Obec Všenory
ObecVšenory

Břetislav Štorm

1907 - 1960

Břetislav Štorm začal v roce 1917 studium na reálném gymnáziu v Rakovníku. Byl ovlivněn malířem a grafikem profesorem Rudolfem Pucholdem a cestami po kraji. Zaujala jej gotická architektura, v té době začal tvořit, šlo zejména o kresby, akvarely a první literární pokusy. V roce 1923 se přestěhoval do Prahy. Po maturitě o dva roky později byl přijat na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství  ĆVÚT.  

V roce 1926 začal spolupracovat  s nakladatelem Ladislavem Kuncířem, myšlenkový okruh Staré Říše a Jaroslava Durycha, ve velkoměstském prostředí se rychle orientuje protimodernisticky a prosazuje se svými kresbami a eseji

 • 1928 leták Societas ideis restituendis
 • 1929 revue Stěžeň, graf. úprava a s Rudolfem Mikutou převaha článků
 • 1931 absolvuje ČVUT, do 1933 vojenská služba v Hradci Králové
 • 1933 – 1939 technickým úředníkem na Krajinskom úradě v Bratislavě, později v Košicích neustálý kontakt s Čechami a s Prahou
 • 1933 návrh domu Josefa Floriana do Staré Říše
 • 1933 próza Smrt rytíře Růže
 • 1934 návrh chirurgického pavilonu ve Zvolenu
 • 1935 – 1941 rediguje a vytváří Erbovní knížky
 • 1936 se žení se Slávkou Mohalovou
 • 1937 próza Vladařství Růže
 • 1937 vstupuje do obnoveného řádu sv. Lazara Jeruzalémského jako herolt, první výstava v Institutu E. Denise v Praze, narození syna Vojtěcha
 • 1938 návrh rozšíření kostela v Brezanech u Prievidzi
 • 1939 návrat ze Slovenska („dán k dispozici Protektorátu“), působí na několika úřadech v Praze, na Mělníku, nakonec na Ministerstvu veřejných prací
 • 1939 návrh rodinného domu ve Všenorech
 • 1941 návrh rodinného domu v Jarkovicích,
 • 1943 totální nasazení v ČKD v Praze - Libni
 • 1944 onemocnění s řadou operací
 • 1945 po americkém bombardování Prahy vyproštěn z trosek nemocnice na Karlově, po rekonvalescenci nastupuje na podzim na Ministerstvo techniky, sňatek s Martou Podzemskou, působí jako výtvarný a rekonstrukční poradce Emauzského a také Břevnovského opatství a je členem správní rady hradu Karlštejna
 • 1946 insigne Univerzity Palackého v Olomouci (realizovány pouze řetězy fakult)
 • 1947 zastupuje Ministerstvo techniky v nově vytvořené Národní kulturní komisi pro správu kulturního majetku, který stát po válce převzal, jako místopředseda, zároveň přednosta a v počátku jediný pracovník jejího technického odd.
 • 1948 Svatováclavská tapiserie
 • 1950 – 1951 v Národní kulturní komisi a po jejím zrušení na Ministerstvu školství věd a umění jako referent stavebních památek I. kategorie
 • 1951 vitráže do kostela v Mšeně u Mělníka
 • 1954 ve Státní památkové správě, která r. 1958 změnila název na Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
 • 1957 insignie kanovníků Karlštejnské kapituly

Břetislav Štorm zemřel 11. února 1960 v Praze. V roce 1999 získal cenu za památkovou péči Ministerstva kultury ČR in memoriam.

 SPISY

 • Kniha kreseb Břetislava Štorma, Praha : Vyšehrad, 1939 
 • Úvod do heraldiky, Praha : Vyšehrad, 1940 
 • Architektura a pokrok, Praha : Vyšehrad, 1941 
 • Liturgické umění, Praha : Vyšehrad, 1941 
 • Ročenka pro liturgické umění 1941 (editor), Praha : Vyšehrad, 1941 


  Napsal publikace

 • 1943 Soví hrad
 • 1944 Dobrý drak
 • 1946 soubor povídek Dobrý rytíř a Stará kapitula

Působil při obnově a záchraně doslova bezpočtu památkových objektů, převážně hradů a zámků, z nichž jeho výtvarné a architektonické autorství dosud nesou Švihov, Kost a Buchlov, zatímco úpravy na Karlštejně byly odstraněny. Významné jsou i jeho návrhy zahradních zámeckých parterů v Jaroměřicích n. Rokytnou, Rájci n. Svitavou, Veltrusech, Náchodě, Mnichově Hradišti, Chlumci n. Cidlinou a Jemništi, nerealizovány byly návrhy do Liblic a do Liběchova. Nešlo nikdy o rekonstrukce, ale o autorský návrh.

Vedle architektury se věnoval užitému umění, navrhoval liturgické předměty: kalichy, monstrance a roucha, ale i šperky, profánní předměty a nábytek. V závěru života pracoval v ochraně a obnově památek. Jako grafik vynikl zvláště v heraldické kresbě, navrhoval značky, pečeti a exlibris. Graficky upravil množství knih. Zároveň byl činný jako autor básnických próz, drobných povídek a ve velké míře se zabýval publicistikou: o architektuře, životním stylu, heraldice a památkách.

architektura - realizace: Chirurgický pavilon nemocnice ve Zvolenu 1934, rozšíření kostela v Brezanech u Prievidzi 1938, rodinné domy: Florianův ve Staré Říši 1933, Dr. Hertla v Jarkovicích 1941 a vlastní ve Všenorech 1939, náhrobky: v Praze – Střešovicích, Vokovicích, v Týně n./Vlt., Poštorné a v Bratislavě

projekty: kostel v Malém Beranově 1933 a kaple v Pohořilkách 1936 (oba návrhy v realizaci deformovány), Malá Kartouza do Staré Říše 1936, hrobní kaple J. Floriana do Staré Říše 1942, kostel do Somoskö 1941, kostnice řádu sv. Lazara 1951, rozšíření kostela v Príbovcích 1949, hřbitovní kaple do Všenor 1945, kaple pro Kláštor p. Znievom 1948, úpravy kostela v Hořičkách 1952. Rodinné domy: L.Kuncíře 1931 a A. Lískovce 1949

zlatnictví: insignie Palackého university v Olomouci 1946, insignie kanovníků Karlštejnské kapituly 1957, návrhy šperků a užitných předmětů pro Topičův salon 1941

památkové úpravy na hradech a zámcích: Kosti 1955, Švihově 1953, Alšovy galerie na Hluboké n./Vlt. 1952, Buchlově 1956, Boskovicích 1953, Chlumci n./Cidl. 1959, Klášterci n./Ohří 1953 a Křivoklátě 1954, zahradní partery zámků: v Jaroměřicích n. /Rok., Rájci n./ Svit. 1951, Veltrusích 1952, Mnichově Hradišti 1950, Jemništi 1953 a v Liblicích 1950, vnitřní úpravy a instalace na Karlštejně 1956

volná kresba: Erb Kristův (několik verzí) –1939, Sv. čeští patroni 1944, Rozloučení s Karlem Schulzem – 1945

erbovníky: Erbovník Všenorský – 1945, želatinový tisk, ručně kolorováno; Rakovničtí erbovníci, záměr 1945, barevné tužkové skicy, vydáno 2008; Erbovník arcibiskupů, biskupů a opatů ČSR – 1947, tuš na pauzáku; Erbovník benediktinské kongregace Sv. Vojtěcha – 1947, želatinový tisk ručně kolorováno; Armorial (Lazarský) – 1948, želatinový tisk, ručně kolorováno; Erbovník děkanů Královské kolegiatní kapituly na Karlštejně, asi 1957, tuš na pauzáku

tapiserie: Svatováclavská legenda 1948

vitráž: kostel sv. Martina v Mšeně u Mělníka 1951

redakce, úprava, články a kresby: Ročenka pro liturgické umění 1941, Erbovní knížky 1935 – 1941 (od r. 1940 redaktorem B. Lifka)

monografie: Kniha kreseb Břetislava Štorma, Vyšehrad Praha 1939

próza: Smrt rytíře Růže, J. Hrachovina Praha 1933; Báječná zvířata obludy a nestvůry, O.F. Babler a B. Durych Olomouc 1935; Vladařství Růže, L.Kuncíř Praha 1937; Soví hrad, Vyšehrad Praha 1943; Pohádka o dobrém rytíři, měsíčník Živá tvorba č. 1 - 6 1943; Dobrý drak, L. Kuncíř 1944; Dobrý rytíř, (antologie) Vyšehrad Praha 1946; Stará kapitula, Vyšehrad Praha 1946; Poutník - J. Picka Kladno 1957; posmrtně: Strašidla (Starý poustevník), F. Štorm Praha 1992; Knížka o životě rytířském, F. Štorm Praha 1994

odborné publikace: Znaky stavu kněžského v českých zemích, Družina literární a umělecká Olomouc 1929; Patero zemských znaků – J. Hrachovina Praha 1934; Úvod do heraldiky, Vyšehrad Praha 1940; Architektura a pokrok – Vyšehrad Praha 1941; Liturgické umění – Vyšehrad Praha 1941, posmrtně: Základy péče o stavební památky SÚPPOP Praha 1965, NPÚ Praha 2007; O. J. Blažíček a kol. Slovník památkové péče, STN Praha 1962, heslář heraldiky a heslo architektura; Břetislav Štorm, mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti – sborník NPÚ Brno 2008; Rakovničtí erbovníci, Rabasova galerie Rakovník 2008

publicistika v periodikách: Akce, Akord, Archa, Brána, Kuncířova ročenka, Kvart, Lidová demokracie, Marginálie, Na hlubinu, Národní obnova, Přehled, Rozmach, Řád, Stěžeň, Vyšehrad, Zprávy památkové péče

knižní úpravy: Střížovský: Svatý grál 1929, Herwig: Sv. Šebestián z Weddingu 1930, Claudel: Svaté obrázky z Čech 1932, Bridel: Slavíček velikonoční 1933, Dvě legendy o knihách 1934, Savonarola: Čiňte pokání 1935, Claudel: Křížová cesta 1936, Povídka o Aucassinovi a Nicolettě 1936, Šarič: Judit 1937, Lazecký: Odění královské 1937, Czepko, Silesius: Průpovědi poutníků cherubínských 1938, Antifony, hymny a sekvence 1940, Novalis: Ryzí květ 1940, Chudoba: Španělé na Bílé hoře 1945, Helmolda kněze buzovského kronika slovanská 1947, Kempenský: Čtvero knih o následování Krista 1941, 1946

samostatné výstavy: Akademické týdny, Francouzský institut E. Denise Praha 1937; Muzeum v Jílovém u Prahy 1968; Technické muzeum v Brně 1969; Památník národního písemnictví Praha 1988; Okresní vlastivědné muzeum v Č. Krumlově 1996; St. zámek Rájec n./Svit. 1997; Centrální katolická knihovna Praha 2005; Rabasova galerie Rakovník, 2007, Galerie Sklepení Národního památkového ústavu v Brně 2008

účast na kolektivních výstavách: Rakovnický salon - Rakovník 1941, 1942, Ex libris – SVU Purkyně Praha 1947, B. Štorm - Z.M.Zenger, – Čelákovice 1969, Heraldika a současnost – Prostějov 1983

ocenění: Čestné uznání Spolku českých bibliofilů 1935, in memoriam: cena MK ČR za památkovou péči 1999

katalogy: B. Lifka: Výtvarná a literární práce Břetislava Štorma za léta 1926 až 1936, Č.A.T. Praha 1937; Břetislav Štorm: Výběr z heraldického díla – Muzeum v Jílovém u Prahy 1968, Břetislav Štorm, architekt a grafik, Rakovník 2008

zmínky a pamětní tisky: Břetislavu Štormovi - Heraldika, Muzeum v Jílovém u Prahy premie 1970; T. Mazáč: Poslední gotický rytíř - Akord 8/1990; M. Trávníček: Nostalgický lyrik řádu - Proglas 8/1993; J. Kuběna: Paní Na Duze - Petrov 1998

Odkazy

Vnuk František Štorm - přední český písmař, typograf, grafik a hudebník

http://www.cbdb.cz/autor-25237-frantisek-storm

Výstava ke 100. výročí narození 21.6. – 23.9.2007, Rabasova galerie Rakovník 

http://www.rabasgallery.cz/k_v/vystava_info.phpjazyk=cz&what=3&file=xml/2007/20070621bretislav_storm.xm

Seminář ke 100. výročí narození, pořadatel ČNK ICOMOS ve spolupráci s NPÚ-ÚP Praha, 18.12.2007 http://icomos.sweb.cz/cinnost/cinnost2007/cnk080102storm.htm

Cena Břetislava Štorma pro studenty FA ČVUT Praha, udělována od roku 2009

http://fa-atc.blogspot.cz/2012/07/cena-bretislava-storma-2012.html

Publikováno se souhlasem autora

Ve Všenorské knihovně jsou k dispozici knihy:

Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti : výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči/ Břetislav Štorm

http://www.obalkyknih.cz/api/cover?isbn=9788086752648

Břetislav Štorm / Miloš Zárybnický, Miroslav Kudrna

Břetislav Štorm / [úvod Alžběta Birnbaumová ; uspořádal Zdeněk Maria Zenger]

Břetislav Štorm : architekt a grafik: ke stému výročí narození / Rabasova galerie Rakovník

Dobrý drak / Břetislav Štorm

Dobrý rytíř/ Břetislav Štorm

Knížka o životě rytířském / Břetislav Štorm

Rakovničtí erbovníci : torzo z pozůstalosti / Břetislav Štorm

Úpravy císařského paláce na Karlštejně : Karlštejn v představách Břetislava Štorma

Všenory - soupis památek Obce Všenory 1954/ Břetislav Štorm

Základy péče o stavební památky / Břetislav Štorm

http://www.obalkyknih.cz/api/cover?isbn=9788087104132

Knihy lze vyhledat v online katalogu:

http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php

Břetislav Štorm

 Autor Jan Maget

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 16 °C 14 °C
déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4.9m/s
tlak1007hPa
vlhkost97%
srážky23.82mm