní činnost

tvorba a správa webových stránek v rámci webu obce Všenory

digitalizace dokumentů

propagace v regionálním a odborném tisku, tvorba vlastních propagačních materiálů

pořádání geologických, ornitologických a vlastivědných vycházek

pořádání odborných seminářů a kulturních akcí

práce s dětmi a mládeží (školní lekce, pasování, Bookstart, Noc s Andersenem)

meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba

SWOT

Významné vnější a vnitřní vlivy, které aktuálně na provoz knihovny působí, popisuje  SWOT analýza:

Silné stránky

výhody, které plynou ze zapojení do informační sítě knihoven

znalost regionu z hlediska vydávání  publikací a periodického tisku

vlastní  automatizovaný knihovnický systém

pestrá, věková i odborná skladba uživatelů

know-how v oblasti sběru regionálního tisku a informací

vlastní webová prezentace v rámci webu obce Všenory a její aktualizace

vlastnictví jedinečných a v některých případech unikátních regionálních publikací a publikací, vztahujících se k osobnostem, např. k Marině Cvětajevové

součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka je Centrum Mariny Cvětajevové – literární muzeum

digitalizace obecních a školních kronik

absolvování  kurzu „Digitalizace v knihovnách“ Moravské zemské knihovny a další odborné vzdělávání dle nabídky a potřeb

dobrá ochrana dokumentů ve fondu

prostory čítárny jako vhodné místo pro studium a četbu literatury, možnost využívání wifi

možnost využití přilehlého sálu s projektorem pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé i žáky Mateřské školy a Základní školy Josefa Kubálka

velmi dobrá spolupráce se  Základní školou  a mateřskou školou Josefa Kubálka

blízkost železniční zastávky

spolupráce s odborníky a odbornými institucemi v ČR i v zahraničí

Knihovna je financována z veřejných rozpočtů, proto je nutno dlouhodobě sledovat její společenský a ekonomický  přínos a  hodnotit výkon  a efektivitu jednotlivých služeb

Maximálně efektivně využívat prostředky  na vlastní provoz

Slabé stránky

nedostatek personálních kapacit na rozvoj služeb mimo běžný provoz

nutnost  pořádání vzdělávacích a kulturních akcí mimo běžné hodiny Všenorské knihovny ve volném čase knihovnic

nedostatečnost webové aplikace z hlediska potřeb knihovny

slabá spolupráce knihoven v okolí

stále nedostatečné  povědomí uživatelů o možnostech využívání speciální literatury pro zahrádkáře a včelaře, která je na dobré úrovni díky spolupráci s odborníky

nulová propagace služeb na sociálních sítích

absence samostatného prostoru pro děti a mládež

menší zájem starších žáků o návštěvu knihovny přesto, že se průběžně zvyšuje

Příležitosti

komplikovaná oblast autorských práv

neustále se proměňující uživatelská rozhraní a možnosti vyhledávání jednotlivých elektronických informačních zdrojů, přístupných zdarma

možnost využívání portálu Knihovny.cz

rubrika Co je nového ve Všenorské knihovně ve Všenorském zpravodaji

vznikající Centrální portál knihoven (dále jen CPK), který se zřejmě do budoucna stane hlavním přístupovým bodem ke službám pro řadu uživatelů

nezastupitelná role knihovny v obci i v celém regionu

vytvoření koncepce knihovny

prezentace knihovny jako pevné součásti služeb obce

vytvoření knihovny jako komunitního centra, posílení relaxační role      knihovny

Hrozby

neustálé změny v legislativě

obtížně stanovitelná užitečnost některých služeb (nelze hodnotit prostý počet uživatelů, rozhodující může být i to, k čemu daná informace v konkrétním případě poslouží)

právní překážky v podstatě znemožňující knihovnám půjčovat dokumenty, které nejsou na fyzických nosičích

stále se zvyšující počet volně dostupných elektronických informačních zdrojů

sílící samoobslužnost řady volných elektronických informačních zdrojů

mizející hranice mezi  bibliografií a knihovním katalogem

konkurence Googlu

nereálnost nasazení tzv. discovery systémů vzhledem k velikosti knihovny (a jejím personálním a finančním možnostem – např. knihovnický systém KOHA)

průběžné  zvyšování cen tištěných knih a nabídka levnějších elektronických knih

rostoucí škála zařízení, na kterých uživatelé využívají obsah (což klade větší nároky na vývoj a údržbu vlastních systémů)

vzrůstající požadavky na zabezpečení informačních systémů

rostoucí požadavky na ochranu osobních údajů

Priority budoucího rozvoje

Racionalizace a změna některých činností

Cíl: Zlepšit návštěvnost knihovny a využívání knihovnických a informačních služeb

rozšíření struktury uživatelů - zaměřit se na skupiny obyvatel, které stávající služby knihovny příliš nevyužívají  

rozšíření stávající spolupráce s 1. stupněm Základní školy a mateřské Josefa Kubálka ve Všenorech

zaměření se na žáky 2. stupně  Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka ve Všenorech

nabídka prohlídky literárního muzea Mariny Cvětajevové školám v okolí a cestovním kancelářím

mapování a poskytování informací potřebných pro život obyvatel a vytvoření informačního systému na web knihovny

zvýšení vnímání knihovny jako důležité součásti veřejného a kulturního života  obce

zvýšení  využívání regionální literatury a informací

zlepšení  komunikace  mezi knihovnou a čtenáři

dlouhodobé sledování společenského a ekonomického  přínosu  knihovny

Propagace služeb

Cíl: zlepšit povědomí o nabízených službách a zvýšit jejich využívanost

Opatření:

pokračování v optimalizaci webových stránek odpovídající současným potřebám uživatelů a nabízeným službám

pokračování v propagaci Všenorské knihovny v regionálním tisku včetně Všenorského zpravodaje

pokračování v propagaci služeb v kině Řevnice a využívat podobné příležitosti

hledat další vhodné formy propagace (např. na sociálních sítích, prostřednictvím pořádaných akcí)

pokračování v propagaci na kulturních akcích (např. stánek Všenorské knihovny)

Nové služby

Cíl:nabídnout uživatelům nové služby a informační zdroje, popř. vylepšit stávající služby o nové možnosti tak, aby pro ně byla práce s informacemi snadná

Opatření:

pokračovat v  digitalizaci jedinečných dokumentů týkající se historie Všenor z fondu   knihovny i mimo fond

plné texty digitalizovaných kronik zpřístupnit v KP na počítači  v čítárně a ty, které nepodléhají autorským právům pak v Portaru

poskytovat ve větší míře informace z veřejné správy a informace potřebné pro život obyvatel

Prostory

Cíl: uzpůsobit rozvržení prostor aktuálním potřebám, zlepšit prostředí a zatraktivnit ho

Opatření:

zajistit vymalování  prostor knihovny

vyřadit nepotřebná CD a úložné prostory využít jiným způsobem

svázat ročníky Všenorského zpravodaje a úložný prostor využít jiným způsobem

Indikátory úspěšné realizace:

realizovaná výmalba

ohlasy uživatelů na úpravy v prostorách studovny a čítárny

využití  volně přístupného archivu Všenorského zpravodaje

Ochrana knihovního fondu

Cíl: zlepšení provedení budoucí revize knihovního fondu

Opatření:

Nalepení čárových kódů do knih a načtení do relevantních záznamů o knihách do KP

Ochrana osobních údajů

Cíl:uzpůsobit práci s osobními údaji ve Všenorské  knihovně tak, aby odpovídala nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Opatření:

zajistit update knihovnického systému Verbis na verzi, která je v souladu s pravidly GDPR

zredukovat uchovávání osobních údajů v tištěné podobě všude tam, kde je to nutné nebo účelné

provoz informačního knihovnického a výpůjčního systému KP a papírové evidence využívat v souladu se Směrnicí pro nakládání s osobními údaji

Schválil Ing. Zdeněk Seidler 

Ve Všenorech                                                          

dne 15.10. 2018

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 4 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4.7m/s
tlak1027hPa
vlhkost44%
srážky0.12mm